4.–10. november. Heebrealastele 1–6: „Jeesus Kristus, „igavese õndsuse alustaja””
  Footnotes

  „4.–10. november. Heebrealastele 1–6. J„Jeesus Kristus, „igavese õndsuse alustaja””” Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: Uus Testament 2019 (2019)

  „4.–10. november. Heebrealastele 1–6”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: 2019

  Kristus seismas noore tüdruku ja mehega

  Anne Henrie. Gileadi palsam

  4.–10. november

  Heebrealastele 1–6

  „Jeesus Kristus, „igavese õndsuse alustaja””

  Vaimsete muljete ülestähendamine aitab teil ära tunda, mida Püha Vaim teile õpetada üritab. Saadud muljete ajel tegutsemine näitab teie usku, et need õhutused on tõelised.

  Pange oma muljed kirja

  Me kõik peame Jeesuse Kristuse evangeeliumi vastuvõtmiseks millestki loobuma – olgu need siis halvad harjumused, valed tõekspidamised, halvad tutvused või midagi muud. Paganate jaoks tähendas usku pöördumine sageli valejumalate hülgamist. Aga heebrealastele (juutidele) oli pöördumine kui mitte raskem, siis veidi keerulisem. Sest nende hinnatud tõekspidamised ja traditsioonid olid juurdunud tõelise Jumala kummardamisse ja Tema prohvetite õpetustesse, mis ulatusid mitu tuhat aastat tagasi. Kuid apostlid õpetasid, et Moosese seadus oli Jeesuses Kristuses täidetud ja nüüd oli usklikele antud kõrgem seadus. Kas kristluse omaksvõtmine tähendab, et heebrealased peavad loobuma oma varasematest uskumustest ja ajaloost? Kiri heebrealastele püüab seda küsimust lahendada, õpetades, et Moosese seadus, prohvetid ja talitused on kõik tähtsad, kuid Kristus on neist kõrgem (vt Hb 1:1–4; 3:1–6; 7:23–28). Tegelikkuses osutavad kõik need asjad Kristusele ja tunnistavad Temast kui Jumala Pojast ja lubatud Messiast, keda juudid ootasid. Sõnum heebrealastele ja meile kõigile on, et mõnikord peame loobuma traditsioonidest, et asetada Jeesus Kristus oma jumalakummardamise ja elu keskmesse – sest Kristuse kaudu leiame me armu (Hb 4:16).

  Iseseisva uurimise pisipilt

  Ideid isiklikuks pühakirjauurimiseks

  Heebrealastele

  Kes kirjutas kirja heebrealastele?

  Osa õpetlasi kahtleb selles, kas Paulus kirjutas kirja heebrealastele. Selle kirjanduslik stiil erineb mõnevõrra Pauluse teistest kirjadest ja selle teksti kõige varasem versioon ei nimetanud autorit. Kuid kuna kirjas heebrealastele väljendatud ideed on kooskõlas Pauluse teiste õpetustega, siis viimse aja pühad on kristliku pärimuse kombel üldiselt aktsepteerinud, et Paulus oli vähemasti seotud selle kirja kirjutamisega.

  (Vt ka märksõna „Pauluse kirjad”. – Pühakirjajuht.)

  Heebrealastele 1–5

  Jeesus Kristus on Taevase Isa „olemuse kuju”.

  Paljudel juutidel oli raske leppida sellega, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg. Kiri heebrealastele õpetab, et kõik Jeesuse juures tunnistab ja on eeskujuks Tema Isast. Kui te loete Heebrealastele esimest viit peatükki, siis võite teha nimekirja leitud Jeesuse Kristuse tiitlitest, rollidest, omadustest ja tegudest. Mida õpetavad need salmid meile Päästja kohta? Mida õpetavad need salmid Taevase Isa kohta?

  Mida aitavad vanem Jeffrey R. Hollandi järgnevad sõnad teil mõista selle peatüki õpetuste kohta? „Jeesus ‥ tuli parandama inimeste kujutluspilti Jumalast ning anuma neid, et nad armastaksid oma Taevast Isa, nagu Tema on neid alati armastanud ja armastab ka edaspidi. Seega toites näljaseid, tervendades haigeid, noomides silmakirjalikke, palvetades usu eest – nii näitas Kristus meile Isa teed.” (The Grandeur of God. – Ensign või Liahona, nov 2003, lk 72)

  Heebrealastele 2:9–18; 4:12–16; 5:7–8

  Jeesus Kristus kannatas kiusatusi ja jõuetusi, et Ta võiks mind mõista ja aidata.

