Книги и уроци
Глава 22: Даровете на Духа


Глава 22

Даровете на Духа

Изображение
Two elder missionaries in Korea talking to a young man. They are standing on a sidewalk.

Даровете на Духа

  • Какви духовни дарове ни дава Господ?

След кръщението върху всеки от нас са били положени ръце за получаване дара на Светия Дух. Ако сме верни, ние можем постоянно да имаме с нас Неговото влияние. Чрез това влияние всеки от нас може да бъде благословен с определени духовни сили, наречени дарове на Духа. Тези дарове се дават на онези, които са верни на Христа. “И всички тези дарове идват от Бога за ползата на чедата човешки” (У. и З. 46:26).Те ни помагат да научим и проповядваме истините на Евангелието. Те ще ни помагат да благославяме другите. Те ще ни отведат обратно при нашия Небесен Отец. За да можем мъдро да използваме тези дарове, ние трябва да знаем какви са те, как можем да ги развиваме и как да разпознаваме техните имитации, произтичащи от Сатана.

В Писанията се споменават много дарове на Духа. Тези дарове са давани на членовете на истинната Църква винаги когато тя е била на земята (вж. Марка 16:16–18). Следват някои от даровете на Духа:

Дарът за езици (У. и З. 46:24)

Понякога е необходимо да говорим за Евангелието на непознат за нас език. Когато това стане, Господ може да ни благослови с умение да говорим на съответния език. Много мисионери са получавали дара за езици (вж. снимката в тази глава). Например старейшина Алонсо А. Хинкли бил мисионер в Холандия, като много малко разбирал и говорел холандски, макар че усилено се молел и изучавал езика. Когато отишъл в един дом, посетен по-рано от него, вратата била отворена от жена, която много сърдито му казала нещо на холандски. За негово удивление той могъл да разбере всяка дума. Почувствал силно желание да й свидетелства на холандски. Започнал да говори и думите на холандски излизали съвсем ясно от устата му. Но когато се върнал, за да покаже на своя президент на мисия, че можел да говори холандски, тази способност го била напуснала. Много верни членове са били благославяни с дара за езици. (Вж. Джозеф Фийлдинг Смит, Answers to Gospel Questions, избр. Джозеф Фийлдинг Смит-младши, 5 тома, 1957–66 г., 2:32–33.)

Дарът за тълкуване на езици (У. и З. 46:25)

Този дар понякога ни се дава в случаи, когато не разбираме даден език и трябва да получим важно послание от Бог. Например президент Дейвид О. Макей имал голямо желание да говори на светиите в Нова Зеландия без преводач. Той им казал, че се надява Господ да ги благослови, така че да могат да го разберат. Говорил на английски. Посланието му траяло около 40 минути. Докато говорел, от изражението на много лица и от сълзите в очите им разбрал, че те разбират неговото послание (Вж. Answers to Gospel Questions, 2:30–31.)

Дарът за превеждане (У. и З. 5:4)

Ако сме призовани от ръководителите на Църквата да превеждаме Господното слово, ние можем да получим дар да превеждаме, който надвишава нашата естествена способност. Както е с всички дарове, ние трябва да живеем праведно, да учим усилено и да се молим, за да го получим. Когато правим тези неща, Господ ни кара да чувстваме горене в сърцата си, отнасящо се до правилността на превода (вж. У. и З. 9:8–9). На Джозеф Смит му бил даден дара за превеждане, когато превеждал Книгата на Мормон. Той можел да ползва този дар само когато бил в хармония с Духа.

Дарът за мъдрост (У. и З. 46:17)

Някои от нас са благословени със способността да разбират хората и принципите на Евангелието и начина, по който те се прилагат. Казано ни е:

“Ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.

Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.

Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа” (Яковово 1:5–7).

Господ казва, “Не търси богатства, а мъдрост, и ето, тайнствата Божии ще ти бъдат откривани” (У. и З. 6:7).

Дарът за знание (У. и З. 46:18)

Всеки, който накрая стане като Небесния Отец, ще знае всички неща. Знанието за Бог и за Неговите закони се открива от Светия Дух (вж. У. и З. 121:26). Ние не можем да бъдем спасени, ако сме невежи по отношение на тези закони (вж. У. и З. 131:6).

