Grāmatas un nodarbības
25. nodaļa: Gavēnis


25. nodaļa

Gavēnis

Attēls
A Fijian man in an outdoor setting. He is holding a copy of the scriptures and has his eyes closed in prayer.

Kā pareizi jāgavē

  • Ko mēs varam darīt, lai padarītu gavēni par priecīgu pieredzi?

Kopš Ādama laikiem Dieva ļaudis ir gavējuši, lai tuvinātos Viņam un pielūgtu Viņu. Pats gavēdams, Jēzus parādīja, cik gavēnis ir svarīgs (skat. Lūkas 4:1–4). No pēdējo dienu atklāsmēm mēs uzzinām, ka Tas Kungs vēl joprojām sagaida, lai Viņa ļaudis bieži gavētu un lūgtu (skat. M&D 88:76).

Gavēt nozīmē neēst un nedzert. Ja mēs laiku pa laikam gavējam, tas nāk par labu mūsu ķermenim un rosina prātu.

Glābējs mums mācīja, ka mērķtiecīga gavēšana ir vairāk nekā neēšana un nedzeršana vien. Mums ir jāpievēršas arī garīgām lietām.

Gavējot mums ir jālūdz Dievs

Lūgšana ir svarīga gavēņa sastāvdaļa. Svētajos Rakstos gavēšana ir minēta kopā ar lūgšanu. Gavēšanu jāveic kopā ar sirsnīgām lūgšanām, un gavēni vajadzētu sākt un noslēgt ar lūgšanu.

Mums ir jāgavē ar noteiktu mērķi

Gavēšanai var būt vairāki mērķi. Ar gavēšanu un lūgšanām mēs varam pārvarēt savas vājības un grūtības. Dažreiz var gadīties, ka mēs vēlamies gavēt un lūgt no Dieva palīdzību vai padomu citu labā, kā, piemēram, kāda ģimenes locekļa labā, kurš ir slims un kuram vajadzīga svētība (skat. Mosijas 27:22–23). Gavējot mēs varam uzzināt patiesību par kaut ko, tāpat kā to uzzināja pravietis Alma Mormona Grāmatā. Viņš teica: „Es esmu gavējis un lūdzis daudzas dienas, lai es pats varētu zināt šīs lietas. Un tagad es pats zinu, ka tās ir patiesas; jo Dievs Tas Kungs ir atklājis tās man ar Savu Svēto Garu” (Almas 5:46)

Mēs varam gavēt, lai palīdzētu citiem pieņemt patiesību. Gavēšana var sniegt mums mierinājumu skumju un sēru brīdī (skat. Almas 28:4–6). Gavēšana var palīdzēt mums kļūt pazemīgiem un justies tuvākiem mūsu Debesu Tēvam (skat. Helamana 3:35).

Mūsu gavēšanas mērķis nedrīkst būt citu iespaidošana. Tas Kungs deva šādu padomu:

„Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi; jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji.

Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga.

Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs” (Mateja 6:16–18).

Gavējot mums jābūt priecīgiem, nevis jāizrāda citiem, ka gavējam.

  • Kādā veidā mūsu attieksme ietekmē mūsu gavēšanas pieredzi?

Gavēņa diena

Reizi mēnesī, svētdienā, Pēdējo dienu svētie ievēro gavēņa dienu. Šajā dienā mēs izlaižam divas ēdienreizes pēc kārtas, nedz ēdot, nedz dzerot. Ja mēs sestdien esam ēduši vakariņas, tad svētdien mēs neēdīsim un nedzersim līdz vakariņām.

Visiem Baznīcas locekļiem, kuri to spēj, ir jāgavē. Mums jāmudina gavēt savus bērnus pēc viņu kristīšanās, taču mums nekad nevajadzētu viņus piespiest gavēt. Gavēņa diena ir īpaša diena, kad mēs pazemojamies Tā Kunga priekšā, gavējot un lūdzot. Šajā dienā mēs varam lūgt piedošanu par mūsu grēkiem un lūgt spēku pārvarēt mūsu trūkumus un piedot citiem.

