Наръчници и призования
1. Божият план и вашата роля в делото на спасение и възвисяване


„1. Божият план и вашата роля в делото на спасение и възвисяване“, Общ наръчник: да служим в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (2020).

„1. Делото на спасение и възвисяване“, Общ наръчник.

1.

Божият план и вашата роля в делото на спасение и възвисяване

1.0

Въведение

Вие сте призовани да служите в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Благодарни сме за вашата служба. Служейки вярно, ще благославяте хората и ще изпитвате радост.

Този наръчник ще ви помага да научите принципите на Христовата служба и да разберете своите отговорности. Ще бъдете най-ефективни, когато хармонизирате своята служба в Църквата с делото на Бог Отец и Неговия Син Исус Христос. Тази глава ще ви даде разбиране за:

 • Божия план на щастие.

 • Делото на спасение и възвисяване.

 • Целта на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

1.1

Божият план на щастие

Небесният Отец ни е осигурил план на щастие, за да направи възможно да се радваме на всички Негови благословии. А Неговото дело и слава е „да се осъществят безсмъртието и вечният живот на човека“ (Моисей 1:39). Безсмъртие е да живеем завинаги с възкресено физическо тяло. Вечен живот, или възвисяване, е да станем като Бог и да живеем вечно в Неговото присъствие като семейства.

Не можем да придобием безсмъртие и вечен живот без Божията помощ. В този живот сме подвластни на греха и смъртта, които ни отделят от Небесния Отец и ни пречат да ставаме по-подобни на Него.

Исус Христос има основна роля в плана на Бог. Поради безпределната обич, която Небесният Отец изпитва към нас, Той е изпратил Своя Син, за да ни изкупи от греха и смъртта чрез единителната Си жертва (вж. Йоан 3:16). Чрез Своето Единение, Исус Христос се е погрижил всеки роден на земята човек да бъде възкресен и да получи безсмъртие. Неговото Единение също така прави възможно нашето пречистване от греха и промяната на нашите сърца, така че да можем да получим вечен живот и пълнота от радост.

За да получим вечен живот, ние трябва „(да дойдем) в Христа и (да станем) съвършени в Него“ (Мороний 10:32). Тази покана е отправена към всички, които са живели или някога ще живеят на земята. Небесният Отец желае всички Негови чеда да изберат да се завърнат при Него.

1.2

Делото на спасение и възвисяване

Когато се доближаваме до Христа и помагаме на другите да правят същото, ние участваме в Божието дело на спасение и възвисяване. В основата на това дело са двете големи заповеди – да обичаме Бог и да обичаме своите ближни (вж. Матей 22:37–39). Даваме израз на своята обич към Бог, като спазваме Неговите заповеди и служим на Неговите чеда (вж. Йоан 14:15).

Делото на спасение и възвисяване се съсредоточава върху четири божествено възложени отговорности. Те са описани по-долу.

Този наръчник ще ви помага да разберете тези четири аспекта на Божието дело. Светият Дух ще ви насочва, когато вършите своята част за тяхното осъществяване (вж. 2 Нефи 32:5).

1.2.1

Живот според Евангелието на Исус Христос

Животът според Евангелието на Исус Христос включва:

 • Упражняване на вяра в Исус Христос, всекидневно покаяние, сключване на завети с Бог чрез приемане на обредите на спасение и възвисяване, и устояване до края чрез спазване на тези завети (вж. 3.5.1).

 • Изучаване и преподаване на Евангелието на Исус Христос в дома и Църквата.

 • Развиване на способност за разчитане на собствени сили за посрещане на личните и семейни нужди, както духовните, така и материалните.

1.2.2

Грижа за нуждаещите се

Грижите за нуждаещите се включват:

 • Служба и служение на отделни хора, семейства и общности.

 • Споделяне на ресурси, включително църковни, с нуждаещите се.

 • Помагане на другите да развиват способност да разчитат на собствените си сили.

1.2.3

Отправяне на покана към всички да приемат Евангелието

Отправянето на покана към всички да приемат Евангелието включва:

 • Участие в мисионерската работа и служба като мисионери.

 • Помагане на новите и завръщащите се членове да напредват по заветната пътека.

1.2.4

Свързване на семействата за вечността

Свързването на семействата за вечността включва:

 • Сключване на завети чрез приемане на лични храмови завети.

