Grāmatas un nodarbības
3. nodaļa: Jēzus Kristus — mūsu izraudzītais vadonis un Glābējs


3. nodaļa

Jēzus Kristus — mūsu izraudzītais vadonis un Glābējs

Attēls
Cropped portion of Carl Bloch's painting depicting Christ sitting at a table with the two men with whom He walked on the road to Emmaus.

Bija nepieciešams Glābējs un Vadonis

  • Kādēļ mums vajadzēja atstāt Debesu Tēva klātbūtni? Kādēļ mums ir nepieciešams Glābējs?

Kad pirmsmirstīgajā garu pasaulē mums tika izklāstīta glābšanas iecere, mēs bijām tik laimīgi, ka no prieka gavilējām (skat. Ījaba 38:7).

Mēs sapratām, ka mums uz laiku nāksies atstāt savas Debesu mājas. Mēs nedzīvosim mūsu Debesu Tēva klātbūtnē. Būdami no Viņa šķirti, mēs visi grēkosim, un daži no mums nomaldīsies no ceļa. Mūsu Debesu Tēvs pazina un mīlēja katru no mums. Viņš zināja, ka mums būs vajadzīga palīdzība, tādēļ Viņš izplānoja veidu, kā mums palīdzēt.

Mums bija vajadzīgs Glābējs, kas samaksātu par mūsu grēkiem un mācītu mums, kā atgriezties pie mūsu Debesu Tēva. Mūsu Tēvs teica: „Kuru lai Es sūtu?” (Ābrahāma 3:27). Jēzus Kristus, kuru toreiz sauca par Jehovu, teica: „Šeit es esmu, sūti mani” (Ābrahāma 3:27; skat. arī Mozus gr. 4:1–4).

Jēzus bija gatavs ierasties uz Zemes, atdot par mums Savu dzīvību un uzņemties mūsu grēkus. Tāpat kā mūsu Debesu Tēvs, Viņš gribēja, lai mēs paši izvēlamies, vai ievērot Debesu Tēva baušļus, vai nē. Viņš zināja, ka mums ir jābūt rīcības brīvībai, lai mēs varētu pierādīt, ka esam paaugstināšanas cienīgi. Jēzus teica: “Tēvs, Tava griba tiks darīta, un gods būs Tavs mūžīgi” (Mozus gr. 4:2).

Sātans, kuru sauca par Luciferu, arī atnāca, sakot: “Lūk, še esmu es, sūti mani, es būšu Tavs dēls un es atpestīšu visu cilvēci, ka neviena dvēsele netiks pazaudēta, un es to noteikti izdarīšu, tādēļ dod man Savu godu” (Mozus gr. 4:1). Sātans gribēja piespiest mūs pildīt viņa gribu. Pēc viņa plāna mums nebūtu ļauts izvēlēties. Viņš mums atņemtu rīcības brīvību, ko mūsu Tēvs bija mums devis. Sātans gribēja, lai viņam pieder viss gods par mūsu glābšanu. Ja pieņemtu viņa piedāvājumu, mērķis mūsu nākšanai uz Zemi būtu izjaukts (skat. Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay [2003], 207).

Jēzus Kristus kļuva par mūsu izraudzīto Vadoni un Glābēju

  • Lasot šo sadaļu, padomājiet par savām sajūtām pret Glābēju.

Uzklausījis abus dēlus, Debesu Tēvs teica: “Es sūtīšu pirmo” (Ābrahāma 3:27).

Jēzus Kristus tika izraudzīts un pirmsordinēts būt par mūsu Glābēju. Par to stāsta daudzi Svēto Rakstu panti (skat., piemēram, 1. Pētera 1:19–20; Mozus gr. 4:1–2). Kāds Svēto Rakstu pants stāsta, ka ilgi pirms Savas dzimšanas Jēzus parādījās Mormona Grāmatas pravietim, kuru pazīstam kā Jareda brāli, un teica: „Lūk, Es esmu Tas, kas bija sagatavots kopš pasaules radīšanas, lai atpestītu Savu tautu. Lūk, Es esmu Jēzus Kristus. … Manī visai cilvēcei būs dzīvība, un tā būs mūžīga, tieši tiem, kas ticēs Manam Vārdam” (Etera 3:14).

Dzīvodams uz Zemes, Jēzus mācīja: “Es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko Es gribu, bet ko grib Tas, kas Mani sūtījis. … Jo tāda ir Mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība un Es viņu celtu augšā pastarā dienā” (Jāņa 6:38, 40).

Karš Debesīs

Sātans sadusmojās par to, ka mūsu Debesu Tēvs par mūsu Glābēju izvēlējās Jēzu Kristu, un viņš sadumpojās. Debesīs izcēlās karš. Sātans un viņa sekotāji cīnījās pret Jēzu un Viņa sekotājiem. Glābēja sekotāji uzvarēja Sātanu „ar tā Jēra asinīm un ar savas liecības vārdu” (Jāņa atkl. 12:11).

Pēc šī lielā dumpja Sātanu un visus garus, kas viņam sekoja, izraidīja no Dieva klātbūtnes un gāza no Debesīm. Par sekošanu Sātanam tika sodīta trešā daļa no visiem Debesu gariem (skat. M&D 29:36). Viņiem tika atņemtas tiesības saņemt mirstīgo ķermeni.

Tā kā mēs atrodamies šeit uz Zemes, un mums ir mirstīgie ķermeņi, mēs zinām, ka mēs izvēlējāmies sekot Jēzum Kristum un mūsu Debesu Tēvam. Sātans un viņa sekotāji arī atrodas uz Zemes, taču tikai kā gari. Viņi nav aizmirsuši, kas mēs esam, un katru dienu atrodas mūsu tuvumā, kārdinādami un aicinādami mūs darīt to, kas nav tīkams Debesu Tēvam. Savā pirmsmirstīgajā dzīvē mēs izvēlējāmies sekot Jēzum Kristum un pieņemt Dieva plānu. Mums jāturpina sekot Jēzum Kristum arī šeit, uz Zemes. Tikai sekojot Viņam, mēs varēsim atgriezties mūsu Debesu mājās.

  • Kādos veidos karš, kas norisinājās Debesīs, turpinās šodien?

Mums ir Glābēja mācības, pēc kurām dzīvot

  • Padomājiet par to, kādu ietekmi uz jums ir atstājušas Glābēja mācības.

Jau iesākumā Jēzus Kristus atklāja evaņģēliju, kurā stāstīts, kas mums jādara, lai mēs atgrieztos pie mūsu Debesu Tēva. Noteiktajā laikā Viņš Pats ieradās uz Zemes. Viņš mācīja par glābšanu un paaugstināšanu gan sludinot, gan ar Savu dzīves veidu. Viņš nodibināja uz Zemes Savu Baznīcu un priesterību. Viņš uzņēmās mūsu grēkus.

Dzīvojot pēc Viņa mācībām, mēs varam iemantot vietu celestiālajā valstībā. Viņš izpildīja Savu uzdevumu, lai palīdzētu mums atgriezties mūsu Debesu mājās. Tagad no mums pašiem ir atkarīgs, kā mēs izpildīsim savu uzdevumu un kļūsim paaugstināšanas cienīgi.

Papildu Svētie Raksti