Grāmatas un nodarbības
29. nodaļa: Tā Kunga veselības likums


29. nodaļa

Tā Kunga veselības likums

Attēls
A young girl eating an apple.

Mūsu ķermeņi ir Dieva tempļi

Viena no lielajām svētībām, ko mēs saņēmām, ierodoties pasaulē, ir fiziskais ķermenis. Mums ir vajadzīgs fiziskais ķermenis, lai mēs kļūtu līdzīgi mūsu Debesu Tēvam. Mūsu ķermenim ir tik liela nozīme, ka Tas Kungs to sauc par Dieva templi (skat. 1. korintiešiem 3:16–17; 6:19–20). Mūsu ķermeņi ir svēti.

Tādēļ, ka mūsu ķermeņi ir svarīgi, mūsu Tēvs Debesīs vēlas, lai mēs par tiem rūpējamies. Viņš zina, ka, būdami veseli, mēs būsim laimīgāki un labāki. Ja mūsu ķermenis un prāts ir tīrs, ar mums var būt Svētais Gars. Mūsu Tēvs zina, ka mēs tiekam kārdināti nesaprātīgi izturēties pret savu ķermeņi un lietot vielas, kas tam ir kaitīgas. Šī iemesla dēļ Viņš mums ir pavēstījis, kas mūsu veselībai nāk par labu un kas nodara postu. Lielu daļu no informācijas, ko Dievs mums ir sniedzis attiecībā uz mūsu veselību, var atrast Mācības un Derību 89. nodaļā. Šo atklāsmi sauc par Gudrības Vārdu.

Mums ir jāievēro Gudrības vārds, lai mēs būtu cienīgi ieiet templī. Ja mēs neievērosim Gudrības vārdu, Tā Kunga Gars pametīs mūs. Ja mēs piesārņojam „Dieva namu”, proti, savu ķermeni, mēs nodarām sev pāri gan fiziski, gan garīgi.

Mums ir pavēlēts nelietot noteiktas vielas

  • Ko Tas Kungs ir pavēlējis, lai mēs nelietojam?

Tas Kungs mums pavēl nelietot vīnu un stipros dzērienus, tas ir, dzērienus, kas satur alkoholu. Augstākais Prezidijs ir mācījis, ka stiprie dzērieni bieži ienes mājā cietsirdību, nabadzību, slimības un postu. Tie bieži ir par cēloni negodīgumam, šķīstības un saprātīguma zaudēšanai. Tie ir lāsts visiem tiem, kas tos dzer. (Skat. “Message of the First Presidency,” Improvement Era, 1942. g. nov., 686.) Ja grūtnieces lieto alkoholu, tas var būt par cēloni bērnu fiziskiem un garīgiem defektiem. Cilvēki, kas lieto alkoholu, katru gadu izraisa daudz autokatastrofu.

Vēl Tas Kungs ir teicis, ka „tabaka nav [domāta] ķermenim” (M&D 89:8). Tā ir kaitīga mūsu miesai un garam. Mēs nedrīkstam smēķēt cigaretes vai cigārus, vai arī zelēt tabaku. Zinātnieki ir pierādījuši, ka tabaka izraisa daudzas slimības un var kaitēt vēl nedzimušiem bērniem.

Tas Kungs iesaka nelietot arī karstos dzērienus (skat. M&D 89:9). Baznīcas vadītāji ir teikuši, ka ar tiem ir domāta kafija un tēja, kas satur kaitīgas vielas. Mums jāizvairās no tādu dzērienu lietošanas, kas satur kaitīgas vielas.

Mēs nedrīkstam lietot zāles, ja tās nav nepieciešamas ārstēšanai. Dažas zāles ir vēl kaitīgākas par alkoholu un tabaku (jo arī ir narkotiskas vielas). Tiem, kas lieto zāles nevis ārstniecības, bet citos nolūkos, ir jāmeklē palīdzība, jālūdz pēc spēka un jārunā ar savu bīskapu, lai varētu pilnībā to nožēlot un kļūt tīri.

Mums ir jāizvairās no visa, par ko mēs zinām, ka tas ir kaitīgs mūsu ķermenim. Mēs nedrīkstam lietot nekādas vielas, kas rada pieradumu. Mums ir jācenšas arī nepārēsties. Gudrības Vārds nesaka mums par visu, no kā būtu jāizvairās, taču tas dod mums vadošus norādījumus. Tas ir vērtīgs pasaulīgais likums. Tas ir arī lielisks garīgais likums. Dzīvojot saskaņā ar Gudrības Vārdu, mēs kļūstam garīgi stiprāki. Mēs šķīstām savu ķermeni, lai Tā Kunga Gars var tajā mājot.

  • Kādas ir dažas no vielām, kas nav konkrēti pieminētas Gudrības Vārdā, ko mēs nedrīkstam lietot?