Gavēņa svētdienā Baznīcas locekļi sanāk kopā un pieņem Svēto Vakarēdienu. Viņi stiprina sevi un cits citu garīgi, liecinot gavēņa un liecību sniegšanas sanāksmē.

  • Kāds jums ir bijis ieguvums, daloties savā liecībā gavēņa un liecību sanāksmē? Kāds jums ir bijis ieguvums, dzirdot citus sniedzam savas liecības?

Gavēņa ziedojumi

  • Kādēļ mēs dodam gavēņa ziedojumus?

Tas Kungs prasa, lai mēs, ik mēnesi gavējot, palīdzam tiem, kas ir trūkumā. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir caur atbilstošiem priesterības pilnvaru nesējiem ziedot naudu, ko mēs būtu iztērējuši par šīm divām ēdienreizēm. Ziedojot mums jābūt pēc iespējas devīgiem. Dodot gavēņa ziedojumus, mēs palīdzam Tam Kungam apmierināt mūsu trūcīgo brāļu un māsu vajadzības.

Par gavēšanu mēs saņemam svētību

  • Kādas svētības mēs varam saņemt, ja mēs pareizi gavējam?

Vecās Derības pravietis Jesaja rakstīja, ka Tas Kungs ir apsolījis bagātīgi atlīdzināt tiem, kas gavē un palīdz trūcīgajiem. Mums ir apsolīts miers, veselības uzlabošanās un garīga vadība. Jesaja stāsta, kādas svētības mēs varam saņemt, ja gavējam: „Tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā Kunga godība tevi pavadīs. Kad tu sauksi, Tas Kungs tev atbildēs; kad tu sauksi pēc palīdzības, Tas Kungs sacīs: redzi, še Es esmu!” (Jesajas 58:8–9).

Gavēšana nāk par labu mūsu dzīvei un piešķir mums lielāku spēku. Tā palīdz mums dzīvot saskaņā ar pārējiem evaņģēlija principiem, jo tā tuvina mūs Tam Kungam.

Gavēšana māca pašsavaldīšanos

Gavēšana palīdz mums izveidot stingru raksturu. Pareizi gavējot, mēs iemācāmies apvaldīt savas tieksmes, kaislības un dusmas. Pierādot sev, ka spējam sevi kontrolēt, mēs kļūstam nedaudz stiprāki. Ja mēs mācīsim saviem bērniem gavēt, viņiem attīstīsies garīgais spēks, kas palīdzēs tiem turpmākajā dzīvē pārvarēt lielākus kārdinājumus.

Gavēšana dod mums garīgo spēku

Gudri un ar lūgšanu gavējot, mēs attīstām savu ticību. Šī ticība vairos mūsu garīgo spēku. Piemēram, Alma (Mormona Grāmatas pravietis) stāsta par satikšanos ar Mosijas dēliem daudzus gadus pēc viņu brīnumainās pievēršanās ticībai. Viņš izjuta lielu prieku, uzzinājis, ka viņi ir stiprinājuši savu ticību un ieguvuši lielu garīgo spēku. Šo spēku viņi bija ieguvuši tādēļ, ka „viņi bija daudz nodevušies lūgšanām un gavēšanai; tādēļ tiem bija pravietojuma gars un atklāsmes gars” (Almas 17:3).

Mosijas dēli četrpadsmit gadus bija sludinājuši lamaniešiem. Par to, ka viņi daudz gavēja un lūdza Dievu, Tā Kunga Gars piešķīra viņu vārdiem lielāku spēku. Pateicoties tam, viņi guva lielus panākumus savā misionāru darbā. (Skat. Almas 17:4.)

Tiem, kas pareizi gavē, Glābējs ir teicis: „Tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās” (Mateja 6:18).

  • Kā gavēšana var palielināt mūsu garīgo spēku pretoties kārdinājumiem? Saņemt atklāsmes? Darīt labus darbus?

Papildu Svētie Raksti