Grāmatas un nodarbības
15. nodaļa: Tā Kunga derības ļaudis


15. nodaļa

Tā Kunga derības ļaudis

Attēls
The Old Testament prophet Abraham kneeling in prayer. Abraham is holding a staff in one hand and is looking toward the heavens as he prays. Sarah, the wife of Abraham, is depicted watching and with a look of humor on her face, from a tent portrayed in the background. Abraham and Sarah are depicted as elderly people.

Derību būtība

  • Kas ir derība? Kādēļ Pēdējo dienu svētie tiek saukti par derības ļaudīm?

Kad Viņa ļaudis noslēdz ar Viņu derības (jeb dod solījumus), tie zina, ko Viņš no tiem sagaida un kādas svētības tie var sagaidīt no Viņa. Viņi spēj labāk veikt Viņa darbu uz Zemes. Cilvēkus, kuri slēdz derības ar To Kungu un ar kuriem Tas Kungs slēdz derības, sauc par Tā Kunga derības ļaudīm. Baznīcas locekļi ir daļa no Tā Kunga derības tautas.

Evaņģēlijā derība nozīmē svētu vienošanos vai savstarpējus solījumus starp Dievu un kādu cilvēku vai cilvēku grupu. Slēdzot derību, Dievs apsola svētību par noteiktu baušļu ievērošanu. Viņš uzstāda derībām Savus noteikumus un atklāj šos noteikumus Saviem praviešiem. Ja mēs izvēlamies ievērot derības noteikumus, mēs saņemam apsolītās svētības. Ja nolemjam tos neievērot, Viņš svētības nedod, un dažos gadījumos mēs vēl saņemam sodu.

Piemēram, iestājoties Baznīcā, mēs ar Dievu noslēdzam vairākas derības (skat. 20. nodaļu šajā grāmatā). Kristoties mēs slēdzam derību ar Glābēju, ka uzņemsimies Viņa Vārdu. Viņš mums apsola, ka „cik daudzi nožēlo grēkus un top kristīti Manā Vārdā, kas ir Jēzus Kristus, un pastāv līdz galam, tie taps izglābti” (M&D 18:22). Mēs slēdzam derību ar To Kungu, pieņemot Svēto Vakarēdienu (skat. 23. nodaļu šajā grāmatā). Mēs apsolām pieņemt Viņa Vārdu, atcerēties Viņu un pildīt Viņa baušļus. Mums tiek apsolīts, ka Svētais Gars būs ar mums. (Skat. M&D 20:77–79.) Kad mēs saņemam tempļa priekšrakstus, mēs slēdzam citas svētas derības, un par uzticīgu paklausību mums tiek apsolīta paaugstināšana (skat. M&D 132; skat. arī 47. nodaļu šajā grāmatā).

Dievs ir arī noslēdzis īpašas derības ar noteiktiem cilvēkiem vai cilvēku grupām. Šādas derības Viņš noslēdza ar Ādamu, Ēnohu, Noa, Israēla bērniem un Lehiju (skat. Mozus gr. 6:31–36, 52; 1. Mozus 9:9–17; 2. Mozus 19:5–6; 2. Nefija 1). Viņš noslēdza īpašu derību ar Ābrahāmu un viņa pēcnācējiem, kas nes svētību Baznīcas locekļiem un visām nācijām uz Zemes mūsdienās.

  • Padomājiet par derībām, kuras jūs esat noslēguši ar Dievu, un svētībām, kuras Viņš jums ir apsolījis par šo derību turēšanu.

Dieva derība ar Ābrahāmu un viņa pēcnācējiem

  • Kas ir Ābrahāma derība?

Vecās Derības pravietis Ābrahāms bija ļoti tikumīgs vīrs (skat. attēlu šajā nodaļā). Viņš atteicās pielūgt savu tēvu elkus. Viņš pildīja visus Tā Kunga baušļus Ābrahāma taisnīguma dēļ, Tas Kungs noslēdza derību ar viņu un viņa pēcnācējiem.

Tas Kungs apsolīja Ābrahāmam neskaitāmus pēcnācējus. Viņš apsolīja, ka viņiem visiem būs tiesības saņemt evaņģēliju, priesterības svētības un visus paaugstināšanas priekšrakstus. Šie pēcnācēji ar priesterības spēku nesīs evaņģēliju visām tautām. Caur viņiem tiks svētītas visas Zemes ģimenes (skat. Ābrahāma 2:11). Turklāt Dievs apsolīja slēgt Savu derību ar visiem Ābrahāma bērniem nākamajās paaudzēs, ja viņi būs tikumīgi (skat. 1. Mozus 17:4–8).

  • Kā baušļi un apsolījumi, kas doti Ābrahāma derībā, attiecas uz mums? (Padomājiet, kā šo jautājumu attiecināt dažādos ietvaros, piemēram, mājās, darba vietā, sabiedrībā vai uz misionāriem).

Baznīcas locekļi ir derības ļaudis

  • Kādas svētības un atbildība ir dota Dieva derības ļaudīm mūsdienās?