Mums ir mācīts, kādas uzturvielas nāk par labu mūsu ķermenim

  • Kādas uzturvielas, saskaņā ar Gudrības Vārdu, Tas Kungs ir minējis kā mums noderīgas?

Mums ir noderīgi augļi, dārzeņi un ārstniecības augi. Mums tie jālieto gudri un jābūt pateicīgiem par tiem.

Arī putnu un dzīvnieku gaļa ir paredzēta pārtikai. Tomēr gaļu mums vajadzētu ēst ar mēru (skat. M&D 49:18; 89:12). Arī zivis cilvēkam nāk par labu.

Mums ir noderīgi graudi. Īpaši noderīgi ir kvieši.

  • Kādā veidā šāda veida pārtika ir jūs svētījusi?

Darbam, atpūtai un fiziskajām nodarbībām ir liela nozīme

  • Kāds sakars ar Tā Kunga veselības likumu ir darbam, atpūtai un fiziskām nodarbībām?

Bez Mācības un Derību 89. nodaļas arī citi Svētie Raksti vēsta mums, kā saglabāt veselību. Tajos mums ir teikts: „Mitējieties būt slinki; mitējieties būt netīri; … mitējieties gulēt ilgāk nekā ir nepieciešams; dodieties savā gultā agri, lai jūs nebūtu noguruši; celieties agri, lai jūsu ķermeņi un jūsu prāti varētu tikt stiprināti” (M&D 88:124). Vēl mums ir teikts: „Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus” (2. Mozus 20:9). Tas Kungs mums iesaka nestrādāt vairāk, kā tas ir mūsu spēkos (skat. M&D 10:4).

Pēdējo dienu pravietis ir teicis, ka mums ir jāuztur savs ķermenis veselīgs. Viņš deva padomu: „Spēcinošas maltītes, regulāri vingrinājumi un atbilstošs miegs ir nepieciešami, lai ķermenis būtu stiprs, tāpat arī mūsu prātu un garu stiprina pastāvīga Svēto Rakstu studēšana un lūgšana” (Thomas S. Monson, Conference Report, 1990. g. okt., 60; vai Ensign, 1990. g. nov., 46).

Svētības, kas ir apsolītas par Tā Kunga veselības likuma ievērošanu

  • Kādas svētības mēs saņemam, ja mēs esam paklausīgi Gudrības Vārdam?

Mūsu Debesu Tēvs mums ir devis veselības likumus, lai iemācītu mums, kā rūpēties par savu ķermeni. Par Dieva likumiem Svētajos Rakstos ir teikts: „Nevienu laicīgu pavēli Es viņam nedevu, jo Manas pavēles ir garīgas” (M&D 29:35). Tas nozīmē, ka Viņa baušļi par mūsu fizisko stāvokli ir doti, lai palīdzētu mums garīgā ziņā.

Ja mēs ievērosim Tā Kunga veselības likumu un citus Viņa baušļus, Tas Kungs apsola mūs svētīt fiziski un garīgi.

Fiziski mums ir apsolīta laba veselība. Pateicoties labai veselībai, mēs skriesim un nepiekusīsim, staigāsim un nepagursim (skat. M&D 89:20). Tā ir liela svētība, tomēr garīgās svētības, ko Viņš ir apsolījis, ir vēl lielākas par fiziskajām.

Tas Kungs apsola mums, ka mēs „[atradīsim] gudrību un lielus zināšanu dārgumus, patiesi apslēptus dārgumus” (M&D 89:19). Svētais Gars caur atklāsmi mums mācīs svarīgas patiesības. Prezidents Boids K. Pekers mācīja: „Mūsu fiziskais ķermenis ir mūsu gara instruments. Brīnumainajā atklāsmē, ko sauc par Gudrības Vārdu, mums ir teikts, kā saglabāt savu ķermeni tīru no piesārņotības, kas var notrulināt, pat iznīcināt, tās smalkās fiziskās maņas, kurām ir saistība ar garīgo sazināšanos. Gudrības Vārds ir atslēga personīgajai atklāsmei” (Conference Report, 1989. g. okt., 16; vai Ensign, 1989. g. nov., 14).

Vēl Tas Kungs apsola, ka iznīcināšanas eņģelis paies mums garām. Prezidents Hibers Dž. Grants teica: „Ja mēs vēlamies dzīvības, veselības, ķermeņa un prāta spēka svētības, ja mēs vēlamies, lai iznīcināšanas eņģelis paietu mums garām kā Israēla bērnu dienās, mums ir jābūt paklausīgiem Gudrības Vārdam; tad Dievs ir saistīts ar solījumu un mēs saņemsim svētību” (Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant [2002], 192).

  • Kā mēs varam palīdzēt bērniem un jauniešiem saprast Gudrības Vārda mūžīgo nozīmību?

  • Ko mēs varam darīt, lai palīdzētu ģimenes locekļiem vai draugiem, kuriem ir grūtības ievērot Gudrības Vārdu?

Papildu Svētie Raksti