Handboeken en roepingen
9. Zustershulpvereniging
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

‘9. Zustershulpvereniging’, Algemeen handboek: dienen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (2020).

‘9. Zustershulpvereniging’, Algemeen handboek.

9.

Zustershulpvereniging

9.1

Doel en organisatie

De zustershulpvereniging bereidt Gods kinderen voor op hun terugkeer in zijn tegenwoordigheid. Leden van de zustershulpvereniging hebben als dochters van hemelse Ouders de taak om ‘de Schriften uit te leggen’, ‘de kerk aan te sporen’, harten op te heffen en de verbonden aan te kleven die ze hebben gesloten (zie Leer en Verbonden 25:713).

9.1.1

Doel

De zustershulpvereniging is een door God ingestelde organisatie voor alle volwassen vrouwen in de kerk. De profeet Joseph Smith heeft het doel van de ZHV uitgelegd, namelijk zielen redden en leed verlichten. Hij stelde dat de Kerk van Jezus Christus pas volledig georganiseerd was als de zusters zo georganiseerd waren.

De leden van de ZHV werken samen aan het werk van heil en verhoging. Ze dienen anderen, vervullen verbondstaken, bevorderen eensgezindheid, verdiepen zich in leerstellingen en leven daarnaar.

Het motto van de ZHV is: ‘De liefde vergaat nooit’ (1 Korinthe 13:8). Dit motto is in het embleem van de ZHV terug te vinden.

9.1.2

Lidmaatschap in de ZHV

De ZHV is een zusterschap voor het leven. Alle volwassen zusters zijn lid van de ZHV. Ze blijven lid, ook als ze de ZHV niet kunnen bijwonen.

Een jongevrouw kan vanaf haar 18e tot de ZHV toetreden. Ze overlegt met haar ouders en bisschop over het juiste moment. Tegen de tijd dat ze 19 wordt of wanneer ze uit huis gaat (bijvoorbeeld om elders een opleiding te volgen of op zending te gaan), dient ze aan de ZHV deel te nemen.

Gehuwde vrouwen onder de 18 zijn ook lid van de ZHV.

Zie 38.1.5 voor informatie over ongehuwde ouders onder de 18.

9.1.3

Aan plaatselijke behoeften aanpassen

Sommige wijken hebben heel veel actieve volwassen zusters. Voor die wijken kunnen de bisschop en de ringpresident toestaan dat er meer dan één ZHV in de wijk wordt georganiseerd. Elke ZHV heeft een eigen presidium. Indien mogelijk bestaat elke ZHV uit leden die qua leeftijd en ervaring uiteenlopen.

9.2

Aan het werk van heil en verhoging deelnemen

God nodigt iedereen uit om tot Christus te komen en als volgt aan het werk van heil en verhoging deel te nemen:

 • Het evangelie van Jezus Christus naleven.

 • Voor de behoeftigen zorgen.

 • Allen uitnodigen om het evangelie te ontvangen.

 • Gezinsleden voor eeuwig verenigen.

ZHV-leidsters plannen zondagse bijeenkomsten, activiteiten, bediening, dienstbetoon en andere interacties om vrouwen bij het werk van heil en verhoging te betrekken. Leden van de ZHV en het ouderlingenquorum voeren dit werk eensgezind uit.

Bestudeer hoofdstuk 1 voor meer informatie over het werk van heil en verhoging.

9.2.1

Het evangelie van Jezus Christus naleven

ZHV-leidsters steunen leden in hun naleving van het evangelie van Jezus Christus. Ze leggen de nadruk op het oefenen van geloof, bekering, zelfredzaamheid en verbonden sluiten met God door verordeningen te ontvangen. De tempelbegiftiging is een van die verordeningen. Zie 1.2.1.

