Grāmatas un nodarbības
23. nodaļa: Svētais Vakarēdiens


23. nodaļa

Svētais Vakarēdiens

Attēls
Jesus Christ depicted preparing the sacrament for the Last Supper.

Kristus ieviesa Svēto Vakarēdienu

  • Ko Svētā Vakarēdiena simboli māca par Jēzus Kristus Izpirkšanu?

Mūsu Glābējs vēlas, lai mēs atceramies Viņa lielo grēkus izpērkošo upuri un turam Viņa baušļus. Lai palīdzētu mums to darīt, Viņš ir pavēlējis mums bieži sanākt kopā un pieņemt Svēto Vakarēdienu.

Svētais Vakarēdiens ir svēts priesterības priekšraksts, kas palīdz mums atcerēties Glābēja paveikto Izpirkšanu. Svētā Vakarēdiena laikā mēs baudām maizi un ūdeni. To mēs darām, atceroties Viņa miesu un asinis, kuras Viņš ziedoja kā upuri par mums. Pieņemot Svēto Vakarēdienu, mēs atjaunojam svētās derības ar mūsu Debesu Tēvu.

Neilgi pirms krustā sišanas Jēzus sapulcēja ap Sevi apustuļus kāda nama augšistabā. Viņš zināja, ka Viņam drīz jāmirst pie krusta. Šī bija pēdējā reize pirms Viņa nāves, kad Viņš satikās ar šiem dārgajiem cilvēkiem. Viņš gribēja, lai tie Viņu vienmēr atcerētos, lai viņi būtu stipri un uzticīgi.

Lai palīdzētu viņiem atcerēties Sevi, Viņš ieviesa Svēto Vakarēdienu. Viņš lauza maizi gabalos un svētīja to. Tad Viņš sacīja: „Ņemiet, ēdiet, tas ir Mana ķermeņa piemiņai, ko Es dodu kā izpirkumu par jums” (Džozefa Smita tulkojums, Mateja 26:22). Pēc tam Viņš paņēma kausu vīna, svētīja to un deva dzert Saviem apustuļiem. Viņš teica: „Tas ir Manu … asiņu piemiņai, kas tiek izlietas par visiem tiem, kas ticēs Manam Vārdam, viņu grēku piedošanai” (Džozefa Smita tulkojums, Mateja 26:24; skat. arī Mateja 26:26–28; Marka 14:22–24; Lūkas 22:15–20).

Pēc Savas augšāmcelšanās Jēzus ieradās Amerikas kontinentā un mācīja šo pašu priekšrakstu nefijiešiem (skat. 3. Nefijs 18:1–11; 20:1–9). Kad Baznīca tika atjaunota pēdējās dienās, Jēzus atkal pavēlēja Savai tautai pieņemt Svēto Vakarēdienu Viņa piemiņai, teikdams: „Ir nepieciešams, lai baznīcas locekļi sanāktu kopā bieži, lai dalītos ar maizi un vīnu, pieminot To Kungu Jēzu” (M&D 20:75).

Kā tiek izpildīts Svētā Vakarēdiena priekšraksts

Svētie Raksti precīzi paskaidro, kā jāizpilda Svētā Vakarēdiena priekšraksts. Katrā sabata dienā Baznīcas locekļi sanāk kopā lūgt Dievu un pieņemt Svēto Vakarēdienu (skat. M&D 20:75). Svētā Vakarēdiena priekšrakstu izpilda tie, kuriem ir attiecīgās priesterības pilnvaras. Priesteris vai elders sadala maizi gabalos, nometas ceļos un svētī to (skat. M&D 20:76). Pēc tam diakons vai kāds cits priesterības nesējs izdala Svētā Vakarēdiena maizi draudzei. Pēc tam priesteris vai elders svētī ūdeni, un arī tas tiek pasniegts draudzes locekļiem. Kad Jēzus ieviesa Svēto Vakarēdienu, Viņš deva Saviem mācekļiem vīnu. Tomēr kādā pēdējo dienu atklāsmē Viņš teica, ka nav svarīgi, ko mēs Svētā Vakarēdiena laikā ēdam vai dzeram, ja vien mēs Viņu atceramies (skat. M&D 27:2–3). Mūsdienās Pēdējo dienu svētie vīna vietā dzer ūdeni.

Jēzus ir atklājis noteiktus vārdus abām Svētā Vakarēdiena lūgšanām. Mums ir uzmanīgi jāklausās šīs skaistās lūgšanas un jācenšas saprast, ko mēs solām un kas tiek solīts mums. Lūk, lūgšana, kas veltīta maizes svētīšanai:

„Ak Dievs, Mūžīgais Tēvs, mēs lūdzam Tevi, Tava Dēla Jēzus Kristus Vārdā, svētīt un svētu padarīt šo maizi visām tām dvēselēm, kuras no tās ņem, lai viņi varētu ēst, atceroties Tava Dēla miesu, un liecināt Tev, ak Dievs, Mūžīgais Tēvs, ka viņi ir ar mieru pieņemt Tava Dēla Vārdu un vienmēr atcerēties Viņu, un pildīt Viņa baušļus, kurus Viņš tiem ir devis; lai Viņa Gars varētu vienmēr būt ar viņiem. Āmen” (M&D 20:77).

