Inimesed ja pered
  13.–19. aprill. Moosia 1–3: „Olla täidetud armastusega Jumala ja kõikide inimeste vastu”
  Joonealused märkused
  Theme

  „13.–19. aprill. Moosia 1–3: „Olla täidetud armastusega Jumala ja kõikide inimeste vastu””, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: Mormoni Raamat 2020 (2020)

  „13.–19. aprill. Moosia 1–3”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: 2020

  King Benjamin's farewell address

  Minerva K. Teichert (1888–1976). Kuningas Benjamini hüvastijätukõne. 1935, õli, masoniit, 91 x 122 cm. Brigham Youngi ülikooli kunstimuuseum

  13.–19. aprill

  Moosia 1–3

  „Olla täidetud armastusega Jumala ja kõikide inimeste vastu”

  Kuningas Benjamin tõi välja ühe põhjuse, miks peaksime oma vaimsed muljed kirja panema: „Sest meie isa Lehhi ei oleks saanud kõiki neid asju meeles pidada, et õpetada neid oma lastele muidu kui nende plaatide abil.” (Mo 1:4)

  Pange oma muljed kirja

  Kui kuulete sõna kuningas, siis võite mõelda kroonidele, lossidele, teenijatele ja troonidele. Kirjakohas Moosia 1–3 loete aga teistmoodi kuningast. Selle asemel, et elada oma rahva tööst, tegi kuningas Benjamin „tööd omaenda kätega” (Mo 2:14). Selle asemel, et lasta teistel end teenida, teenis tema oma rahvast „kõigest väest, meelest ja jõust, mis Issand [oli talle] andnud” (Mo 2:11). See kuningas ei soovinud, et tema rahvas teda kummardaks, vaid pigem õpetas neid kummardama endast suuremat Kuningat, sest ta mõistis, et see on „Issand, Kõigeväeline, kes valitseb” (Mo 3:5). Nagu kõik suured juhid Jumala kuningriigis, suunavad kuningas Benjamini sõnad ja eeskuju meid Taevase Kuninga juurde, kes on Päästja Jeesus Kristus. Kuningas Benjamin tunnistas, et Jeesus tuli „taevast alla inimlaste sekka” ja käis ringi „inimeste seas, tehes vägevaid imesid. ‥ Ja vaata, ta tuleb omade juurde, et pääste võiks tulla inimlastele nimelt usu läbi tema nimesse” (Mo 3:5, 9).

  Integrated Curriculum Illustration

  Ideid isiklikuks pühakirjauurimiseks

  Moosia 2:1–9

  Jumala sõna vastuvõtmine nõuab ettevalmistust.

  Kui kuningas Benjamin saatis sõna, et soovib oma rahvale kõneleda, tuli kokku nii palju inimesi, et „neid ei loetud kokku” (Mo 2:2). Nad tulid osaliselt tänu tänulikkusele ja armastusele, mida tundsid oma juhi vastu. Kuid mis veelgi tähtsam, nad tulid, et neile õpetataks Jumala sõna.

  Kui loete kirjakohta Moosia 2:1–9, siis vaadake, mis tegid inimesed, et näidata, kuidas nad Jumala sõna väärtustasid. Mida palus neil teha kuningas Benjamin, et valmistuda Jumala sõna kuulmiseks? (vt s 9). Kuidas võite ennast paremini ette valmistada võtma vastu Jumala sõna oma isikliku või perega pühakirjade uurimise ajal ja kiriku koosolekutel?

  Vt ka Matteuse 13:18–23; Alma 16:16–17.

  Moosia 2:10–26

  Teenides teisi inimesi, teenime samuti Jumalat.

  Kas teil on raske leida aega, et teenida või soovite, et teie teenimine teile rohkem rõõmu tooks? Mida ütleks kuningas Benjamin, kui küsiksite temalt, miks ta teenis „kõigest väest, meelest ja jõust”? (Moosia 2:11.) Kui loete kirjakohta Moosia 2:10–26, siis leidke tõdesid, mida kuningas Benjamin õpetas teenimise kohta ja mõtisklege, kuidas neid oma elus kasutada. Näiteks mida tähendab teile teadmine, et kui teenite teisi inimesi, siis teenite ka Jumalat? (vt Mo 2:17). Mõtelge, kuidas võiksite kedagi sel nädalal teenida!

  Vt ka Matteuse 25:40.

  Woman hugging a girl in a wheelchair

  Teenides teisi inimesi, teenime samuti Jumalat.