9.2.1.1

Het evangelie thuis leren

Leden die het evangelie thuis leren en naleven, raken dieper tot onze hemelse Vader en Jezus Christus bekeerd. ZHV-leidsters moedigen zusters aan de Schriften en de woorden van hedendaagse profeten individueel en in gezinsverband te bestuderen. Kom dan en volg Mij – voor personen en gezinnen en andere leermiddelen kunnen een aanvulling op hun studie zijn.

Thuisavonden zijn een belangrijk middel om het evangelie thuis te leren. Die vinden doorgaans op zondag, op maandagavond of op een ander tijdstip plaats. Gebeden, Schriftstudie, getuigenissen, zingen en leuke activiteiten kunnen er deel van uitmaken.

9.2.1.2

Het evangelie leren in ZHV-bijeenkomsten

De ZHV komt met het oog op de volgende doelen op zondag bijeen:

 • Geloof versterken.

 • Eensgezindheid bevorderen.

 • Het gezin versterken.

 • Plannen maken om het werk van heil en verhoging te bevorderen.

Bijeenkomsten vinden op de tweede en vierde zondag van de maand plaats. Ze duren vijftig minuten. Het ZHV-presidium plant die bijeenkomsten. Een lid van het presidium heeft de leiding.

Aan het begin van de bijeenkomst handelt een lid van het presidium eventuele ZHV-zaken af. De zusters kunnen bijvoorbeeld aspecten van het werk van heil en verhoging onder de loep nemen. Daarna dient er voldoende tijd voor zinvol evangelieonderwijs en een bespreking over te blijven.

De ZHV-lessen richten zich op een of meer toespraken uit de meest recente algemene conferentie. Het ZHV-presidium kiest op grond van behoeften van de zusters onder gebed boodschappen ter bespreking uit. Een lofzang kan een les eventueel kracht bijzetten. De bijeenkomst wordt met een gebed afgesloten.

Zie ComeFollowMe.ChurchofJesusChrist.org voor meer informatie.

9.2.1.3

Activiteiten

Het ZHV-presidium mag activiteiten plannen. Die activiteiten sterken zusters en bieden gelegenheid om samen te dienen. De meeste activiteiten worden niet op zondag of op maandagavond gehouden.

De ZHV-presidente ziet toe op deze activiteiten. Ze vraagt eventueel een raadgeefster of andere zuster om leiding te geven aan de planning en uitvoering (zie 9.3.4). Het presidium bespreekt activiteiten als onderdeel van hun planning met de bisschop.

9.2.2

Voor de behoeftigen zorgen

Als volgeling van Jezus Christus hebben zusters de taak om met liefde naar mensen in nood om te kijken. Ze zoeken als individu en als zustershulpvereniging manieren om anderen in de wijk en gemeenschap van dienst te zijn. Waar dit beschikbaar is, staan er op JustServe.org suggesties voor dienstverleningsprojecten in uw gebied.

Zie 22.2.4 voor meer informatie over hoe leden van de ZHV en het ouderlingenquorum voor behoeftigen zorgen.

9.2.2.1

Bediening

Bediening is voor anderen zorgen zoals de Heiland dat zou doen. Zusters krijgen bedieningstaken door het ZHV-presidium toegewezen. Zie hoofdstuk 21 voor meer informatie.

9.2.2.2

Kortetermijnbehoeften

Dienende zusters verdiepen zich in en spelen in op de behoeften van wie ze dienen. Leden hebben soms kortetermijnhulp nodig bij ziekte, geboorte, overlijden, baanverlies of andere omstandigheden.

Dienende zusters vragen het ZHV-presidium zo nodig om hulp. Het presidium draagt eventueel een zuster voor om die hulp te coördineren (zie 9.3.4).

De ZHV en het ouderlingenquorum stemmen de hulp bij kortetermijnbehoeften af (zie 22.2.4.1). De bisschop verschaft waar nodig hulp uit het vastengavenfonds.

