Grāmatas un nodarbības
34. nodaļa: Savu talantu izkopšana


34. nodaļa

Savu talantu izkopšana

Attēls
A male art student painting as he looks away at a model or object that he is painting.

Mums visiem ir dažādi talanti un spējas

Mūsu Debesu Tēvs katram no mums ir piešķīris īpašas dāvanas, talantus un spējas. Piedzimstot mēs šīs dāvanas, talantus un spējas atnesām sev līdzi (skat. 2. nodaļu šajā grāmatā).

Pravietis Mozus bija izcils vadītājs, taču viņam vajadzēja, lai viņa brālis Ārons viņam palīdzētu kā runātājs (skat. 2. Mozus 4:14–16). Daži no mums ir vadītāji, tāpat kā Mozus, vai arī labi runātāji kā Ārons. Daži prot labi dziedāt vai spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Citiem labi padodas dažādi sporta veidi vai rokdarbi. Vēl mums var būt tādi talanti, kā spējas saprast citus, pacietība, optimisms un spēja citus mācīt.

  • Kādu labumu jūs esat guvuši no citu cilvēku talantiem?

Mums ir jāizmanto un jāpilnveido mūsu talanti

  • Kā mēs varam pilnveidot savus talantus?

Mēs esam atbildīgi par mums doto talantu pilnveidošanu. Dažreiz mums liekas, ka mums nav daudz talantu vai ka citi cilvēki ir apveltīti ar daudz lielākām dotībām nekā mēs. Reizēm mēs neizmantojam savus talantus, jo baidāmies, ka varētu ciest neveiksmi vai izpelnīties kritiku. Mēs nedrīkstam slēpt savus talantus. Mums tie ir jāizmanto. Tad citi ieraudzīs mūsu labos darbus un godās mūsu Debesu Tēvu (skat. Mateja 5:16).

Lai izkoptu savus talantus, mums jāizdara noteiktas darbības. Pirmkārt, mums savi talanti ir jāatklāj. Mums pašiem sevi jāizvērtē, lai saprastu savas spējas un stiprās puses. Šeit mums var palīdzēt mūsu ģimenes locekļi un draugi. Vēl mums jālūdz, lai mūsu Debesu Tēvs mums palīdz atklāt mūsu talantus.

Otrkārt, mums jābūt gataviem ziedot savu laiku un pielikt pūles, lai attīstītu talantu, ko meklējam.

Treškārt, mums jātic, ka mūsu Debesu Tēvs mums palīdzēs, un mums jātic pašiem sev.

Ceturtkārt, mums jāapgūst prasmes, kas nepieciešamas, lai mēs pilnveidotu savus talantus. To mēs varam panākt, apmeklējot kursus, palūdzot, lai mūs pamāca kāds draugs, vai izlasot attiecīgu grāmatu.

Piektkārt, mums jāvingrinās pielietot savu talantu. Katra talanta pilnveidošana prasa piepūli un darbu. Lai mēs meistarīgi pārvaldītu savu talantu, mums daudz jāstrādā.

Sestkārt, mums jāpielieto savi talanti citu labā. Mūsu talanti pilnveidojas, kad mēs tos pielietojam (skat. Mateja 25:29).

Visus šos soļus ir vieglāk spert, ja mēs lūdzam palīdzību no Tā Kunga. Viņš vēlas, lai mēs pilnveidotu savus talantus, un Viņš mums palīdzēs.

Mēs varam izkopt savus talantus par spīti mūsu vājībām

  • Kā mēs varam izkopt savus talantus par spīti mūsu vājībām?

Mums piemīt vājības, jo mēs esam mirstīgi un krituši. Ar Tā Kunga palīdzību mūsu vājības un kritusī daba var tikt pārvarēta (skat. Etera 12:27, 37). Bēthovens sarakstīja lielisku mūziku, jau kļuvis kurls. Ēnohs bija lēns runā, taču viņš to pārvarēja un kļuva par spēcīgu skolotāju (skat. Mozus gr. 6:26–47).

Dažiem izciliem sportistiem bija jāpārvar savi fiziskie trūkumi, lai viņi gūtu panākumus, attīstot savus talantus. Šeit kā piemēru var minēt Šelliju Mannu. „Piecu gadu vecumā viņa slimoja ar bērnu trieku. … Vecāki katru dienu veda viņu uz peldbaseinu, cerēdami, ka ūdens palīdzēs viņai noturēt rokas, kad viņa atkal mēģinās tās kustināt. Viņa gavilēja no prieka, kad viņai beidzot izdevās pašai ar savu spēku pacelt rokas virs ūdens. Pēc tam viņa uzstādīja sev par mērķi pārpeldēt baseinu platumā, tad garumā, tad vairākas reizes garumā. Viņa centās, peldēja un izturēja grūtības, kamēr izcīnīja zelta medaļu tauriņstilā — vienā no visgrūtākajām peldēšanas disciplīnām” (Marvin J. Ashton, Conference Report, 1975. g. apr., 127; vai Ensign, 1975. g. maijs, 86).

Hibers Dž. Grants pārvarēja daudzas no savām rakstura vājībām un pārvērta tās talantos. Viņa dzīves devīze bija izteikta šādos vārdos: „Ja mēs kaut ko neatlaidīgi cenšamies paveikt, mums ir vieglāk to panākt; ne tādēļ, ka mainītos šīs lietas būtība, bet tādēļ, ka pieaug mūsu spēja darboties” (Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant [2002], 35).

Tas Kungs mūs svētīs, ja mēs gudri izmantosim savus talantus

Prezidents Džozefs F. Smits teica: „Katrs Dieva dēls un meita ir saņēmuši kādu talantu, un katram nāksies sniegt konkrētu atskaiti par to, kā šis talants ir ticis vai neticis izmantots” (Gospel Doctrine, 5. izd. [1939], 370). Talants ir sava veida uzticība, kas mums dota (atbildība Dieva valstībā). Līdzība par talantiem stāsta, ka, ja mēs labi kalposim, pildot darbu, kas mums uzticēts, mēs saņemsim vēl atbildīgākus uzdevumus. Ja mēs nekalposim labi, tad beigu beigās mums šī uzticība tiks liegta. (Skat. Mateja 25:14–30.)

Vēl Svētajos Rakstos ir teikts, ka mūs tiesās pēc mūsu darbiem (skat. Mateja 16:27). Attīstot un izmantojot savus talantus citu cilvēku labā, mēs darām labus darbus.

Tas Kungs vēlas, lai mēs gudri izmantotu savus talantus. Viņš mūs svētīs, ja mēs izmantosim savus talantus, darot citiem labu un stiprinot Viņa valstību šeit uz Zemes. Dažas no svētībām, ko mēs saņemam, ir prieks un mīlestība, ko mēs sajūtam, kalpojot saviem brāļiem un māsām uz Zemes. Mēs arī iemācāmies sevi kontrolēt. Tas viss ir nepieciešams, lai mēs kļūtu cienīgi atkal dzīvot pie mūsu Debesu Tēva.

  • Kādi piemēri jums nāk prātā par cilvēkiem, kuri ir pilnveidojuši savus talantus, jo ir tos gudri izmantojuši? (Padomājiet par cilvēkiem, kurus jūs pazīstat, vai Rakstos vai Baznīcas vēsturē minētos.)

Papildu Svētie Raksti