Grāmatas un nodarbības
24. nodaļa: Sabata diena


24. nodaļa

Sabata diena

Attēls
A congregation gathered in a chapel for sacrament meeting. They are singing a hymn.

Sabata dienas nozīme

  • Kas ir sabata diena?

„Piemini sabata dienu, ka tu to svētī” (2. Mozus 20:8; skat. arī M&D 68:29).

Vārds sabats ir cēlies no ebreju valodas, un tas nozīmē atpūta. Pirms Jēzus Kristus Augšāmcelšanās sabata dienā tika pieminēta diena, kurā Dievs atpūtās, kad Viņš bija beidzis radīšanu. Tā bija derības zīme starp Dievu un Viņa tautu. Pirmajā Mozus grāmatā mēs lasām, ka Dievs radīja debesis un Zemi sešos laika posmos, kurus Viņš nosauca par dienām: „Un Dievs pabeidza septītajā dienā Savu darbu, ko Viņš bija darījis, un atdusējās septītajā dienā no visa Sava darba, ko bija darījis. Un Dievs svētīja septīto dienu un iesvētīja to, jo Viņš tanī atdusējās no visa Sava darba, ko radīdams bija darījis” (1. Mozus 2:2–3). Tagad sabatā tiek pieminēta arī Jēzus Kristus Augšāmcelšanās.

Sabata diena ir katra septītā diena. Tā ir svēta diena, kuru Dievs ir noteicis, lai mēs tajā atpūstos no saviem ikdienas darbiem un pielūgtu Viņu.

Sabata dienas mērķis

  • Kā jūs paskaidrotu sabata dienas mērķi kādam, kurš neko nezina par sabatu?

Jēzus mācīja, ka sabata diena ir radīta cilvēka labā (skat. Marka 2:27). Sabata mērķis ir dot mums noteiktu nedēļas dienu, kurā pievērst savas domas un darbus Dievam. Šī nav diena, kurā tikai atpūsties no darba. Tā ir svēta diena, kas jāpavada, pielūdzot un godājot Dievu. Kad mēs atpūšamies no ierastajiem ikdienas darbiem, mūsu prāts atbrīvojas garīgu lietu pārdomāšanai. Šajā dienā mums ir jāatjauno savas derības ar To Kungu un jāspēcina sava dvēsele ar Gara maizi.

  • Padomājiet par to, ko jūs varat darīt, lai savā prātā saglabātu sabata mērķi, kad jūs katru nedēļu gatavojaties šai dienai.

Sabata vēsture

Pasaules pastāvēšanas sākumā Dievs iesvētīja septīto dienu kā sabatu (skat. 1. Mozus 2:2–3). Daudzām pasaules tautām kopš vissenākajiem laikiem ir saglabājusies tradīcija, pēc kuras septītā diena tiek turēta svēta. Dievs israēliešiem atjaunoja bausli par šo dienu, teikdams: „Piemini sabata dienu, ka tu to svētī” (2. Mozus 20:8). Vēl sabata dienas ievērošana bija zīme, ka israēlieši ir Viņa derības tauta (skat. 2. Mozus 31:12–13, 16; Jesajas 56:1–8; Jeremijas 17:19–27).

Tomēr daži jūdu vadoņi ieviesa daudz nevajadzīgu likumu sabata dienai. Viņi noteica, cik tālu cilvēks drīkst iet, kāda veida mezglu viņš drīkst sasiet u. tml.. Kad daži jūdu vadoņi nosodīja Jēzu Kristu par slimu cilvēku dziedināšanu sabatā, Jēzus tiem atgādināja, ka sabats ir radīts cilvēka labā.

Arī nefijieši saskaņā ar Dieva baušļiem ievēroja sabata dienu (skat. Jaroma 1:5).

Mūsdienās Tas Kungs ir atkārtoti devis Savu bausli, ka mums jāatceras sabata diena un jātur tā svēta (skat. M&D 68:29).

Tā Kunga diena

  • Kādēļ sabats tika pārcelts no septītās dienas uz pirmo?

Līdz Jēzus Kristus Augšāmcelšanās dienai Viņš un Viņa mācekļi godāja septīto dienu kā sabatu. Pēc Viņa Augšāmcelšanās svētdienu turēja svētu kā Tā Kunga dienu, pieminot Viņa Augšāmcelšanos šajā dienā (skat. Ap. d. 20:7; 1. korintiešiem 16:2). No tā laika Viņa sekotāji par savu sabatu noteica pirmo dienu. Abos gadījumos darbam bija sešas dienas un viena diena atpūtai un pielūgsmei.

Mūsdienās Tas Kungs mums ir devis stingru bausli, kas mums liek godāt svētdienu, Tā Kunga dienu, kā savu sabatu (skat. M&D 59:12).