In sommige gebieden hebben bisschoppen de mogelijkheid om leden in nood met een zogeheten goederenopdracht van de bisschop met voedsel en basisproducten te helpen. De bisschop geeft de ZHV-presidente doorgaans opdracht om met de leden te praten en het bestelformulier in te vullen. Hij kan de quorumpresident ouderlingen daar echter ook voor inschakelen. Een raadgeefster in het ZHV-presidium of raadgever in het quorumpresidium ouderlingen mag ook gevraagd worden als de president(e) niet beschikbaar is. De aangewezen leid(st)er dient het ingevulde formulier ter goedkeuring bij de bisschop in.

Zie 22.6.4.3 en ‘Welzijnsmiddelen’ in Hulpmiddelen leiders en administrateurs voor meer informatie.

9.2.2.3

Langetermijnbehoeften en zelfredzaamheid

Onder leiding van de bisschop helpen de presidiums van de ZHV en het ouderlingenquorum leden met langetermijnbehoeften en zelfredzaamheid. Zij onderwijzen de beginselen van materiële en geestelijke zelfredzaamheid. Zie hoofdstuk 22 en ‘Zelfredzaamheid’ in de app Evangeliebibliotheek.

Als een lid of gezin hulp nodig heeft, overleggen de ZHV-presidente en de quorumpresident ouderlingen samen onder leiding van de bisschop welke hulp gepast is (zie 22.6.3).

De ZHV-presidente, quorumpresident ouderlingen of andere leidinggevende stelt samen met het lid of het gezin een zelfredzaamheidsplan op. Dienende zusters of broeders kunnen ook met het plan helpen. Andere leden van de ZHV of het ouderlingenquorum beschikken vaak over nuttige vaardigheden of ervaring. Alle betrokkenen gaan vertrouwelijk met informatie om. Zie 22.2.4.2 en 22.2.4.5 voor meer informatie.

9.2.2.4

Wanneer een wijklid overlijdt

Wanneer een wijklid overlijdt, bieden het ZHV-presidium en het quorumpresidium ouderlingen troost en hulp. Op aanwijzing van de bisschop kunnen ze, zo mogelijk, met de uitvaart helpen.

Zo mogelijk worden gestorven leden die begiftigd waren in tempelkleding begraven. De bisschop kan de ZHV-presidente vragen een begiftigde zuster aan te wijzen om een overleden begiftigde zuster te kleden of op de kleedwijze toe te zien. Zie 27.3.9 voor meer informatie.

De presidiums van de ZHV en het ouderlingenquorum, dienende broeders en zusters, en anderen blijven na de uitvaart troost en hulp bieden.

9.2.3

Allen uitnodigen om het evangelie te ontvangen

De leden van de ZHV hebben de taak allen uit te nodigen om de zegeningen van het evangelie van Jezus Christus te ontvangen (zie Mosiah 18:9). Dat doen ze door het evangelie uit te dragen, nieuwe leden te versterken en minderactieve leden de hand te reiken.

Het ZHV-presidium bespreekt in presidium- en ZHV-vergaderingen hoe de zusters allen kunnen uitnodigen om de zegeningen van het evangelie te ontvangen.

De ZHV-presidente wijst een lid van het presidium aan om leiding aan het zendingswerk door leden in de wijk te helpen geven. Ze stemt dat werk met het aangewezen lid van het quorumpresidium ouderlingen af (zie 23.1.1).

Het aangewezen lid van het ZHV-presidium neemt deel aan korte, informele besprekingen, waarin ze coördineren hoe ze aan allen kunnen uitnodigen om de zegeningen van het evangelie te ontvangen. Die besprekingen vinden wekelijks plaats. De leiding is in handen van het aangewezen lid van het quorumpresidium ouderlingen en de wijkzendingsleider (indien geroepen). Verder zijn ook de wijkzendelingen, een assistent in het priestersquorum, een lid van het presidium van de oudste jongevrouwenklas en de voltijdzendelingen aanwezig.

9.2.4

Gezinsleden voor eeuwig verenigen

Leden van de ZHV steunen de leden om gezinsleden voor eeuwig te verenigen. Dit omvat onder meer:

 • Verbonden met God sluiten door verordeningen te ontvangen, waaronder de tempelbegiftiging.