Lūk, lūgšana, kas veltīta ūdens svētīšanai:

„Ak Dievs, Mūžīgais Tēvs, mēs lūdzam Tevi Tava Dēla Jēzus Kristus Vārdā, svētīt un svētu padarīt šo vīnu [ūdeni] visām tām dvēselēm, kuras no tā dzer, lai viņi to varētu darīt, atceroties Tava Dēla asinis, kas tika izlietas par viņiem, lai viņi Tev varētu liecināt, ak Dievs, Mūžīgais Tēvs, ka tie vienmēr Viņu atcerēsies, lai Viņa Gars varētu būt ar viņiem. Āmen” (M&D 20:79).

Svētā Vakarēdiena priekšrakstu izpilda ļoti vienkārši un godbijīgi.

  • Uzmanīgi pārlasiet Svētā Vakarēdiena lūgšanas. Padomājiet par katras frāzes nozīmi.

Derības, ko mēs atjaunojam Svētā Vakarēdiena laikā

  • Kādas derības mēs atjaunojam Svētā Vakarēdiena laikā? Kādas svētības Tas Kungs apsola, ja mēs turam šīs derības?

Katru reizi, kad mēs pieņemam Svēto Vakarēdienu, mēs atjaunojam derības ar To Kungu. Derība ir svēts abpusējs solījums starp To Kungu un Viņa bērniem. Derības, ko mēs slēdzam, ir skaidri izklāstītas Svētā Vakarēdiena lūgšanās. Ir svarīgi zināt, kas tās par derībām un ko tās nozīmē.

Mēs slēdzam derību, ka mēs pieņemam Jēzus Kristus Vārdu. Ar to mēs parādām, ka esam gatavi piederēt Viņam un Viņa Baznīcai. Mēs apņemamies kalpot Viņam un saviem līdzcilvēkiem. Mēs apsolām, ka nedarīsim Viņa Vārdam kaunu un negodu.

Mēs slēdzam derību, ka vienmēr atcerēsimies Jēzu Kristu. Viņš un Viņa misija iespaidos visas mūsu domas, jūtas un rīcību.

Mēs apsolām ievērot Viņa baušļus.

Šīs saistības mēs uzņemamies, kad topam kristīti (skat. M&D 20:37; Mosijas 18:6–10). Tādā veidā, pieņemot Svēto Vakarēdienu, mēs atjaunojam derības, ko mēs noslēdzām, kad tikām kristīti. Jēzus parādīja mums piemēru, kā pieņemt Svēto Vakarēdienu (skat. 3. Nefijs 18:1–12), un teica, ka, ja mēs sekosim šim piemēram, nožēlojot grēkus un ticot Viņa Vārdam, mēs saņemsim grēku piedošanu (skat. Džozefa Smita tulkojums, Mateja 26:24).

Tas Kungs apsola, ka, ja mēs ievērosim mūsu derības, Viņa Gars vienmēr būs ar mums. Cilvēkam, kuru vada Gars, vienmēr būs zināšanas, ticība, spēks un taisnīgums, lai viņš iegūtu mūžīgo dzīvi.

  • Ko mēs varam darīt, lai atcerētos šos solījumus nedēļas laikā?

Mūsu attieksme, pieņemot Svēto Vakarēdienu

  • Kā mēs varam sagatavoties Svētā Vakarēdiena pieņemšanai? Par ko mēs varam domāt Svētā Vakarēdiena laikā, kas palīdzētu mums atcerēties Glābēja veikto Izpirkšanu?

Pirms mēs pieņemam Svēto Vakarēdienu, mums ir garīgi jāsagatavojas. Tas Kungs uzsver, ka neviens nedrīkst pieņemt Svēto Vakarēdienu necienīgi. Tas nozīmē, ka pirms Svētā Vakarēdiena pieņemšanas mums ir jānožēlo savi grēki. Svētie Raksti saka: „Ja kāds ir izdarījis pārkāpumu, lai viņš nebauda, līdz viņš nav izlīdzis” (M&D 46:4). Tas Kungs deva norādījumus Saviem divpadsmit nefijiešu mācekļiem: „Lai jūs neļautu apzināti nevienam necienīgam baudīt no Manas miesas un asinīm, kad jūs to izdalīsit; jo katrs, kas ēd un dzer Manu miesu un asinis necienīgi, ēd un dzer par sodu savai dvēselei” (3. Nefijs 18:28–29).

Svētā Vakarēdiena sanāksmes laikā mums jāatvaira jebkuras pasaulīgās domas. Mums jābūt dievbijīgiem un godbijīgiem. Mums jādomā par mūsu Glābēja veikto Izpirkšanu un jābūt pateicīgiem par to. Mums jāizvērtē sava dzīve un jāmeklē iespējas pilnveidoties. Vēl mums no jauna jāapņemas ievērot baušļus.

Mums nav nepieciešams būt pilnīgiem pirms Svētā Vakarēdiena pieņemšanas, taču sirdī mums jānes grēku nožēlošanas gars. Attieksme, ar kādu mēs pieņemam Svēto Vakarēdienu, iespaido mūsu izjūtas, to pieņemot. Ja mēs pieņemam Svēto Vakarēdienu ar tīru sirdi, mēs saņemam Tā Kunga apsolītās svētības.

  • Kāpēc, jūsuprāt, Svētā Vakarēdiena cienīga pieņemšana palielina mūsu garīgo spēku?

Papildu Svētie Raksti