การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นเป้าหมายของเรา
  Footnotes

  “การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นเป้าหมายของเรา,” จงตามเรามา—สำหรับบุคคลและครอบครัว: พันธสัญญาใหม่ 2019 (2019)

  “การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นเป้าหมายของเรา,” จงตามเรามา—สำหรับบุคคลและครอบครัว: 2019

  เด็กหนุ่มเยี่ยมคุณยายของเขา

  การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นเป้าหมายของเรา

  จุดมุ่งหมายของการเรียนและการสอนพระกิตติคุณทั้งหมดคือทำให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราลึกซึ้งขึ้นและช่วยให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราศึกษาพระกิตติคุณ เราจึงไม่เพียงมองหาข้อมูลใหม่ๆ เท่านั้น แต่เราต้องการเป็น “คนที่ถูกสร้างใหม่” ด้วย (ดู 2 โครินธ์ 5:17) หมายถึงการพึ่งพาพระคริสต์ให้เปลี่ยนใจเรา ทัศนะของเรา การกระทำของเรา และธรรมชาติวิสัยของเรา

  การเรียนพระกิตติคุณในแบบที่เสริมสร้างศรัทธาของเราและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่ขยายออกนอกห้องเรียนเข้าไปในใจบุคคลนั้นและในบ้าน อีกทั้งเรียกร้องความพยายามเข้าใจและดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณทุกวันอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงเรียกร้องอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทางเราไปพบความจริงและเป็นพยานถึงความจริงนั้น (ดู ยอห์น 16:13) พระองค์ทรงให้ความสว่างแก่ความคิดเรา ชุบความเข้าใจของเรา และสัมผัสใจเราด้วยการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดของความจริงทั้งมวล พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้ใจเราบริสุทธิ์ พระองค์ทรงดลบันดาลให้เราปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามความจริง และทรงกระซิบบอกเราให้รู้วิธีทำสิ่งนี้ โดยแท้แล้ว “พระวิญญาณบริสุทธิ์ … จะทรงสอน [เรา] ทุกสิ่ง” (ยอห์น 14:26)

  เพราะเหตุผลเหล่านี้ ในความพยายามดำเนินชีวิต เรียนรู้ และสอนพระกิตติคุณ เราควรแสวงหาความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณก่อนเป็นอันดับแรก เป้าหมายนี้ควรควบคุมการเลือกของเรา นำทางความคิดและการกระทำของเรา เราควรแสวงหาสิ่งที่เชื้อเชิญอิทธิพลของพระวิญญาณและปฏิเสธสิ่งที่ขับอิทธิพลนั้นออกไป—เพราะเรารู้ว่าถ้าเราสามารถมีค่าควรต่อการประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราย่อมมีค่าควรจะอยู่ในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์