 • Familiehistorisch en tempelwerk doen (zie 1.2.4).

Het ZHV-presidium bespreekt in presidium- en ZHV-vergaderingen hoe de zusters hieraan kunnen bijdragen.

Het presidium moedigt de zusters aan om zich in hun familiegeschiedenis en in tempelverbonden en -verordeningen te verdiepen. Ze moedigen zusters ook aan om de tempel waar mogelijk regelmatig te bezoeken.

De ZHV-presidente wijst een lid van het presidium aan om leiding aan het familiehistorisch en tempelwerk in de wijk te helpen geven. Ze stemt dat werk met het aangewezen lid van het quorumpresidium ouderlingen af (zie 25.4.1).

Het aangewezen lid van het ZHV-presidium neemt deel aan korte, informele besprekingen om het familiehistorisch en tempelwerk te coördineren. Die besprekingen vinden regelmatig plaats. De leiding is in handen van het aangewezen lid van het quorumpresidium ouderlingen en de wijkleider tempelwerk en familiegeschiedenis (indien geroepen). Verder zijn ook een assistent in het priestersquorum, een lid van het presidium van de oudste jongevrouwenklas en de consulenten tempelwerk en familiegeschiedenis aanwezig.

9.3

ZHV-leiding

9.3.1

Bisschop

De bisschop heeft doorgaans maandelijks een bespreking met de ZHV-presidente. Ze bespreken het werk van heil en verhoging, waaronder de inzet van dienende zusters. Ze bespreken ook (1) de vooruitgang en behoeften van zusters in de wijk, en (2) bijeenkomsten, lessen en activiteiten van de ZHV.

9.3.2

ZHV-presidium

9.3.2.1

ZHV-presidium roepen

De bisschop roept een vrouw als ZHV-presidente van de wijk. Als de unit groot genoeg is, draagt zij een of twee vrouwen aan hem voor om als haar raadgeefsters te fungeren. De bisschap overweegt haar voorstellen en roept de betrokkenen.

Een lid van de bisschap stelt leden van het presidium in een avondmaalsdienst ter steunverlening voor. De bisschop stelt de ZHV-presidente aan. Een lid van de bisschap stelt haar raadgeefsters aan.

De bisschop of een van zijn raadgevers stelt zusters die voor een andere taak in de ZHV geroepen zijn in een ZHV-bijeenkomst ter steunverlening voor. Zie 9.3.3 en 9.3.4.

Sommige kleine units hebben mogelijk geen jongevrouwen- of jeugdwerkpresidente. In die units leert de ZHV-presidente eventueel aan de ouders hoe ze lessen voor jongeren en kinderen plannen.

9.3.2.2

Taken

De ZHV-presidente heeft de volgende taken. Haar raadgeefsters assisteren haar.

 • Lid van de wijkraad. Ze fungeert als (1) lid van de raad om in behoeften van de wijk te voorzien en oplossingen aan te dragen, en (2) vertegenwoordigster van de ZHV (zie 7.6.1).

 • Leiding geven aan het werk van heil en verhoging in de ZHV (zie hoofdstuk 1).

 • Het werk van dienende zusters organiseren en er toezicht op houden. Bedieningstoewijzingen coördineren met het quorumpresidium ouderlingen, waarvoor ze minstens één keer per kwartaal vergaderen. Voor bedieningstoewijzingen goedkeuring van de bisschop vragen. Minstens één keer per kwartaal bedieningsgesprekken voeren. Zie hoofdstuk 21.

 • Op aanwijzing van de bisschop volwassen leden van de wijk adviseren over andere zaken dan die welke onder de verantwoordelijkheid van de bisschop vallen, zoals waardigheid, mishandeling, misbruik en goedkeuring voor uitgaven uit het vastengavenfonds. Zie CounselingResources.ChurchofJesusChrist.org.

