Inimesed ja pered
  20.–26. aprill. Moosia 4–6: „Vägev muutus”
  Joonealused märkused
  Theme

  „20.–26. aprill. Moosia 4–6: „Vägev muutus””, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: Mormoni Raamat 2020 (2020)

  „20.–26. aprill. Moosia 4–6”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: 2020

  Mosiah 2:17

  Oma Jumala teenistuses. Walter Rane

  20.–26. aprill

  Moosia 4–6

  „Vägev muutus”

  Kui loete ja mõtisklete kirjakoha Moosia 4–6 üle, siis pange tähele Püha Vaimu õhutusi. Milliste heade asjade tegemiseks tunnete inspiratsiooni? (Vt Mo 5:2.)

  Pange oma muljed kirja

  Kas olete kunagi kuulnud kedagi kõnelemas ja tundnud inspiratsiooni oma elu muuta? Ehk otsustasite kuuldu põhjal elada oma elu veidi teistmoodi – või muutsite oma elu päris põhjalikult. Kuningas Benjamini jutlus ja tõed, mida ta õpetas, omasid sellist mõju rahvale, kes neid kuulis. Kuningas Benjamin jagas oma rahvaga sõnumit, mida ingel oli talle õpetanud – et Kristuse lepitav veri teeb võimalikuks imelised õnnistused (Mo 4:2). Tema sõnum muutis tervenisti seda, kuidas nad ennast nägid (vt Mo 4:2), muutis nende soove (vt Mo 5:2) ja innustas neid tegema Jumalaga lepingut, et nad täidavad alati Tema tahet (vt Mo 5:5). Niimoodi mõjutasid kuningas Benjamini sõnad tema rahvast. Kuidas mõjutavad need teid?

  Integrated Curriculum Illustration

  Ideid isiklikuks pühakirjauurimiseks

  Moosia 4

  Jeesuse Kristuse kaudu võin saada oma patud andeks ja see andekssaamine võib kestma jääda.

  Loomupärase inimese mahajätmine pole kerge. See nõuab suurt pingutust, et saada „pühaks Issanda Kristuse lepituse kaudu” (Mo 3:19). Mõnikord, isegi kui olete tundnud, et teie patud on andeks antud, võib teil olla raske seda tunnet säilitada ja õigemeelsuse rajal püsida. Kuningas Benjamin õpetas inimestele, kuidas saada patud andeks, kuidas see andekssaamine võib kestma jääda ning kuidas järjepidevalt pühade kombel elada. Kui uurite Moosia  4. peatükki, siis võite küsida endalt järgmisi küsimusi.

  Salmid 1–12

  Milliseid õnnistusi tõi kuningas Benjamini rahvale pattude andekssaamine? Mida õpetas neile kuningas Benjamin, et aidata nende pattude andekssaamisel kestma jääda? Mida õpetas ta selle kohta, kuidas saame päästmise osaliseks? Pange tähele, mida ütles kuningas Benjamin, et te „peaksite alati meeles” pidama (s 11). Mida tunnete inspiratsiooni teha, et neid asju meeles pidada?

  Salmid 12–16

  Nende salmide kohaselt, mis juhtub meie elus, kui teeme salmis 11 kirjeldatud asju? Kas olete kogenud oma elus neid muudatusi? Kuidas on need seotud muudatustega, mida kirjeldatakse kirjakohas Moosia 3:19?

  Salmid 16–30

  Kuidas aitab vaestega jagamine meie pattude andekssaamisel kestma jääda? Kuidas võite rakendada salmi 27 oma püüdlustes kristlikum olla?

  Vt ka David A. Bednar. Laske oma pattude andekssaamisel kestma jääda. – 2016. a kevadine üldkonverents; Dale G. Renlund. Säilitades võimsalt muutunud südant. – 2009. a sügisene üldkonverents.

  Moosia 5:1–7

  Issanda Vaim võib põhjustada meie südames suure muutuse.

  Sageli ütlevad inimesed: „Ma ei suuda muutuda. Ma lihtsalt olen selline.” Selle vastand on kuningas Benjamini rahva kogemus, mis näitab meile, kuidas Issanda Vaim võib meie südant tõeliselt muuta. President Russell M. Nelson õpetas: „Me saame muuta oma käitumist. Isegi meie soovid võivad muutuda. ‥ Tõeline muutumine ehk jääv muutumine saab leida aset üksnes tervenemise, puhastumise ja Jeesuse Kristuse lepituse lõputu väe kaudu. ‥ Jeesuse Kristuse evangeelium on muutuste evangeelium!” (Otsused igavikuks. – 2013. a sügisene üldkonverents )

  Kui loete muutusest, mida koges kuningas Benjamini rahvas, siis mõtelge, kuidas see vägev muutus, mis viib tõelise pöördumiseni, toimus – või võib toimuda – teie elus. Kas teie süda on muutunud mõne vägeva hetkega või on pöördumine toimunud ajapikku?

