Myöhempien aikojen profeettoja
Alaviitteet
Aihe

Myöhempien aikojen profeettoja

 1. Joseph Smith

  Perintömme, s. 1–66

  American Prophet
 2. Brigham Young

  Perintömme, s. 11, 66–91

  Brigham Young
 3. John Taylor

  Perintömme, s. 93–98

  John Taylor
 4. Wilford Woodruff

  Perintömme, s. 98–102

  Wilford Woodruff
 5. Lorenzo Snow

  Perintömme, s. 103–104

  Lorenzo Snow
 6. Joseph F. Smith

  Perintömme, s. 105–107

  Portrait of Joseph F. Smith
 7. Heber J. Grant

  Perintömme, s. 107–110

  Heber J. Grant
 8. George Albert Smith

  Perintömme, s. 110–114

  George Albert Smith
 9. David O. McKay

  Perintömme, s. 114–119

  David O. McKay
 10. Joseph Fielding Smith

  Perintömme, s. 121–123

  Smith, Joseph Fielding (1876-1972)
 11. Harold B. Lee

  Perintömme, s. 123–124

  Lee, Harold B.
 12. Spencer W. Kimball

  Perintömme, s. 124–131

  Spencer W. Kimball
 13. Ezra Taft Benson

  Perintömme, s. 133–136

 14. Howard W. Hunter

  Perintömme, s. 136–139

  Hunter, Howard W.
 15. Gordon B. Hinckley

  Liahona-lehden liite, huhtikuu 2008, s. 2–13

  Hinckley, Gordon B.
 16. Thomas S. Monson

  Liahona-lehden liite, kesäkuu 2008, s. 2–16

  Monson, Thomas S.