Handboeken en roepingen
1. Gods plan en uw rol in het werk van heil en verhoging
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

‘1. Gods plan en uw rol in het werk van heil en verhoging’, Algemeen handboek: dienen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (2020).

‘1. Het werk van heil en verhoging’, Algemeen handboek.

1.

Gods plan en uw rol in het werk van heil en verhoging

1.0

Inleiding

U bent geroepen om in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te dienen. Dank u voor uw inzet. U zult anderen tot zegen zijn en vreugde ervaren als u trouw dient.

Door dit handboek krijgt u meer inzicht in beginselen van christelijk dienstbetoon en in uw verantwoordelijkheden. U bereikt het meest als uw kerkwerk op één lijn ligt met het werk van God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Dit hoofdstuk geeft u inzicht in:

 • Gods plan van geluk.

 • Het werk van heil en verhoging.

 • Het doel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

1.1

Gods plan van geluk

Onze hemelse Vader heeft het plan van geluk bereid, zodat wij al zijn zegeningen kunnen genieten. Zijn werk en heerlijkheid is ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’ (Mozes 1:39). Onsterfelijkheid betekent voor altijd met een verrezen stoffelijk lichaam leven. Eeuwig leven, of de verhoging, betekent zoals God worden en voor eeuwig in familieverband in zijn tegenwoordigheid leven.

We kunnen de onsterfelijkheid en het eeuwige leven zonder Gods hulp niet verkrijgen. In dit leven zijn we onderhevig aan de dood en begaan we zonden, waardoor we van onze hemelse Vader vervreemden en niet meer zoals Hij kunnen worden.

Jezus Christus staat centraal in Gods plan. Onze hemelse Vader heeft ons oneindig lief en heeft zijn Zoon gestuurd om ons door zijn zoenoffer van zonde en de dood te verlossen (zie Johannes 3:16). Jezus Christus heeft er door zijn verzoening voor gezorgd dat ieder mens zal verrijzen en onsterfelijk zal worden. Dankzij zijn verzoening kunnen wij ook van zonde gereinigd worden en een verandering van hart ondergaan, zodat we het eeuwige leven en een volheid van vreugde kunnen ontvangen.

Willen we het eeuwige leven ontvangen, dan moeten we tot Christus komen en in Hem vervolmaakt worden (zie Moroni 10:32). Die uitnodiging is gericht tot iedereen die op aarde leeft, heeft geleefd of nog zal leven. Onze hemelse Vader wil dat al zijn kinderen ervoor kiezen om bij Hem terug te keren.

1.2

Het werk van heil en verhoging

Als we tot Christus komen en anderen daarbij helpen, nemen we aan Gods werk van heil en verhoging deel. Aan dit werk liggen de twee grote geboden ten grondslag: God liefhebben en onze naasten liefhebben (zie Mattheüs 22:37–39). We tonen onze liefde voor God als we zijn geboden onderhouden en zijn kinderen dienen (zie Johannes 14:15).

Het werk van heil en verhoging richt zich op vier door God voorgeschreven taken. Die worden hierna uitgelegd.

Dit handboek verduidelijkt deze vier aspecten van Gods werk. De Heilige Geest zal u leiden als u uw deel doet (zie 2 Nephi 32:5).

1.2.1

Het evangelie van Jezus Christus naleven

Het evangelie van Jezus Christus naleven omvat:

 • Geloof in Christus oefenen, dagelijkse bekering, verbonden met God sluiten bij het ontvangen van de verordeningen van heil en verhoging, en tot het einde toe volharden door die verbonden na te komen (zie 3.5.1).

 • Het evangelie van Jezus Christus thuis en in de kerk leren en erin onderwijzen.

 • Zelfredzaam worden, zodat we zowel geestelijk als stoffelijk voor onszelf en ons gezin kunnen zorgen.

1.2.2

Voor de behoeftigen zorgen

Voor de behoeftigen zorgen omvat:

 • Personen, gezinnen en de gemeenschap van dienst zijn.

 • Van onze middelen, waaronder hulp van de kerk, aan de behoeftigen geven.

 • Anderen helpen om zelfredzaam te worden.

1.2.3

Allen uitnodigen om het evangelie te ontvangen

Allen uitnodigen om het evangelie te ontvangen omvat:

 • Zendingswerk doen en op zending gaan.

 • Nieuwe en terugkerende kerkleden helpen om op het verbondspad voorwaarts te gaan.

1.2.4

Gezinsleden voor eeuwig verenigen

Gezinsleden voor eeuwig verenigen omvat:

 • Verbonden sluiten bij het ontvangen van onze eigen tempelverordeningen.

