Grāmatas un nodarbības
38. nodaļa: Mūžīgā laulība


38. nodaļa

Mūžīgā laulība

Attēls
An African couple on the grounds of the Accra Ghana Temple. Taken in Ghana, West Africa.

Laulība ir Dieva noteikta

Laulība starp vīrieti un sievieti ir īpaši svarīga Dieva ieceres daļa. Tas Kungs ir teicis: „Tas, kurš aizliedz stāties laulībā, nav Dieva ordinēts, jo laulība cilvēkam ir noteikta no Dieva” (M&D 49:15). Laulība kopš paša sākuma ir bijusi evaņģēlija likums. Iecerēts, ka laulībai jāturpinās mūžīgi, ne tikai mūsu mirstīgajā dzīvē.

Dievs salaulāja Ādamu un Ievu, kad pasaule vēl nepazina nāvi. Viņu laulība bija mūžīga. Viņi mācīja mūžīgās laulības likumu saviem bērniem un bērnu bērniem. Gadiem ritot, cilvēku sirdis pārņēma bezdievība, un Zemes iedzīvotājiem tika atņemtas pilnvaras veikt šo svēto priekšrakstu. Līdz ar evaņģēlija Atjaunošanu uz Zemes tika atjaunota mūžīgā laulība.

 • Kādēļ ir svarīgi zināt, ka laulība starp vīrieti un sievieti ir Dieva noteikta?

Mūžīgā laulība ir nepieciešama mūsu paaugstināšanai

 • Kāda ir Tā Kunga mācība par laulību, un ar ko tā atšķiras no pasaules uzskatiem?

Pasaulē daudz cilvēku uzskata laulību tikai par sabiedrības paradumu, par juridisku vienošanos starp vīrieti un sievieti dzīvot kopā. Taču Pēdējo dienu svētajiem laulība nozīmē daudz vairāk. Mūsu paaugstināšana ir atkarīga no laulības, kā arī no citiem principiem un priekšrakstiem, piemēram, ticības, grēku nožēlošanas, kristīšanas un Svētā Gara dāvanas saņemšanas. Mēs ticam, ka laulības attiecības ir vissvētākās no visām attiecībām, kas iespējamas starp vīrieti un sievieti. No šīm svētajām attiecībām ir atkarīga mūsu laime tagad un mūžībā.

Debesu Tēvs mums ir piešķīris mūžīgās laulības likumu, lai mēs varētu kļūt līdzīgi Viņam. Tas Kungs ir teicis:

„Celestiālajā godībā ir trīs debesis vai pakāpes;

un tādā kārtā, lai iegūtu augstāko, cilvēkam ir jāstājas šajā priesterības kārtā [domājot jauno un mūžīgo laulības derību];

un ja viņš nestājas, viņš to nevar iegūt” (M&D 131:1–3).

Mūžīgo laulību jānoslēdz ar attiecīgajām pilnvarām templī

 • Kādēļ laulību, lai tā būtu mūžīga, ir jānoslēdz ar attiecīgajām pilnvarām templī?

Mūžīgās laulības priekšrakstu ir jāveic cilvēkam, kuram ir dots saistīšanas spēks. Tas Kungs apsolīja: „Ja vīrietis prec sievu … ar jauno un mūžīgo derību … no tā, kurš ir iesvaidīts, … un ja jūs pakļausities Manai derībai … tas pilnībā būs spēkā, kad viņi nebūs vairs šai pasaulē” (M&D 132:19).

Nepietiek, ka mūžīgās laulības priekšrakstu veic cilvēks, kuram ir attiecīgās priesterības pilnvaras, tam ir jānotiek kādā no Tā Kunga svētajiem tempļiem. Templis ir vienīgā vieta, kur var izpildīt šo svēto priekšrakstu.

Templī Pēdējo dienu svēto pāris savu ģimeņu un draugu, kuri ir saņēmuši tempļa endaumentu, klātbūtnē nometas ceļos pie kāda no svētajiem altāriem. Dieva priekšā viņi noslēdz laulības derību. Viņus pasludina par vīru un sievu uz laiku un uz visu mūžību. To izdara Dieva svētās priesterības nesējs, kuram ir piešķirtas pilnvaras izpildīt šo svēto priekšrakstu. Viņš rīkojas Tā Kunga vadībā un apsola pārim paaugstināšanas svētības. Viņš dod tiem norādījumus par to, kas viņiem ir jādara, lai saņemtu šīs svētības. Viņš atgādina, ka katra svētība ir atkarīga no mūsu paklausības Dieva likumiem.

Ja mūs salaulā kāda cita pilnvarota persona, nevis priesterības nesējs templī, tad šī laulība ir spēkā tikai šīs dzīves laikā. Pēc nāves laulātajiem draugiem nav nekādu tiesību ne vienam uz otru, ne uz saviem bērniem. Mūžīgā laulība dod mums iespēju būt kopā ar savām ģimenēm arī pēc nāves.

Ieguvumi no mūžīgās laulības

 • Kādas ir mūžīgās laulības svētības šajā dzīvē un mūžībā?

Kā Pēdējo dienu svētie mēs dzīvojam ar mūžības perspektīvu, nevis tikai šim mirklim. Taču, ja esam laulāti uz mūžību, tad mūžīgās laulības svētības mēs varam saņemt jau šajā dzīvē. Dažas no šīm svētībām ir norādītas tālāk.

 1. Mēs zinām, ka mūsu laulība var ilgt mūžīgi. Nāve mūs vienu no otra var šķirt tikai uz laiku. Nekas mūs nespēs izšķirt uz mūžīgiem laikiem, kā vien mūsu pašu nepaklausība. Šīs zināšanas palīdz mums pielikt lielākas pūles, lai mums būtu laimīga un veiksmīga laulība.

