Grāmatas un nodarbības
36. nodaļa: Ģimene var būt mūžīga


36. nodaļa

Ģimene var būt mūžīga

Attēls
A Korean couple standing in front of the Seoul Korea Temple. The father is holding their young daughter.

Ģimenes nozīme

 • Kādēļ mūsu Debesu Tēvs sūtīja mūs uz Zemi kā ģimenes locekļus?

„Laulība starp vīrieti un sievieti ir Dieva noteikta. … ģimenei ir galvenā loma Radītāja iecerē par Viņa bērnu mūžīgo dzīvi” („Ģimene: Vēstījums pasaulei,” skat. Ensign, 1995. g. nov., 102).

Kad Debesu Tēvs bija svētījis Ādama un Ievas laulību, Viņš pavēlēja viņiem laist pasaulē bērnus (skat. 1. Mozus 1:28). Viņš atklāja, ka viens no laulības mērķiem ir sagādāt Viņa gara bērniem laicīgos ķermeņus. Vecāki ir mūsu Debesu Tēva partneri. Viņš vēlas, lai katrs no Viņa gara bērniem saņemtu fizisko ķermeni un izbaudītu zemes dzīvi. Laižot šajā pasaulē bērnus, vīrietis un sieviete palīdz mūsu Debesu Tēvam īstenot Viņa ieceri.

Katrs jaundzimušais jāuzņem ģimenē ar prieku. Katrs no viņiem ir Dieva bērns. Mums jāvelta saviem bērniem daudz laika, priecājoties par viņiem, rotaļājoties ar viņiem un mācot viņus.

Prezidents Deivids O. Makejs teica: „Es no visas sirds ticu, ka labākā vieta, kur sagatavoties … mūžīgajai dzīvei, ir mājas” (“Blueprint for Family Living,” Improvement Era, 1963. g. apr., 252). Mājās kopā ar savām ģimenēm mēs varam mācīties paškontroli, uzupurēšanos, uzticību un darba vērtību. Mēs varam mācīties mīlēt, dalīties un kalpot cits citam.

Tēviem un mātēm ir pienākums mācīt saviem bērniem par Debesu Tēvu. Vecākiem ar savu piemēru ir jāparāda, ka tie mīl Viņu un tāpēc ievēro Viņa baušļus. Vecākiem jāmāca savi bērni arī lūgt Dievu un ievērot baušļus (skat. Sal. pam. 22:6).

 • Kādēļ mājas ir labākā vieta, kur sagatavoties mūžīgajai dzīvei?

 • Kādā veidā mēs varam palīdzēt Baznīcas jaunatnei saprast ģimenes un laulības derības svētumu?

Mūžīgā ģimene

Ģimenes locekļi var palikt kopā mūžīgi. Lai mēs varētu baudīt šo svētību, mums ir jābūt laulātiem templī. Ja cilvēki laulājas ārpus tempļa, šīs laulības beidzas, kad viens no partneriem mirst. Ja mēs esam laulāti templī ar Melhisedeka priesterības pilnvarām, tad mūsu laulība ir uz laiku un mūžību. Ja mēs turam ar To Kungu noslēgtās derības, mūsu ģimene — vīrs, sieva un bērni — paliks kopā mūžīgi. Nāve nevarēs mūs šķirt.

Mīlestība ģimenes locekļu starpā

 • Kā mēs varam radīt lielāku saskaņu savās mājās?

Vīriem un sievām ir jābūt uzmanīgiem un laipniem vienam pret otru. Viņi nekad nedrīkst darīt vai runāt neko tādu, kas otru sāpinātu. Viņiem jāmēģina darīt viss iespējamais, lai padarītu otru laimīgu.

Ja vecāki iepazīs Dievu un centīsies Viņam līdzināties, viņi mācīs savus bērnus citam citu mīlēt. Ķēniņš Benjamīns Mormona Grāmatā paskaidroja:

„Jūs nepieļausit saviem bērniem, ka tie … ķildotos viens ar otru, …

Bet jūs mācīsit viņiem staigāt patiesības un saprāta ceļus, jūs mācīsit viņiem mīlēt vienam otru un kalpot cits citam” (Mosijas 4:14–15).

Kā ģimenes locekļi mēs viens otram varam palīdzēt iegūt pašpaļāvību, viens otru savstarpēji iedrošinot un uzslavējot no visas sirds. Katram bērnam vajadzētu justies svarīgam. Vecākiem jāparāda, ka viņus interesē tas, ko dara viņu bērni, un jāpauž sava mīlestība un rūpes par tiem. Arī bērniem jāizrāda sava mīlestība pret vecākiem. Viņiem jābūt paklausīgiem un jācenšas dzīvot tā, lai celtu godā savus vecākus un vairotu ģimenes labo slavu.