Господ е открил “ако в този живот човек се сдобие чрез старание и подчинение с повече познание и мъдрост, отколкото друг, в идния свят той ще има преимущество в същата степен” (У. и З. 130:19). Господ ни е заповядал да учим възможно най-много за Неговото дело. Той желае ние да учим за небесата, за земята, за това, което се е случило и което ще се случи, за това, което е у дома и в чужбина (вж. У. и З. 88:78–79). Обаче има хора, които се опитват да придобиват знание единствено чрез лично усилие. Те не търсят помощ от Светия Дух. Те винаги учат, но никога не достигат до истината (вж. 2 Тимотея 3:7). Когато получаваме знание чрез откровение от Светия Дух, Той говори на нашите умове и сърца (вж. У. и З. 6:15, 22–24; 8:2; 9:7–9).

Дарът за поучаване на мъдрост и знание (Мороний 10:9–10)

На някои хора е дадена особената способност да обясняват истините на Евангелието и да свидетелстват за тях. Този дар може да бъде ползван, когато преподаваме в клас. Може да бъде ползван от родителите, когато те учат децата си. Също така този дар ни помага да напътстваме другите, така че те да могат да разбират Евангелието.

Дарът за знание, че Исус Христос е Синът Божий (У. и З. 46:13)

Този дар се дава на пророци и апостоли, които са призовани да бъдат специални свидетели за Исус Христос. Но и на други им е даден този дар. Всеки човек може да получи свидетелство чрез нашепванията на Светия Дух. Президент Дейвид О. Макей учи: “На някои е дадено от Светия Дух, казва Господ в Учение и Завети, да знаят, че Исус Христос е Синът Божии и че Той беше разпнат за греховете на света (вж. У. и З. 46:13). Говоря точно за хората, които здраво са застанали на канарата на откровението, давайки свидетелство на света” (Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay ,2003 г., стр. 166).

Дарът за вяра в свидетелството на други хора (У. и З. 46:14)

Чрез силата на Светия Дух ние можем да узнаем истината за всичко. Ако искаме да знаем дали някой говори истината, ние трябва да попитаме Бог с вяра. Ако това, за което се молим, е вярно, Господ ще даде мир на ума ни (вж. У. и З. 6:22–23). По този начин ние можем да знаем, че някой друг, дори пророкът, е получил откровение. Нефи помолил Господ да му помогне да види, почувства и разбере, че сънят на баща му бил истинен (вж. 1 Нефи 10:17–19).

Дарът за пророкуване (У. и З. 46:22)

Хората, които получават истинни откровения за миналото, настоящето или бъдещето, имат дара за пророкуване. Пророците имат този дар, но ние също можем да го имаме, за да ни помага да управляваме собствения си живот (вж. 1 Коринтяните 14:39). Можем да получаваме откровения от Бог за нас самите и за нашите собствени призования, но не и за Църквата или нейните ръководители. Не е в хармония с реда в небесата един човек да получава откровение за някой, над който той не председателства. Ако наистина имаме дара за пророкуване, ние няма да получим откровение, което не е в съгласие с това, което Господ е казал в Писанията.

Дарът за изцеляване (У. и З. 46:19–20)

Някои имат вяра да изцеляват, а други имат вяра да бъдат изцелени. Всички ние можем да упражняваме вяра да бъдем изцелени, когато сме болни (вж. У. и З. 42:48). Мнозина носители на свещеничеството имат дара за изцеляване на болните. Други може да получат знание за това как да лекуват болестите.

Дарът за вършене на чудеса (У. и З. 46:21)

Многократно Господ е благославял Своите люде по чудни начини. Когато пионерите в Юта засели първата си реколта, нашествие на скакалци почти я унищожило. Пионерите се молили на Господ да спаси тяхната реколта и Той им изпратил чайки, които изяли скакалците. Когато имаме нужда от помощ и молим с вяра, ако това е за наше добро, Господ ще извърши чудо за нас (вж. Матея 17:20; У. и З. 24:13–14).

