Kaip naudotis „Ateik ir sek paskui mane“ – Aarono kunigijos kvorumams ir Merginų organizacijos klasėms
  Footnotes
  Theme

  „Kaip naudotis „Ateik ir sek paskui mane“ – Aarono kunigijos kvorumams ir Merginų organizacijos klasėms“, „Ateik ir sek paskui mane“ – Aarono kunigijos kvorumams ir Merginų organizacijos klasėms. Doktrininės temos 2020 (2020)

  „Kaip naudotis „Ateik ir sek paskui mane“ – Aarono kunigijos kvorumams ir Merginų organizacijos klasėms“, „Ateik ir sek paskui mane“ – Aarono kunigijos kvorumams ir Merginų organizacijos klasėms. Doktrininės temos 2020

  merginos klasėje

  Kaip naudotis „Ateik ir sek paskui mane“ – Aarono kunigijos kvorumams ir Merginų organizacijos klasėms

  Koks yra mūsų rinkimosi į kvorumus ir klases tikslas?

  Viešpats jums davė šventą atsakomybę: Jis pašaukė jus tarnauti Aarono kunigijos kvorumo prezidentūroje arba Merginų organizacijos klasės prezidentūroje. Dalis jūsų atsakomybės yra sekmadieniais vadovauti savo kvorumo ar klasės susirinkimams. Tad vertėtų suprasti, kodėl apskritai renkamės į tokius susirinkimus.

  Aarono kunigijos kvorumo ir Merginų organizacijos klasės susirinkimai skiriasi nuo kitų Bažnyčios klasių, tokių kaip sekmadieninė mokykla ar seminarija. Kvorumo ar klasės susirinkime mes ne tik studijuojame vieną konkrečią Evangelijos temą. Mes mokomės apie Dievo mums pavestą darbą, kvorumo ar klasės narius organizuojame darbui namuose, Bažnyčioje ir bendruomenėje. Pavyzdžiui, kad padėtumėte surinkti Izraelį, planuojame, kokį vaidmenį atliksime būdami Viešpaties jaunimo bataliono dalimi. Šiuose susirinkimuose mes ne tik kalbamės apie darbą, bet ir planuojame, kaip jį atliksime.

  vaikinai klasėje

  Tačiau toks darbo akcentavimas nereiškia, kad diskusijas apie doktriną paliekame tik sekmadieninei mokyklai. Tiesą sakant, doktrinos mokymasis kvorumo ir Merginų organizacijos susirinkimuose yra būtinas, kadangi taip suprasime, kodėl apskritai darbuojamės. Kartu studijuojant Evangeliją sužinotos tiesos gali pakeisti mūsų širdis. Galime sulaukti Dvasios raginimų apie tai, kaip augti „išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse“ (Luko 2:52). Kuo labiau atsiversime į Jėzų Kristų ir Jo Evangeliją, tuo labiau jausime troškimą padėti sandoros keliu eiti ir kitiems, įskaitant savo šeimas, draugus ir kitus savo kvorumo ar klasės narius.

  Kas veda šiuos susirinkimus?

  Dievas jus pašaukė į kvorumo ar klasės prezidentūras ir įgaliojo jus vadovauti. Štai kodėl kiekvieną jūsų kvorumo ar klasės susirinkimą turi vesti vienas iš jūsų kvorumo ar klasės prezidentūros narių. Suaugusieji vadovai turėtų jus konsultuoti ir remti, o ne perimti jūsų vaidmenį. Peržiūrėkite kiekvienos šio vadovėlio pamokos pradžioje esantį skyrelį „Tarkitės drauge“, kuriame rasite naudingų patarimų, kaip vesti susirinkimą ir įgyvendinti jo tikruosius tikslus. Prezidentūros susirinkimuose planuokite, kaip vesite šiuos sekmadienio susirinkimus.

  Kas turėtų mokyti pamokas?

  Pamokas gali mokyti suaugusieji vadovai, kvorumo ar klasės prezidentūros narys ar bet kuris kitas kvorumo ar klasės narys. Kaip kvorumo ar klasės prezidentūra dėl to, kas turėtų būti paskirti mokyti pamokas, pasikonsultuokite su suaugusiaisiais vadovais. Atminkite, kad jūsų suaugusieji vadovai gali daug kuo padėti. Stenkitės mokytis iš jų patirties ir liudijimo. Prašymas, kad mokytų jaunimas, turi savų privalumų: mokymas gali pagilinti jų atsivertimą ir kurti stipresnius ryšius su kitais kvorumo ar klasės nariais. Tad duokite jiems tinkamų progų mokyti visą pamoką ar jos dalį, tačiau atsižvelkite į savo kvorumo ar klasės narių poreikius ir gebėjimus. Pavyzdžiui, suaugusieji vadovai gali dažniau mokyti tuose kvorumuose ir klasėse, kur yra jaunesni arba mažai Evangelijos mokymo patirties turintys nariai. Jei mokyti kviečiate jaunimą, tai vienas iš gimdytojų arba suaugęs konsultantas turėtų pagal poreikį padėti jiems pasiruošti.

  Paskirtiems asmenims pasiruošti mokyti padės kiekvienoje šio vadovėlio pamokoje esantis skyrelis „Mokykite doktrinos“. Šiame skyrelyje pateikiami pasiūlymai, kaip mokyti ir aptarti konkrečios savaitės doktriną, tačiau mokytojai neturėtų manyti, kad negalima naudotis kitokiais pasiūlymais. Vedini Dvasios mokytojai šias idėjas gali pritaikyti arba panaudoti savo pačių idėją mokyti taip, kad būtų geriausiai patenkinami kvorumo ar klasės narių poreikiai ir padėtų jiems suprasti doktriną.

  Kokias doktrinines temas aptarinėsime savo susirinkimuose?

  Kiekvienos savaitės pamokos tema – tai tam tikras doktrininis principas, parinktas atsižvelgiant į rekomenduojamus konkrečios savaitės Mormono Knygos skaitinius, pateiktus vadovėlyje „Ateik ir sek paskui mane“ –pavieniams asmenims ir šeimoms. Tokiu būdu doktrininės diskusijos kvorumo ir klasės susirinkimuose bus panašios į tai, ko jaunimas mokosi namuose.

  Nors šias pamokas reikia mokyti konkrečiais sekmadieniais, tačiau vis tiek turite galimybę atsižvelgdami į savo kvorumo ar klasės poreikius aptarti kitas doktrinines temas.

  Šiame vadovėlyje pateikiamos pamokos kiekvienai savaitei, kurią vyks Aarono kunigijos kvorumo susirinkimai ir Merginų organizacijos klasės. Kartais, dėl kuolo konferencijos ar kitų priežasčių, pamoką teks praleisti.

  Kokį vaidmenį atliks mūsų suaugusieji vadovai?

  Jūsų suaugusieji vadovai Aarono kunigijos kvorumuose ir Merginų organizacijos klasėse atliks svarbų vaidmenį. Jie padės jums ir pakonsultuos, kaip atlikti vadovo pašaukimą. Jums vykdant savo kvorumo ar klasės darbą jie rems ir skatins jus. Jie mokys jus doktrinos ir laimins jus savo pavyzdžiu, patirtimi ir liudijimu.