 2. Mēs zinām, ka mūsu ģimenes attiecības var turpināties visu mūžību. Šīs zināšanas palīdz mums veltīt lielāku uzmanību mūsu bērnu mācīšanai. Tās arī palīdz mums būt pacietīgākiem un mīlošākiem pret viņiem. Rezultātā mūsu ģimenes dzīve kļūs laimīgāka.

 3. Pateicoties tam, ka mēs esam laulāti Dieva noteiktā veidā, un, ja mēs esam cienīgi, mums ir tiesības savā laulībā bagātīgi saņemt Garu.

Dažas no svētībām, ko mēs varēsim baudīt mūžīgi, ir šādas:

 1. Mēs varēsim dzīvot Dieva celestiālās valstības augstākajā pakāpē.

 2. Mēs varēsim tikt paaugstināti tāpat kā Dievs un saņemt prieka pilnību.

 • Kādā veidā mūžības perspektīva var ietekmēt mūsu attieksmi pret laulībām un ģimenēm?

Mums jāsagatavojas mūžīgajai laulībai

 • Ko mēs varam darīt, lai palīdzētu jauniešiem sagatavoties mūžīgajai laulībai?

Prezidents Spensers V. Kimbals mācīja: „Stāties laulībā ir varbūt vissvarīgākais no visiem lēmumiem, un tam ir vistālejošākās sekas, jo tas ietekmē ne tikai tūlītējo laimi, bet arī prieku mūžībā. Tas skar ne tikai abas iesaistītās puses, bet arī viņu ģimenes un īpaši — viņu bērnus un bērnu bērnus cauri daudzām paaudzēm. Izvēloties dzīvesbiedru šai dzīvei un mūžībai, noteikti jāveic visrūpīgākā plānošana un apdomāšana, jālūdz un jāgavē, lai iegūtu pārliecību, ka šis lēmums, kā vissvarīgākais no visiem lēmumiem, nav nepareizs” (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], 193).

Mūžīgajai laulībai ir jābūt katra Pēdējo dienu svētā mērķim. Tas attiecas arī uz tiem, kas jau ir laulāti atbilstoši civillikumam. Sagatavošanās mūžīgajai laulībai prasa daudz pārdomu un lūgšanu. Tikai tiem Baznīcas locekļiem, kas dzīvo tikumīgi, ir atļauts ienākt templī (skat. M&D 97:15–17). Mēs nevaram kādu dienu pēkšņi izdomāt, ka vēlamies laulāties templī, un tajā pašā dienā ieiet templī un salaulāties. Iepriekš mums jāievēro zināmi noteikumi.

Lai mēs varētu ieiet templī, mums pirms tam vismaz vienu gadu jābūt aktīviem, cienījamiem Baznīcas locekļiem. Vīriešiem jābūt Melhisedeka priesterības nesējiem. Mums ir jāierodas uz interviju ar draudzes prezidentu vai bīskapu. Ja viņš atzīs, ka mēs esam tā cienīgi, viņš iedos mums tempļa apmeklējuma rekomendāciju. Ja izrādīsies, ka neesam cienīgi, viņš dos mums savus padomus un palīdzēs mums izvirzīt sev mērķus, lai mēs kļūtu cienīgi ieiet templī.

Kad mēs esam saņēmuši rekomendāciju no sava bīskapa vai draudzes prezidenta, mums jāierodas uz interviju ar staba prezidentu vai misijas prezidentu. Intervijā, lai saņemtu tempļa rekomendāciju, mums uzdod šāda veida jautājumus:

 1. Vai tu tici Dievam, Mūžīgajam Tēvam, Viņa Dēlam, Jēzum Kristum, un Svētajam Garam? Vai tev ir nelokāma liecība par atjaunoto evaņģēliju?

 2. Vai tu atbalsti Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju? Vai tu atzīsti viņu par vienīgo cilvēku uz Zemes, kurš ir pilnvarots izmantot visas priesterības atslēgas?

 3. Vai tu ievēro šķīstības likumu?

 4. Vai tu maksā pilnu desmito tiesu?

 5. Vai tu ievēro Gudrības Vārdu?

 6. Vai tu esi pilnīgi godīgs savās attiecībās ar citiem cilvēkiem?

 7. Vai tu centies turēt savas noslēgtās derības, apmeklēt Svētā Vakarēdiena un priesterības sapulces, kā arī citas sanāksmes un dzīvot atbilstoši evaņģēlija likumiem un baušļiem?

Kad jūs lūdzat tempļa apmeklējuma rekomendāciju, jums jāatceras, ka ienākšana templī ir svēta privilēģija. Tā ir nopietna rīcība, pret kuru nedrīkst izturēties nenopietni.

Mums nopietni jācenšas pildīt katru derību, ko esam noslēguši templī. Tas Kungs ir teicis, ka, ja mēs būsim patiesi un uzticīgi, mēs ieiesim savā paaugstināšanā. Mēs kļūsim līdzīgi mūsu Debesu Tēvam. (Skat. M&D 132:19–20.) Tempļa laulība ir jebkura upura vērta. Tā ir iespēja iegūt neizmērojamas mūžīgās svētības.

 • Ko mēs varam darīt, lai mudinātu jaunos cilvēkus izvirzīt sev mērķi tikt laulātiem templī? Kādā veidā mēs varam palīdzēt viņiem tam sagatavoties?

Papildu Svētie Raksti