 • De gegevens van onze overleden voorouders opzoeken en de tempelverordeningen voor hen verrichten, zodat zij verbonden met God kunnen sluiten.

 • Waar mogelijk regelmatig naar de tempel gaan om God te aanbidden en verordeningen voor zijn kinderen te verrichten.

1.3

Het doel van de kerk

Jezus Christus heeft zijn kerk gesticht, zodat mensen individueel en als gezin aan het werk van heil en verhoging kunnen deelnemen (zie Efeze 4:11–13; zie ook 2.2). Om dat verheven doel te verwezenlijken voorzien de kerk en haar leidinggevenden in:

 • Priesterschapsgezag en -sleutels.

 • Verbonden en verordeningen.

 • Profetische leiding.

 • De Schriften.

 • Begeleiding bij evangeliestudie en -onderwijs.

 • Gelegenheid om te dienen en leiding te geven.

 • Een gemeenschap van heiligen.

1.3.1

Priesterschapsgezag en -sleutels

God brengt het werk van heil en verhoging door middel van het priesterschap tot stand. Het priesterschapsgezag en de sleutels die nodig zijn om Gods werk op aarde te besturen, zijn aan de profeet Joseph Smith hersteld (zie Leer en Verbonden 110:11–16; 112:30; zie ook 3.1). Kerkleiders zijn tegenwoordig in het bezit van die sleutels. Zij roepen en machtigen anderen om bij Gods werk te assisteren (zie Leer en Verbonden 107:8, 65–67).

1.3.2

Verbonden en verordeningen

We sluiten in het plan van onze hemelse Vader verbonden door de verordeningen van heil en verhoging te ontvangen, zoals de doop (zie Johannes 3:5; zie ook hoofdstuk 18). Die verbonden en verordeningen zijn essentieel voor ons om meer op God te kunnen lijken en weer in zijn tegenwoordigheid te verblijven (zie Leer en Verbonden 84:19–22).

1.3.3

Profetische leiding

God openbaart waarheid en voorziet ons van geïnspireerde leiding en waarschuwingen bij monde van zijn gekozen profeten (zie Amos 3:7; Leer en Verbonden 1:4). Door die leiding kunnen we het pad naar het eeuwige leven betreden en daarop voortgaan.

1.3.4

De Schriften

Onder leiding van de profeten en apostelen van de Heer verschaft en bewaart de kerk het woord van God zoals dat in de heilige Schriften staat. De Schriften getuigen van Christus, verkondigen zijn evangelie en helpen ons om geloof in Hem te oefenen (zie Jakob 7:10–11; Helaman 15:7).

1.3.5

Begeleiding bij evangeliestudie en -onderwijs

De kerk biedt leden individueel en als gezin begeleiding bij hun verantwoordelijkheid om zich de leringen van het evangelie eigen te maken en die aan familieleden en anderen over te brengen (zie Leer en Verbonden 88:77–78, 118; zie ook 2.2.3).

1.3.6

Gelegenheden voor dienen en leidinggeven

God biedt de leden door roepingen en taken in de kerk mogelijkheden om te dienen en te leiden. De kerk reikt een structuur aan voor de zorg voor behoeftige leden en humanitaire hulp aan anderen (zie Mosiah 18:27–29).

1.3.7

Een gemeenschap van heiligen

De kerkleden komen als gemeenschap van heiligen regelmatig bijeen om God te aanbidden en de Heiland door deelname aan het avondmaal indachtig te zijn (zie Moroni 6:4–6; Leer en Verbonden 20:77). De leden staan elkaar ook met raad en daad bij (zie Efeze 2:19).

1.4

Uw rol in Gods werk

Als leidinggevende in de kerk bent u geroepen om de mensen die u dient, te onderwijzen en te begeleiden in het tot stand brengen van Gods werk van heil en verhoging (zie 1.2). Het is uw verantwoordelijkheid om uw roeping te vervullen en ‘met alle ijver het woord van God’ te prediken (Jakob 1:19). Uw arbeid samen met de Heer in zijn wijngaard zal u veel vreugde schenken (zie Jakob 5:70–72).

Met een helder begrip van Gods werk, van wat Hij u vraagt en van het doel van zijn kerk zult u doelgerichter zielen tot Christus brengen. Met dat inzicht komt u op één lijn met de Heiland. Het zal u tot richtsnoer zijn bij alles wat u als leidinggevende in de kerk doet.

Grijp vaak naar de beginselen in dit hoofdstuk terug. Vraag u onder gebed af hoe u Gods doeleinden kunt verwezenlijken in het leven van de mensen die u dient. God zal u met ingevingen van de Heilige Geest leiden.