Ābrahāma asinsradinieki nav vienīgie, ko Dievs sauc par Savas derības ļaudīm. Runājot ar Ābrahāmu, Dievs teica: „Visi, kas pieņems šo evaņģēliju, tiks saukti pēc tava vārda un tiks uzskatīti par taviem pēcnācējiem [radiniekiem], un celsies un svētīs tevi kā savu tēvu” (Ābrahāma 2:10). Tādējādi derībā, kas noslēgta ar Ābrahāmu, ir iekļautas divas cilvēku grupas: (1) Ābrahāma tikumīgie asinsradinieki un (2) tie, kas tika adoptēti viņa radinieku pulkā, pieņemot Jēzus Kristus evaņģēliju un dzīvojot pēc tā (skat. 2. Nefija 30:2).

Kad mūs kristī Baznīcā, mēs tiekam uzņemti Ābrahāma ģimenē un mēs stājamies derībā, ko Tas Kungs noslēdza ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu (skat. Galatiešiem 3:26–29). Ja mēs esam paklausīgi, mēs iemantojam šīs derības svētības. Mums ir tiesības saņemt palīdzību un vadību no Svētā Gara. Cienīgiem vīriešiem ir tiesības saņemt priesterību. Ģimenes var saņemt priesterības svētības. Mēs varam iegūt mūžīgo dzīvību celestiālajā valstībā. Nav lielāku svētību par šīm.

Tas Kungs apsolīja Ābrahāmam, ka caur viņa pēctečiem evaņģēlijs tiks izplatīts visā pasaulē. Mēs pildām šo pienākumu, īstenojot pilnlaika misionāru Baznīcas programmu un caur misionāru darbu, ko veicam kā tās locekļi Šī iespēja sludināt visai pasaulei evaņģēliju pieder tikai Tā Kunga Baznīcai un Viņa derības ļaudīm.

Kā Tā Kunga derības ļaudīm mums ir jāpilda Viņa baušļi. Tas Kungs teica: „Es, Tas Kungs, esmu saistīts, kad jūs darāt, ko Es saku, bet kad jūs nedarāt, ko Es saku, jums nav solījuma” (M&D 82:10). Ja mēs noraidām mūsu derību pēc tam, kad esam pieņēmuši evaņģēliju, derība zaudē savu spēku, un mēs tiksim nosodīti Dieva priekšā (skat. M&D 132:4). Viņš ir teicis: „Atturieties no grēka, lai smagi sodi nekristu pār jūsu galvām. Jo no tā, kuram daudz tiek dots, daudz tiek prasīts; un tas, kurš grēko pret lielāku gaismu, saņems lielāku nosodījumu (M&D 82:2–3).

Jaunā un mūžīgā derība

  • Ko mēs apsolām, kad pieņemam evaņģēliju? Kādas svētības Debesu Tēvs mums dod, ja mēs pildām šos solījumus?

Evaņģēlija pilnību sauc par jauno un mūžīgo derību. Tajā iekļautas derības, kuras tiek slēgtas kristoties, saņemot Svēto Vakarēdienu, templī un jebkurā citā reizē. Tas Kungs sauc to par „mūžīgu”, jo šo derību ir noslēdzis mūžīgs Dievs, un arī tādēļ, ka šī derība nekad netiks izmainīta. Šo pašu derību Viņš deva Ādamam, Ēnoham, Noam, Ābrahāmam un citiem praviešiem. Šai ziņā tā nav jauna. Taču Tas Kungs sauc to par „jaunu”, jo katru reizi, kad evaņģēlijs tiek atjaunots pēc tam, kad tas bijis paņemts prom no Zemes, cilvēkiem, kas to saņem, tā ir jauna (skat. Jeremijas 31:31–34; Ecēhiēla 37:26).

Saņemot jauno un mūžīgo derību, mēs piekrītam nožēlot grēkus, kristīties, saņemt Svēto Garu, saņemt endaumentu, saņemt tempļa laulību derību un līdz mūža beigām sekot Kristum un klausīt Viņam. Tāpat kā mēs ievērosim savas derības, mūsu Debesu Tēvs apsola, ka mēs saņemsim paaugstināšanu celestiālajā valstībā (skat. M&D 132:20–24; skat. arī 47. nodaļu šajā grāmatā).

Mirstīgajiem ir grūti saprast šī apsolījuma lielo nozīmi. Baušļi, ko Viņš dod, ir domāti, lai mums palīdzētu, jo, būdami uzticīgi, mēs varam mūžīgi baudīt Debesu un Zemes svētības un krāšņumu. Mēs varam dzīvot Viņa klātbūtnē un baudīt Viņa mīlestību, līdzjūtību, spēku, diženumu, zināšanas, gudrību, godību un valdīšanu.

  • Kā mums kā Tā Kunga derības ļaudīm vajadzētu ģērbties, izturēties un ievērot Dieva baušļus?

Papildu Rakstu vietas un citi avoti