 • Samen met het quorumpresidium ouderlingen leiding geven aan het werk in de wijk om allen uit te nodigen de zegeningen van het evangelie te ontvangen (zie 9.2.3).

 • Samen met het quorumpresidium ouderlingen leiding aan het familiehistorisch en tempelwerk in de wijk geven (zie 9.2.4).

 • De werkzaamheden van de ZHV coördineren om jongvolwassen zusters in de wijk te versterken, zowel alleenstaande als gehuwde (zie 14.3.3.2).

 • Minstens eenmaal per jaar ieder lid van de ZHV persoonlijk spreken. Bespreken hoe het met de zuster en haar gezin gaat.

 • Zusters in hun verbondstaken onderwijzen.

 • Toezien op en verbeteren van het onderwijs in de ZHV (zie hoofdstuk 17).

 • ZHV-bijeenkomsten plannen en leiden.

 • Toezien op de activiteiten van de ZHV (zie 9.2.1.3).

 • Jongevrouwen op deelname in de ZHV voorbereiden (zie 9.4).

 • Toezien op ZHV-documenten, -rapporten en -financiën (zie LCR.ChurchofJesusChrist.org). Een secretaresse kan daarbij assisteren (zie 9.3.3).

Het ZHV-presidium van de ring legt het ZHV-presidium van de wijk deze taken uit. Leidstersvergaderingen op ringniveau en het bijwonen van ZHV-presidiumvergaderingen van de wijk bieden daarvoor een geschikte gelegenheid (zie 29.3.11).

De ZHV-presidente van de wijk ondersteunt met haar werk de bisschop, die zich daardoor beter op de jongeren en zijn andere unieke taken kan concentreren.

9.3.2.3

Presidiumvergadering

Het ZHV-presidium en de secretaresse vergaderen regelmatig. De presidente leidt die vergaderingen. De volgende punten kunnen op de agenda staan:

 • Plannen om de zusters en hun gezin te sterken.

 • Plannen om het werk van heil en verhoging te bevorderen.

 • Zendingswerk en tempel- en familiehistorisch werk coördineren.

 • Adviezen en opdrachten van de bisschop opvolgen.

 • Actiepunten uit de wijkraad opvolgen.

 • Bedieningstoewijzingen onder gebed overwegen.

 • Informatie uit bedieningsgesprekken doornemen. Plannen om sterke punten vast te stellen en in behoeften te voorzien. (Zie hoofdstuk 21.)

 • Zusters voor roepingen en taken in de ZHV overwegen.

 • ZHV-bijeenkomsten en -activiteiten plannen.

9.3.3

Secretaresse

Het ZHV-presidium kan een zuster als secretaresse voor de ZHV voordragen. Een lid van de bisschap roept haar, stelt haar in een ZHV-bijeenkomst ter steunverlening voor en stelt haar aan.

Mogelijke taken van de secretaresse zijn:

 • Een agenda voor presidiumvergaderingen en ZHV-bijeenkomsten opstellen.

 • In vergaderingen notulen en een actielijst bijhouden.

 • Bedieningsgesprekken plannen (zie 21.4).

 • Kwartaalrapporten van de opkomst en het aantal gehouden bedieningsgesprekken invullen en indienen.

 • Een jaarlijks budget helpen opstellen en de uitgaven bijhouden (zie 34.7).

9.3.4

Aanvullende roepingen

De volgende aanvullende roepingen komen mogelijk van pas. De bisschop en ZHV-presidente bespreken of ze nodig zijn.

 • Leerkrachten in de ZHV om in de zondagse bijeenkomsten les te geven.

 • Een dienstbetooncoördinatrice, die de hulp aan mensen in nood helpt plannen en uitvoeren (zie 9.2.2.2). Daarnaast kunnen er assistentes en comitéleden worden geroepen.

 • Een activiteitencoördinatrice, die de activiteiten van de ZHV helpt plannen en uitvoeren (zie 9.2.1.3). Daarnaast kunnen er assistentes en comitéleden worden geroepen.