  Moosia 3:1–20

  Võime jätta maha loomupärase inimese ja saada pühaks Jeesuse Kristuse lepituse kaudu.

  Kuningas Benjamin, nagu kõik prohvetid, tunnistas Jeesusest Kristusest, et tema rahvas „võiks saada oma patud andeks ja võiks rõõmustada ülisuure rõõmuga” (Mo 3:13). Samuti õpetas ta, et oma lepituse kaudu ei tee Päästja meid mitte ainult puhtaks, vaid annab meile väe jätta maha „loomupärast inimest” ja saada „pühaks” (Mo 3:19; vt ka pühakirjajuht, märksõna „Loomupärane inimene”, scriptures.ChurchofJesusChrist.org).

  Vanem David A. Bednar selgitas: „Jeesuse Kristuse lepitus kannab hoolt nii puhastava ja lunastava väe eest, mis aitab meil saada jagu patust, kui ka pühitseva ja tugevdava väe eest, mis aitab meil saada paremaks, kui me seda eales suudaksime ainult omaenda jõule lootes. Piiritu lepitus on mõeldud nii meis kõigis oleva patustaja kui ka püha jaoks.” (Süütud käed ja puhas süda. – 177. sügisene üldkonverents, okt 2007)

  Järgnevalt on toodud mõned küsimused, mille üle mõelda, kui loete kuningas Benjamini tunnistust Päästjast kirjakohas Moosia 3:1–20.

  • Mida õpime neist salmidest Päästja ja Tema missiooni kohta?

  • Kuidas on Jeesus Kristus aidanud mul patust üle saada? Kuidas on Ta aidanud meil muuta oma loomust ja saada pühaks?

  • Mida õpime pühaks saamise kohta kirjakohast Moosia 3:19?

  Moosia 3:8

  Miks ütles kuningas Benjamin, et Jeesus on „taeva ja maa Isa”?

  President Joseph  F. Smith selgitas: „Jeesus Kristus, keda me tunneme kui Jehoovat, oli loomistöös Isa Elohimi tahte täidesaatjaks. ‥ Jeesust Kristust, kes on Looja, kutsutakse järjepidevalt taeva ja maa Isaks ‥ ; ja kuna Tema loodu on igavene, siis kutsutakse teda väga sobilikult taeva ja maa Igaveseks Isaks.” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith, 1998, lk 357.)

  Integrated Curriculum Illustration

  Ideid pere pühakirjauurimiseks ja pereõhtuks

  Kui loete koos perega pühakirju, võib Vaim aidata teil teada, milliseid põhimõtteid rõhutada ja arutada, et oma pere vajadustega arvestada. Siin on mõned mõtted.

  Moosia 1:1–7

  Kuidas õnnistasid vaskplaadid ja Nefi plaadid kuningas Benjamini rahvast? Kuidas õnnistavad pühakirjad meie elu?

  Moosia 2–3

  Perele võiks meeldida luua kuningas Bejamini kõne toimumispaik. Võiksite teha väikese torni ja lasta pereliikmetel kordamööda sellel seistes kuningas Benjamini sõnu lugeda. Ülejäänud pereliikmed võiksid kuulata ja istuda lihtsalt valmistatud telgis.

  Moosia 2:9–19

  Mida õpime kuningas Benjamini õpetustest ja eeskujust? Mille tegemiseks tunnete inspiratsiooni?

  Moosia 2:15–25

  Kas teie perele oleks kasu arutleda alandlikkuse üle? Miks ei kiidelnud kuningas Benjamin kõige sellega, mida ta teinud oli? Mida võime õppida tema õpetustest meie suhte kohta Jumalaga?

  Moosia 2:36–41

  Mida õpetas kuningas Benjamin tagajärgede kohta, mis tulevad tõe tundmisest, kuid mitte selle järgi elamisest? Mida õpetas ta selle kohta, kuidas saavutada tõelist õnne?

  Moosia 3:19

  Mida peame tegema, et pühaks saada? Millise selles salmis toodud omaduse arendamisele võiksime perena keskenduda?

  Lisaideid laste õpetamiseks leiate „Tule, järgne mulle – Algühingule” selle nädala ülevaates.

  Isikliku õppimise täiustamine

  Seadke teostatavaid eesmärke. Kui veedate kas või mõne minuti iga päev pühakirju uurides, võib see õnnistada teie elu. Seadke eesmärk uurida pühakirju iga päev, leidke viis, kuidas seda eesmärki meeles pidada.

  King Benjamin's Address

  Kuningas Benjamini kõne. Jeremy Winborg