Дарът за вяра (Мороний 10:11)

Братът на Яред имал голяма вяра. Поради вярата си той получил и други дарове. Неговата вяра била толкова голяма, че Спасителят му се явил (вж. Етер 3:9–15). Без вяра не може да ни бъде даден никой друг дар. Мороний обещава, че “всеки, който вярва в Христа, без да се съмнява в нищо, всичко, каквото той поиска от Отца в името на Христа, ще му бъде дадено” (Мормон 9:21). Ние трябва да се стремим да увеличаваме вярата си, да открием своите дарове и да ги използваме.

На някои хора им липсва вяра и те отричат действителното съществуване на тези дарове на Духа. Мороний се обръща към тях:

“И още, говоря на вас – вие, които отричате откровенията Божии и казвате, че те са премахнати и че няма откровения, нито пророчества, нито дарби, нито изцеление, нито говорене на езици или тълкуване на езици.

Ето, казвам ви, който отрича тези неща, не познава Евангелието на Христа; да, той не е чел писанията, а ако ги е чел, значи не ги разбира” (Мормон 9:7–8).

  • Защо Господ ни дава духовни дарове?

Можем да развиваме даровете си

  • Как можем да търсим “искрено най-добрите дарове”? (У. и З. 46:8).

Господ е казал: “Защото всички нямат всеки дар да им е даден, защото има много дарове и на всеки човек е даден дар от Духа Божий. На някои е даден един, на някои – друг, та всички да може да имат полза от това” (У. и З. 46:11–12).

За да можем да развиваме своите дарове, ние трябва да открием кои дарове имаме. Правим това с пост и молитва. Трябва търсим най-добрите дарове (вж. У. и З. 46:8). Понякога патриархалната благословия ще ни помогне да разберем кои дарове са ни дадени.

Трябва да бъдем покорни и верни, за да получим даровете си. След това трябва да ги използваме, за да вършим делото на Господ. Тези дарове не се дават, за да задоволяват нашето любопитство или за да ни докажат нещо, защото ни липсва вяра. За духовните дарове Господ казва, “те са дадени в полза на онези, които Ме обичат и спазват всички Мои заповеди, и на оня, който се старае да върши това” (У. и З. 46:9).

  • Помислете за някои духовни дарове, които биха ви укрепили лично или биха ви помогнали да служите на Господ и околните. Какво ще направите, за да потърсите тези дарове?

Сатана имитира даровете на Духа

  • Как можем да правим разлика между истинските дарове на Духа и имитациите на Сатана?

Сатана може да имитира даровете за езици, пророкуване, видения, изцеляване и други чудеса. Моисей трябвало да се бори с имитациите на Сатана, когато бил при фараона (вж. Изход 7:8–22). Сатана иска да вярваме в неговите лъжливи пророци, лъжливи изцелители и лъжливи извършители на чудеса. Те може да ни изглеждат толкова истински, че единственият начин да разберем истината е да помолим Господ за дара на проникновението. Сам дяволът може да се яви като ангел на светлината (вж. 2 Нефи 9:9).

Сатана иска да ни направи слепи за истината и да ни попречи да търсим истинските дарове на Духа. Медиумите, астролозите, гадателите и магьосниците са вдъхновени от Сатана, дори и да твърдят, че следват Бог. Техните дела са мерзост за Господ (вж. Исаия 47:12–14; Второзаконие 18:9–10). Следва да избягваме всякакво взаимодействие със силите на Сатана.

Трябва да бъдем внимателни с дадените ни дарове на Духа

  • Как можем да уважаваме светостта на духовните дарове?

Господ казва, “заповед им давам, че те не трябва да се хвалят с тези неща, нито да говорят за тях пред света, защото тези неща са ви дадени за ваша полза и спасение” (У. и З. 84:73). Трябва да помним, че духовните дарове са свещени (вж. У. и З. 6:10).

В замяна на тези дарове Господ желае ние да “отдава(ме) благодарности на Бога в Духа за всяка благословия, с която с(ме) благословени” (У. и З. 46:32).

Допълнителни стихове