Inimesed ja pered
  22.–28. juuni. Alma 17–22: „Ma teen teid tööriistaks”
  Joonealused märkused
  Theme

  „22.–28. juuni. Alma 17–22: „Ma teen teid tööriistaks”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: Mormoni Raamat 2020 (2020)

  „22.–28. juuni. Alma 17–22”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: 2020

  Ammon and King Lamoni

  Ammon ja kuningas Lamooni. Scott M. Snow

  22.–28. juuni

  Alma 17–22

  „Ma teen teid tööriistaks”

  Lugedes kirjakohta Alma 17–22, pange kirja saadud muljed ja tegutsege nende ajel. Nii tehes näitate Issandale soovi saada rohkem isiklikku ilmutust.

  Pange oma muljed kirja

  Mõelge kõikidele põhjustele, mis inimesed võivad tuua, miks mitte evangeeliumi jagada: „Mul pole küllalt teadmisi” või „Ma pole kindel, et nad on huvitatud” või siis „Aga äkki see solvab neid?”. Ehk olete leidnud ennast vahel samu mõtteid mõtlemas. Nefilastel oli veel teisi põhjuseid, miks mitte laamanlastega evangeeliumi jagada; nad olid metsik ja paadunud ja julm rahvas; rahvas, kes tundis heameelt nefilaste mõrvamisest (vt Al 17:14; vt ka Al 26:23–25). Kuid Moosia poegadel oli veelgi tugevam põhjus, miks nad tundsid, et peavad laamanlastega evangeeliumi jagama: „Nad soovisid, et päästet kuulutataks igale loodule, sest nad ei suutnud taluda, et ükski inimhing hukkuks.” (Mo 28:3) See armastus, mis inspireeris Ammonit ja tema vendi, võib samuti inspireerida teid jagama evangeeliumit oma pere, sõprade ja tuttavatega – isegi nendega, kes ei tundu kui inimesed, kes evangeeliumi vastu võtaksid.

  Integrated Curriculum Illustration

  Ideid isiklikuks pühakirjauurimiseks

  Alma 17:1–4

  Kui tugevdame enda usku, siis võime jagada evangeeliumi efektiivsemalt.

  Kas olete kunagi saanud kokku vanade sõpradega ja tundnud samamoodi, kui Alma – ülevoolavat rõõmu, et nad on usus tugevaks jäänud? (vt Al 17:1–2). Mida õpite Moosia poegadelt selle kohta, kuidas säilitada tugevana oma usk ja pühendumine evangeeliumisse? Mida tunnete inspiratsiooni teha, kui mõtisklete Moosia poegade vaimse jõu üle?

  Kuidas mõjutas Moosia poegade vaimne ettevalmistus nende tööd laamanlaste seas? Võiksite kasutada seda võimalust, et hinnata oma püüdlusi õpetada evangeeliumi „Jumala väe ja volitusega” (Al 17:3).

  Alma 17:6–12

  Me võime olla tööriistaks Jumala käes, et tuua päästet Tema lastele.

  President Thomas S. President ThomasS. Monson ütles: „Ma tahan, et Issand alati teaks, et kui Tal on vaja teha mingi ülesanne, siis Tom Monson teeb selle ära.” („On the Lord’s Errand: The Life of Thomas S. Monson”, video, ChurchofJesusChrist.org.) Kui loete kirjakohta Alma 17:6–12, siis vaadake, mida Moosia pojad tegid, et nad võiksid olla tööriistaks Jumala käes. Kuidas saate teie olla tööriist Jumala käes, et teisi õnnistada? Mida õpite nende eeskujust, mis annab teile julgust teha seda, mida Issand tahab, et teeksite?

  Vt ka Dallin H. Oaks. Taastatud evangeeliumi jagamine. – 2016. a sügisene üldkonverents.

  Alma 17–18

  Me võime aidata teistel valmistuda evangeeliumi vastuvõtmiseks.

  Lamooni oli juht „metsikule ja paadunud ja julmale rahvale” (Al 17:14), kuid ta loobus aastatepikkustest traditsioonidest ja võttis vastu Jeesuse Kristuse evangeeliumi. Kui loete Ammoni läbikäimisest Lamooniga, siis pange tähele, mida Ammon tegi, mis aitas Lamoonil olla vastuvõtlikum tema sõnumi suhtes. Kui teile tuleb mõtteid selle kohta, mida võiksite teha, et jagada evangeeliumi teistega, kirjutage need õhutused üles.