 • Assistent-secretaresses om de secretaresse van de ZHV bij te staan.

 • Bedieningssecretaresses om bedieningsgesprekken te regelen en kwartaalrapporten te helpen klaarmaken.

Als deze of andere roepingen nodig zijn, draagt het ZHV-presidium zusters voor. Ze leggen die namen aan de bisschap voor. Als de bisschap akkoord gaat, roept een lid van de bisschap de betrokkenen. Hij stelt ze in een ZHV-bijeenkomst ter steunverlening voor en stelt ze aan.

Het ZHV-presidium kan naar behoefte zusters aanwijzen om op andere manieren aan het werk van de ZHV bij te dragen. Zusters met een kortdurende taak hoeven niet geroepen en aangesteld te worden.

9.4

Jongevrouwen op deelname in de ZHV voorbereiden

Het ZHV-presidium werkt samen met de jongevrouwen, hun ouders en jongevrouwenleidsters om ze op deelname in de ZHV voor te bereiden.

De leidsters bieden jongevrouwen en ZHV-zusters ook voortdurend gelegenheden om een band met elkaar te ontwikkelen. Samen als dienende zusters werkzaam zijn, levert vaak waardevolle contacten op.

Leidsters brengen jongevrouwen begrip van hun verbondstaken bij. Als een jongevrouw iets voor een bepaalde zuster zou kunnen betekenen, kan ze als dienende zuster worden ingezet als ze daartoe bereid, capabel en ervaren genoeg is. Dat mag vanaf het jaar waarin ze 14 wordt. Jongevrouwen dienen als collega van ZHV-zusters (zie 21.3).

Jongvolwassenen die tot de ZHV toetreden, krijgen van het ZHV-presidium gelegenheid om te dienen en hun vaardigheden in te zetten. Het presidium bereidt ze ook voor op het sluiten en nakomen van heilige tempelverbonden (zie 27.1).

9.5

ZHV-leiding op ringniveau

De ringpresident roept een vrouw als ZHV-presidente van de ring en stelt haar aan. Als de ring groot genoeg is, draagt ze één of twee vrouwen voor als raadgeefster, en nog een zuster als secretaresse. Deze vrouwen worden door een lid van het ringpresidium of een aangewezen hogeraadslid geroepen en aangesteld. Zie 5.4.1 en 5.4.4 voor informatie over de taken van het ZHV-presidium van de ring en de secretaresse.

De ringpresident spreekt regelmatig (meestal maandelijks) met de ZHV-presidente of het ZHV-presidium van de ring. Ze bespreken dan het werk van heil en verhoging. Ze bespreken ook (1) de vooruitgang en behoeften van zusters in de ring, en (2) bijeenkomsten, lessen en activiteiten van de ZHV.

Het ringpresidium wijst een hogeraadslid aan om met het ZHV-presidium van de ring samen te werken (zie 5.3.1).

Het ZHV-presidium van de ring instrueert het ZHV-presidium van de wijk in hun taken op het gebied van zendingswerk, tempelwerk en familiegeschiedenis. Ze doen dat op aanwijzing van het ringpresidium. Hogeraadsleden worden aangewezen om te assisteren. Zie 23.1 en 25.4.

Als de ring een jonge-alleenstaandencomité heeft, maakt een lid van het ZHV-presidium daar deel van uit (zie 14.3.2).

9.6

Aanvullende beleidsregels en richtlijnen

9.6.1

Leden met een beperking

Het ZHV-presidium schenkt extra aandacht aan leden met een beperking. Zie disability.ChurchofJesusChrist.org en 38.8.31 voor informatie over de hulp aan deze leden.

9.6.2

Lees- en schrijfvaardigheid

Het ZHV-presidium werkt naar behoefte met de bisschop, het quorumpresidium ouderlingen en de wijkraad samen om leden te leren lezen en schrijven.