  • Kādā veidā mūsu pielūgsmi sabata dienā var ietekmēt Augšāmcelšanās pieminēšana?

Sabata dienas turēšana svētumā

  • Ko nozīmē turēt sabata dienu svētu?

Pirmkārt, Tas Kungs prasa, lai mēs sabata dienu padarītu svētu. Kādā atklāsmē Džozefam Smitam 1831. gadā Tas Kungs pavēlēja svētajiem doties uz lūgšanu namu, pieņemt Vakarēdienu, atpūsties no saviem darbiem un veltīt savas lūgšanas Visaugstākajam (skat. M&D 59:9–12).

Otrkārt, Viņš prasa, lai mēs atpūšamies no ikdienas darbiem. Tas nozīmē, ka mums nevajadzētu darīt nekādus darbus, kas mums traucētu pievērst visu uzmanību garīgām lietām. Tas Kungs teica israēliešiem: „Tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam” (2. Mozus 20:10). Mūsu pravieši mums ir teikuši, ka šajā dienā mums nevajadzētu iepirkties, medīt, makšķerēt, apmeklēt sporta pasākumus vai piedalīties tamlīdzīgos pasākumos.

Elders Spensers V. Kimbals tomēr brīdināja, ka, ja mēs sabatā vienkārši slaistāmies apkārt, neko nedarot, tad mēs neturam šo dienu svētu. Sabats aicina uz radošām domām un darbiem. (Skat. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], 170.)

Ko mēs drīkstam darīt sabatā? Pravietis Jesaja ierosināja, lai mēs atteiktos no darbiem, kas patīkami mums pašiem, un nosauktu sabatu „par svētu prieku un par Tā Kunga svēto dienu un to [turētu] godā” (Jesajas 58:13).

Mums vajadzētu apsvērt tikumīgas lietas, ko mēs varam darīt sabatā. Piemēram, mēs varam turēt sabata dienu svētu, apmeklējot Baznīcas sanāksmes, lasot Svētos Rakstus un mūsu Baznīcas vadītāju teikto; apmeklējot slimos un vecos cilvēkus un mūsu tuviniekus; klausoties iedvesmojošu mūziku un dziedot garīgās dziesmas; skaitot lūgšanas mūsu Debesu Tēvam, pateicoties Viņam un slavinot Viņu; pildot mums uzticētos pienākumus Baznīcā; veicot ģimenes vēstures un personiskās vēstures pierakstus; stāstot ticību veicinošus stāstus un sniedzot liecību ģimenes locekļiem, un daloties ar viņiem savās garīgajās pieredzēs; rakstot vēstules misionāriem un saviem tuviniekiem; ar noteiktu nolūku gavējot; un pavadot laiku mājās ar bērniem un pārējiem ģimenes locekļiem.

Izlemjot, kādus vēl pasākumus būtu pareizi uzsākt sabatā, mums jājautā pašiem sev: Vai tas mani pacilās un iedvesmos? Vai tas izrādīs cieņu Tam Kungam? Vai tas vērsīs manas domas pie Viņa?

Var būt gadījumi, kad mums sabata dienā ir jāstrādā. Mums vajadzētu no tā izvairīties, kad vien tas ir iespējams, taču, ja tas patiešām nav atliekams, tad mums iespēju robežās jāsaglabā sirdī sabata godināšanas gars.

  • Padomājiet par to, ko jūs varat uzlabot savos centienos turēt sabata dienu svētu. Ja jūs esat vecāki vai vecvecāki, padomājiet par to, ko jūs varat darīt, lai palīdzētu saviem bērniem vai mazbērniem izprast sabata nozīmi.

Svētības par sabata ievērošanu

  • Kādas svētības mēs saņemam, ja mēs turam sabata dienu svētu?

Ja mēs godinām sabata dienu, mēs varam saņemt lielas garīgās un laicīgās svētības. Tas Kungs ir teicis, ka, ja mēs ievērosim sabata dienu ar pateicīgu un līksmu sirdi, mēs tiksim piepildīti ar prieku. Viņš ir apsolījis:

„Zemes pilnība ir jūsu, … vai nu uzturam vai apģērbam, vai mājām, vai šķūņiem, vai augļu dārziem, vai dārziem, vai vīna dārziem;

jā, viss, kas nāk no zemes savā laikā, ir radīts cilvēka labumam un izmantošanai, gan lai labpatiktu acij, gan iepriecinātu sirdi;

jā, gan uzturam, gan apģērbam, gan garšai, gan smaržai, lai stiprinātu miesu un uzmundrinātu dvēseli” (M&D 59:16–19).

Papildu Svētie Raksti