  Samuti võib olla abiks kirjutada üles või märkida ära tõed, mida Ammon õpetas Lamoonile (vt Al 18:24–39), ja tõed, mida Aaron õpetas Lamooni isale (vt Al 22:1–16). Mida räägivad need salmid teile tõdedest, mida võite jagada teistega, et aidata neil otsida tunnistust evangeeliumi kohta?

  Ammon saves the king's flocks

  Minerva K. Teichert (1888-1976). Ammon päästab kuninga karjad. 1935-1945, õli, masoniit, 91 x 122 cm. Brigham Youngi Ülikooli kunstimuuseum.

  Alma 18–22

  Meie tunnistusel võib olla kaugeleulatuv mõju.

  Kuigi pühakirjades sisalduvad pöördumislood on sageli seotud dramaatiliste sündmustega, leiame nende keskmes tavaliselt inimese, kellel oli julgust avada suu ja jagada oma tunnistust teistega. Üks viis, kuidas uurida sündmusi kirjakohas Alma 18–22, on vaadata ühe isiku tunnistuse jagamise kaugeleulatuvaid tagajärgi. Võiksite märkida leitu üles skeemile, nagu järgnevalt näidatud.

  Ammon jagas evangeeliumi , kes jagas evangeeliumi , ja selle tulemuseks oli .

  Alma 19:36

  Issanda käsi on meie poole välja sirutatud, kui me meelt parandame.

  Lamooni pöördumisloo lõpetuseks õpetas Mormon midagi tähtsat Issanda olemuse kohta. Mida ütleb kirjakoht Alma 19:36 Issanda olemuse kohta? Millal olete tundnud, et Issanda käsi on teie poole sirutatud? Kuidas saate aidata neil, keda õpetate, tunda Tema armu?

  Integrated Curriculum Illustration

  Ideid pere pühakirjauurimiseks ja pereõhtuks

  Kui loete koos perega pühakirju, võib Vaim aidata teil teada, milliseid põhimõtteid rõhutada ja arutada, et oma pere vajadustega arvestada. Siin on mõned mõtted.

  Alma 17–19

  Kuidas võite nendes peatükkides olevad lood oma pere jaoks ellu äratada? Võite näidelda lugu, kuidas Ammon kaitses lambaid, või lugu Abisest, kes kutsus rahvahulga Jumala väge tunnistama. Pereliikmed võiksid joonistada pilte erinevatest lugudest ja pildi abil lugu jutustada. Mida teeb teie pere, et järgida Ammoni ja Abise eeskujusid?

  Alma 18:24–39

  Teie pereliikmed võiksid lugeda koos kirjakohta Alma 18:24–39 ja leida, milliseid tõdesid Ammon Lamoonile õpetas. Miks õpetas Ammon Lamoonile kõigepealt neid tõdesid? Miks on tähtis, et meil on nendest tõdedest tunnistus?

  Alma 20:8–15

  Mida õpime sellest, kuidas Lamooni vastas oma isale? Kuidas võime järgida Lamooni eeskuju ja seista selle eest, mis on õige? (Eeskujude nägemiseks vaadake videot „Dare to Stand Alone” veebilehel ChurchofJesusChrist.org.)

  Alma 22:15–18

  Vaadake kirjakohta Alma 20:23, et näha, millest Lamooni isa oli valmis loobuma, et oma elu päästa. Seejärel lugege kirjakohta Alma 22:15, et näha, millest ta oli valmis loobuma, et tunda evangeeliumi rõõmu. Millest oli ta nõus loobuma, et tunda Jumalat? (vt s 18). Soovi korral võiksid pereliikmed kirjutada igaüks plaani loobuda millestki, et paremini Jumalat tunda.

  Lisaideid laste õpetamiseks leiate „Tule, järgne mulle – Algühingule” selle nädala ülevaates.

  Isikliku õppimise täiustamine

  Tundke ära ja rakendage põhimõtteid. Kuigi pühakirjalugude üksikasjad ei paista teiega seostuvat, siis nendest lugudest õpitud põhimõtted seostuvad teiega. Kui loete Ammoni ja Aaroni kohta, siis millise evangeeliumi jagamisega seotud põhimõtte leiate?

  Oh, Blessed Jesus (Abish and Queen Lamoni)

  Kuningas Lamooni abikaasa tõusis maast ja ülistas Jeesust. Walter Rane. „Oo õnnistatud Jeesus”.