Grāmatas un nodarbības
21. nodaļa: Svētā Gara dāvana


21. nodaļa

Svētā Gara dāvana

Attēls
A young girl being confirmed. Two men are standing behind her with their hands on her head.

Svētais Gars

7. nodaļā mēs mācījāmies, ka Svētais Gars ir Dievības loceklis. „Tas ir gars” (M&D 130:22). Viņam nav ķermeņa no miesas un kauliem. Viņš vienlaicīgi var atrasties tikai vienā vietā, taču Viņa ietekmi tai pašā laikā var just visur. Viņa misija ir liecināt par Tēvu un Dēlu, un visu patiesību. Turklāt Svētais Gars šķīstī un dara mūs svētus, lai sagatavotu mūs dzīvošanai Dieva klātbūtnē. Svētais Gars šķīstī mūsu sirdis, un mēs vairs nevēlamies darīt ļaunu.

Pastāv atšķirība starp Svēto Garu un Svētā Gara dāvanu. Šajā nodaļā mēs uzzināsim, kas ir Svētā Gara dāvana un kā mēs varam saņemt no Dieva šo lielo dāvanu.

Svētā Gara dāvana

  • Ar ko atšķiras Svētais Gars no Svētā Gara dāvanas?

Svētā gara dāvana ir priekšrocība, ko piešķir cilvēkiem, kuri tic Jēzum Kristum un ir tapuši kristīti un konfirmēti par Baznīcas locekļiem, lai saņemtu pastāvīgu vadību un iedvesmu no Svētā Gara.

Džozefs Smits teica, ka mēs ticam, ka Svētā Gara dāvanu var baudīt tagad tikpat lielā mērā, kā tas bija pirmo apustuļu dienās. Mēs ticam šai dāvanai visā tās pilnībā, spēkā, diženumā un godībā. (Skat. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 97–98.)

Var gadīties, ka Svētais Gars īsu laiku vada kādu cilvēku, kurš nav saņēmis Svētā Gara dāvanu (skat. M&D 130:23). Tomēr šī vadība nebūs ilgstoša, ja viņš netaps kristīts un viņam netiks uzliktas rokas, lai dotu viņam Svētā Gara dāvanu. Apustuļu darbu 10. nodaļā mēs lasām, ka romiešu virsnieks Kornēlijs saņēma iedvesmu no Svētā Gara, un tāpēc viņš zināja, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs ir patiess. Taču Kornēlijs nesaņēma Svētā Gara dāvanu, iekams viņš nebija kristīts. Pravietis Džozefs Smits mācīja, ka Svētais Gars būtu Kornēliju atstājis, ja viņš netiktu kristīts un nesaņemtu Svētā Gara dāvanu (skat. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 97).

Mūsdienās daudzi Baznīcai nepiederoši cilvēki caur Svētā Gara spēku uzzina, ka Mormona Grāmata ir patiesa (skat. Moronija 10:4–5). Taču šī sākotnējā liecība viņus atstāj, ja viņi nesaņem Svētā Gara dāvanu. Viņi nesaņem to paliekošo pārliecību, kuru var iegūt tikai tie, kam ir Svētā Gara dāvana.

Svētā Gara dāvanas saņemšana

  • Kas mums ir jādara, lai saņemtu pastāvīgu Svētā Gara klātbūtni?

Tas Kungs teica: „Un tos, kam ir ticība, jūs konfirmēsiet Manā baznīcā ar roku uzlikšanu, un Es dāvāšu tiem Svētā Gara dāvanu” (M&D 33:15).

Katrs cienīgs Baznīcas elders, saņēmis attiecīgās pilnvaras, var piešķirt Svētā Gara dāvanu citam cilvēkam. Taču nav nekādu garantiju, ka šis cilvēks saņems iedvesmu un vadību no Svētā Gara tikai tādēļ, ka elderi ir viņam uzlikuši uz galvas savas rokas. Katram cilvēkam ir „jāsaņem Svētais Gars”. Tas nozīmē, ka Svētais Gars ieradīsies pie cilvēka tikai tad, ja šis cilvēks būs ticības pilns un vēlēsies saņemt palīdzību no šī Debesu sūtņa.

Lai mēs būtu cienīgi saņemt Svētā Gara palīdzību, mums jācenšas stingri ievērot Dieva baušļus. Mūsu domām un darbiem jābūt šķīstiem.

Svētā Gara ietekmes atpazīšana

Svētais Gars parasti ar mums sazinās klusi. Viņa ietekmi bieži sajūtam kā klusu, mierīgu balsi (skat. 1. Ķēniņu 19:9–12; Helamana 5:30; M&D 85:6). Prezidents Boids K. Pekers paskaidroja: „Svētais Gars runā ar balsi, ko jūs varat drīzāk sajust nekā dzirdēt. … Lai gan mēs runājam par Gara čukstu saklausīšanu, tomēr visbiežāk cilvēki apraksta garīgo pamudinājumu ar vārdiem: Man bija sajūta …” Viņš turpināja: „Šī Gara balss runā maigi, mudinot jūs kaut ko darīt vai sacīt, tā var jūs pasargāt vai brīdināt” (Conference Report, 1994. g. okt., 77; vai Ensign, 1994. g. nov., 60).

Viena no Dieva lielākajām dāvanām

  • Kādas svētības mēs varam saņemt, pateicoties Svētā Gara dāvanai?

Svētā Gara dāvana ir viena no Dieva lielākajām dāvanām mums. Ar Svētā Gara apstiprinājumu mēs zinām, ka Dievs dzīvo, ka Jēzus ir Kristus un ka uz Zemes ir atjaunota Viņa Baznīca. No Svētā Gara mēs varam saņemt pamudinājumus, kas rāda mums visu, kas mums jādara (skat. 2. Nefija 32:5). Svētais Gars dara mūs svētus, lai sagatavotu mūs dzīvošanai pie Dieva. Mēs varam baudīt Gara dāvanas (skat. 22. nodaļu šajā grāmatā). Šī mūsu Debesu Tēva lieliskā dāvana var nest mieru mūsu sirdīm un izpratni par Dieva lietām (skat. 1. korintiešiem 2:9–12).

  • Kādēļ Svētā Gara dāvana ir viena no Dieva lieliskākajām dāvanām mums?

Papildu Svētie Raksti