 • Откриване на нашите починали предци и извършване на обредите за тях в храма, за да могат и те да сключат завети с Бог.

 • Където е възможно, редовно посещение на храма с цел поклонение на Бог и извършване на обреди за Неговите чеда.

1.3

Целта на Църквата

Исус Христос е установил Своята Църква, за да дава възможност на отделните членове и семействата да осъществяват делото на спасение и възвисяване (вж. Ефесяните 4:11–13, вж. също раздел 2.2). За да помагат в постигането на тази божествена цел, Църквата и нейните ръководители осигуряват:

 • Власт и ключове на свещеничеството.

 • Завети и обреди.

 • Пророчески напътствия.

 • Писания.

 • Подкрепа в изучаването и преподаването на Евангелието.

 • Възможности за ръководене и служба.

 • Общност от светии.

1.3.1

Власт и ключове на свещеничеството

Бог осъществява делото на спасение и възвисяване чрез свещеничеството. Властта и ключовете на свещеничеството, необходими за направляването на Божието дело на земята, са възстановени на пророка Джозеф Смит (вж. Учение и завети 110:11–16, 112:30; вж. също 3.1). Ръководителите на Църквата днес са носители на тези ключове. Те призовават и упълномощават други хора да помагат в Божието дело (вж. Учение и завети 107:8, 65–67).

1.3.2

Завети и обреди

Според плана на Небесния Отец, ние сключваме завети чрез приемане на обредите на спасение и възвисяване, като например кръщението (вж. Йоан 3:5, вж. също глава 18). Тези завети и обреди имат съществена роля в усилията ни да станем като Бог и да се завърнем да живеем в Неговото присъствие (вж. Учение и завети 84:19–22).

1.3.3

Пророчески напътствия

Чрез избраните от Него пророци, Господ разкрива истини и предлага вдъхновени напътствия и предупреждения (вж. Амос 3:7, Учение и завети 1:4). Тези напътствия ни помагат да стъпим и да останем на пътеката, водеща към вечен живот.

1.3.4

Писания

Под ръководството на Господните пророци и апостоли, Църквата предоставя и запазва словото Божие такова, каквото е в Светите писания. Писанията свидетелстват за Христа, учат на Неговото Евангелие и ни помагат да упражняваме вяра в Него (вж. Яков 7:10–11, Еламан 15:7).

1.3.5

Подкрепа в изучаването и преподаването на Евангелието

Църквата подкрепя отделните членове и семейства в тяхната отговорност да изучават истините на Евангелието и да преподават тези истини на близките си и на други хора (вж. Учение и завети 88:77–78, 118; вж. също 2.2.3).

1.3.6

Възможности за ръководене и служба

Чрез призования и отговорности, които се дават в Църквата, Бог дава на членовете възможности да служат и да ръководят. Църквата осигурява организация за подпомагане на членовете в нужда и за осигуряване на хуманитарна помощ (вж. Мосия 18:27–29).

1.3.7

Общност от светии

Като общност от светии, членовете на Църквата се събират редовно, за да се покланят на Бог и да си спомнят за Спасителя чрез вземане на причастието (вж. Мороний 6:4–6, Учение и завети 20:77). Членовете също така се грижат един за друг и си служат (вж. Ефесяните 2:19).

1.4

Вашата роля в Божието дело

Като ръководител в Църквата, вие сте призован/а да учите и подкрепяте хората, на които служите, докато те участват в делото на спасение и възвисяване (вж. 1.2). Вие имате отговорността да изпълнявате призованието си и да „учи(те) на словото Божие с цялото си усърдие“ (Яков 1:19). Работата с Господ в Неговото лозе ще ви носи голяма радост (вж. Яков 5:70–72).

Ясното разбиране за делото на Бог, за нещата, които Той ви кани да вършите, и за целта на Църквата ще ви помага да съсредоточавате усилията си върху това да водите души при Христос. Поддържането на тази визия ще ви помага да сте в хармония със Спасителя и ще насочва всички ваши действия като ръководител в Църквата.

Често преглеждайте принципите в тази глава. С молитва се стремете да узнаете как можете да помагате в осъществяването на Божиите цели в живота на хората, на които служите. Бог ще ви направлява чрез подтиците на Светия Дух.

Отпечатай