  Vt ka Hesekiel 36:26–27; Alma 5:14; David A. Bednar. Issandasse pöördunud. – 2012. a sügisene üldkonverents.

  Christ healing a sick woman

  Päästja võib muuta meie südant ja meie elu. Tervendavad käed. Adam Abram

  Moosia 5:5–15

  Lepinguid tehes võtan ma enda peale Kristuse nime.

  Üks põhjus, miks kuningas Benjamin tahtis oma rahvale kõneleda, oli neile nimi anda. Osa neist olid nefilased ja teised Muleki järglased, kuid mitte nende nimedega ei tahtnud ta neid kutsuda. Ta palus, et inimesed võtaksid enda peale „Kristuse nime” osana nende lepingust Jumalale kuuletuda (Mo 1:11; 5:10). Mida õpite kirjakohast Moosia 5:7–9 selle kohta, mida tähendab võtta enda peale Kristuse nimi?

  Vanem D. Todd Christofferson õpetas: „[Kõlbelise ja vaimse väe] allikas on Jumal. See vägi on kättesaadav Temaga sõlmitud lepingute kaudu.” (Lepingute vägi. – 2009. a kevadine üldkonverents) Kui loete kirjakohta Moosia 5:5–15, siis tehke nimekiri õnnistustest, mis tulevad teie ellu, kui peate kinni Jumalaga tehtud lepingutest. Kuidas aitab lepingute pidamine Jeesuse Kristuse ja Tema lepituse toodud vägeval muutusel teie elus kestma jääda?

  Integrated Curriculum Illustration

  Ideid pere pühakirjauurimiseks ja pereõhtuks

  Kui loete koos perega pühakirju, võib Vaim aidata teil teada, milliseid põhimõtteid rõhutada ja arutada, et oma pere vajadustega arvestada. Siin on mõned mõtted.

  Moosia 4:9–12

  Kuidas võib teie pere täielikumalt Jumalasse uskuda (vt Mo 4:9) ja pidada „alati meeles Jumala suurust”? (Mo 4:11) Teie pereliige võiks lugeda kirjakohta Moosia 4:9–12 ja leida fraase, mis aitavad suurendada nende usku Jumalasse. Seejärel võite need fraasid üles kirjutada ja meeldetuletuseks oma kodus välja panna. Kuidas aitab nende asjade meelespidamine teil alati rõõmustada ja teie pattude andekssaamisel kestma jääda? (Moosia 4:12)

  Moosia 4:14–15

  Mida me nendest salmidest kaklemise ja riidlemise kohta õpime?

  Moosia 4:16–26

  Mis mõttes oleme ise kõik kerjused? Kuidas peaksime nende salmide kohaselt kõiki Jumala lapsi kohtlema? (Moosia 4:26) Kes vajab meie abi?

  Moosia 4:27

  Kas teie pere jookseb kiiremini, kui teil on jõudu? Võiksite paluda pereliikmetel hinnata oma tegevusi, et teha kindlaks, et nad on usinad, kuid samuti targad.

  Moosia 5:5–15

  Mida ütleb Kristuse nime enda peale võtmine suhte kohta, mis meil Temaga on? Võib olla abiks rääkida, miks inimesed mõnikord oma asjadele oma nime peale kirjutavad. Kuidas saame näidata, et kuulume Issandale?

  Lisaideid laste õpetamiseks leiate „Tule, järgne mulle – Algühingule” selle nädala ülevaates.

  Õpetamise täiustamine

  Toetage armastavat õhkkonda. See, kuidas pereliikmed üksteist kohtlevad, mõjutab sügavalt teie kodu õhkkonda. Aidake kõigil pereliikmetel anda oma osa, et kodus oleks armastav ja austav õhkkond, et igaüks tunneks end mugavalt küsimusi esitades ning kogemusi ja tunnistust jagades. (Vt: Päästja viisil õpetamine, lk 15.)

  In His Constant Care

  Tema pidev hoolitsus. Greg K. Olsen