  Kas tunnete, et võite astuda „julgusega armuaujärje ette” ja otsida halastust? (Hb 4:16) Üks kirja heebrealastele sõnum on, et vaatamata meie pattudele ja nõrkustele on Jumal lähedal ja Tema arm kättesaadav. Mida te leiate kirjakohast Heebrealastele 2:9–18; 4:12–16; 5:7–8, mis tugevdab teie kindlust sellesse, et Jeesus Kristus aitab teid surelikes katsumustes? Soovi korral kirjutage oma mõtted ja tunded selle kohta, mida Päästja on teie heaks teinud, päevikusse.

  Vt ka Moosia 3:7–11; Alma 7:11–1334.

  Heebrealastele 3:7–4:11

  Et saada Jumala õnnistusi, ei tohi me oma südant „paadutada”.

  Kuigi nad olid pöördunud kristlusesse, oli mõne juudist püha jaoks raske Jeesuse Kristuse evangeeliumit ja selle õnnistusi täielikult vastu võtta. Jutustades ümber loo muistsetest iisraellastest, lootis Paulus veenda juute vältima sama viga, mida tegid nende esivanemad – hüljata Jumala õnnistused uskmatuse pärast. (Võite leida loo, millele Paulus viitas, kirjakohas 4Ms 14:1–12, 26–35.)

  Mõtelge, kuidas kirjakoht Heebrealastele 3:7–4:11 võiks käia teie kohta. Et seda teha, võiksite mõtiskleda järgmiste küsimuste üle:

  • Kuidas iisraellased Issandat vihastasid? (Vt Hb 3:8–11.) Mis on paadunud südame tagajärjed?

  • Millal oleme lubanud oma südamel paaduda? Kas on õnnistusi, mida Jumal soovib meile anda, mida me usu puudusest vastu ei võta?

  • Mida võime teha, et meil oleks pehme ja kahetsev süda? (Vt Et 4:15; Õp 3:5–6; Al 5:14–15.)

  Vt ka 1. Nefi 2:16; 15:6–11; Jaakobi 1:7–8; Alma 12:33–36.

  Perega uurimise pisipilt

  Ideid pere pühakirjauurimiseks ja pereõhtuks

  Kui te loete koos perega pühakirju, võib Vaim aidata teil teada, milliseid põhimõtteid rõhutada ja arutada, et oma pere vajadustega arvestada. Siin on mõni soovitus:

  Heebrealastele 1:8–9

  Millistel viisidel on Jeesus näidanud, et Ta armastab õigemeelsust ja vihkab süütegusid? Kui meil on ebaõiglaseid soove, siis mida võime teha, et neid muuta?

  Heebrealastele 2:1–4

  Kas te oskate leida näitliku õppetunni, et aidata oma perel mõista, mida tähendab püsida kindlana evangeeliumi tõdedes, „mida oleme kuulnud”? Võite seda illustreerida esemega, millest on raske kinni hoida. Kuidas on meie püüdlused hoida tunnistust nagu selle eseme püüdmine ja sellest kinnihoidmine? Kuidas võime teha kindlaks, et see, „mida oleme kuulnud”, meil käest ära ei „libiseks”? (s 1)

  Heebrealastele 2:9–10

  Et uurida fraasi „õndsuse ülemjuht”, võiksite alustuseks arutada, kes on ülemjuht. Mida ülemjuht teeb? Kuidas on Jeesus Kristus nagu meie ja meie õndsuse (pääste) ülemjuht?

  Heebrealastele 5:1–5

  Need salmid aitavad teil arutada, mida tähendab saada preesterlus või mõni teine ülesanne Kirikus Jumala kutsel, kelleltki, kellel on volitus. Mida võime õppida Jeesuse Kristuse eeskujust kutsete saamise ja täitmise kohta?

  Lisaideid laste õpetamiseks leiate „Tule, järgne mulle – Algühingule” selle nädala ülevaates.

  Isikliku õppimise täiustamine

  Proovige erinevaid lähenemisviise. Selle asemel, et pühakirju alati samal viisil uurida, võite kaaluda teisi ideid. Mõne idee saamiseks võite vaadata selle raamatu alguses olevat osa „Ideid isikliku pühakirjauurimise täiustamiseks”.

  Kristus ilmub nefilastele

  Walter Rane. Kristus külastab uut maailma