 • Ko vecāki var darīt, lai mudinātu savus dēlus un meitas būt par labiem draugiem citam ar citu? Ko brāļi un māsas var darīt, lai izkoptu draudzību savā starpā?

 • Ko vīri un sievas var darīt, lai palīdzētu viens otram būt laimīgiem?

Kā kļūt par labu ģimeni

 • Ko jūs darāt, lai palīdzētu stiprināt savu ģimeni un lai tā būtu veiksmīga?

Prezidents Harolds B. Lī mācīja: „Vissvarīgākie no Tā Kunga darbiem, ko jūs jebkad darīsiet, ir tie, kurus jūs veicat savās mājās” (Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee [2000], 134).

Sātans zina, cik svarīgu vietu mūsu Debesu Tēva iecerē ieņem ģimenes. Viņš pūlas tās iznīcināt, neļaujot mums tuvināties Tam Kungam. Viņš mūs kārdina darīt tādas lietas, kas var sašķelt mūsu ģimeni.

Augstākais Prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums ir paziņojis: „Veiksmīgas laulības un ģimenes tiek nodibinātas un saglabātas, ja tās balstās uz tādiem principiem kā ticība, lūgšana, grēku nožēlošana, piedošana, cieņa, mīlestība, līdzjūtība, darbs un veselīga atpūta” (Ensign, 1995. g. nov., 102).

Mēs visi vēlamies, lai mūsu ģimenes būtu laimīgas un veiksmīgas. Tālāk sniegtie priekšlikumi palīdzēs mums to sasniegt.

 1. Katru dienu no rīta un vakarā kopā ar ģimeni lūdziet Dievu (skat. 3. Nefijs 18:21). Lūdziet kopā ar savu vīru vai sievu.

 2. Māciet bērniem evaņģēliju katru nedēļu ģimenes mājvakarā.

 3. Regulāri kopā kā ģimene studējiet Svētos Rakstus.

 4. Ģimenē dariet visu kopīgi, piemēram, plānojiet darbus, izbraukumus un kopīgi pieņemiet lēmumus.

 5. Mācieties būt laipni, pacietīgi, saprotoši un žēlsirdīgi (skat. Moronija 7:45–48).

 6. Regulāri apmeklējiet Baznīcas sanāksmes (skat. M&D 59:9–10).

 7. Pildiet Tā Kunga padomu, kas lasāms M&D 88:119: “Organizējieties; sagatavojiet katru nepieciešamo lietu; un izveidojiet namu, patiesi lūgšanu namu, gavēņa namu, ticības namu, mācīšanās namu, godības namu, kārtības namu, Dieva namu.”

 8. Veiciet ģimenes vēstures izpēti, kopīgi veiciet tempļa darbu un saņemiet tempļa saistīšanas priekšrakstus.

Ģimene ir vissvarīgākā vienība Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā. Baznīca pastāv, lai palīdzētu ģimenēm iegūt mūžīgās svētības un paaugstināšanu. Baznīcas struktūras un programmas ir sastādītas ar nolūku stiprināt katru no mums atsevišķi un palīdzēt mums dzīvot mūžīgi kopā kā ģimenei.

 • Ko ģimenes var darīt, lai pārvarētu grūtības?

 • Kādas liecības jūs esat redzējuši tam, ka tādi centieni kā ģimenes lūgšana, kopīga Rakstu studēšana, ģimenes padomes, kopīgas ģimenes ēdienreizes un ģimenes mājvakari rada pozitīvas pārmaiņas?

Papildu Rakstu vietas un citi avoti

 • Mozus gr. 2:27–28 (vīrietis un sieviete radīti un svētīti)

 • 1. Mozus 2:24 (vīrietim jābūt uzticīgam savai sievai)

 • M&D 49:15–16 (laulība ir noteikta no Dieva)

 • Efeziešiem 6:4 (māciet bērnus taisnīgumā)

 • M&D 132:15–21 (mūžīgā laulība)

 • M&D 88:119–26 (norādījumi, kā kļūt par labu ģimeni)

 • M&D 93:40–50 (Tas Kungs ir pavēlējis audzināt jūsu bērnus gaismā un patiesībā)

 • „Ģimene: Vēstījums pasaulei” (pieejams LDS.org un daudzos Baznīcas izdevumos, ieskaitot Ensign, 1995. g. nov., 102. lpp.; Jaunatnes morāles stiprināšanai: Pienākuma pildīšana pret Dievu [darba numurs 36550], 44. lpp.; un Uzticīgi ticībai: Evaņģēlija norādes [darba numurs 36863], 63–65. lpp.)