Materjali „Tule, järgne mulle – Aaroni preesterluse kvoorumitele ja Noorte Naiste klassidele” kasutamine
  Footnotes
  Theme

  „Materjali „Tule, järgne mulle – Aaroni preesterluse kvoorumitele ja Noorte Naiste klassidele” kasutamine”, Tule, järgne mulle – Aaroni preesterluse kvoorumitele ja Noorte Naiste klassidele: õpetusteemad 2020 (2020)

  „Materjali „Tule, järgne mulle – Aaroni preesterluse kvoorumitele ja Noorte Naiste klassidele” kasutamine”, Tule, järgne mulle – Aaroni preesterluse kvoorumitele ja Noorte Naiste klassidele: õpetusteemad 2020

  noored naised klassis

  Materjali „Tule, järgne mulle – Aaroni preesterluse kvoorumitele ja Noorte Naiste klassidele” kasutamine

  Mis on meie kvoorumite ja klasside koosolekute eesmärgid?

  Issand on andnud teile püha ülesande: Ta on kutsunud teid teenima Aaroni preesterluse kvoorumi juhatuses või Noorte Naiste klassi juhatuses. Üks osa teie kohustustest on juhtida ja juhatada teie kvoorumi või klassi pühapäevaseid koosolekuid. Et seda teha, oleks hea teada, miks meil need koosolekud toimuvad.

  Aaroni preesterluse kvoorumi ja Noorte Naiste klassi koosolekud erinevad sellistest Kiriku tundidest, nagu pühapäevakool või seminar. Kvoorumi või klassi koosolekul teeme enamat kui evangeeliumiteema uurimine. Me õpime, mis töö on Jumal meile teha andnud ja organiseerime oma kvoorumi ja klassi liikmeid tegema seda tööd oma kodudes, Kirikus ja kogukonnas. Näiteks planeerime, kuidas täita oma rolli kui Issanda noorte väesalga liikmed, et aidata koguda kokku Iisraeli. Nendel koosolekutel me ainult ei räägi tööst, vaid teeme plaane, kuidas seda korda saata.

  noored mehed klassis

  Kuid see rõhuasetus ei tähenda, et me jätame õpetuslikud arutelud ainult pühapäevakooli klassi jaoks. Tegelikult on oluline, et õpime põhiõpetust kvoorumi ja Noorte Naiste koosolekutel, sest see aitab meil mõista põhjuseid, miks me seda tööd teeme. Kui me koos evangeeliumi uurime, siis muudavad õpitud tõed meie südant. Võime saada õhutusi, kuidas saame edeneda „tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures” (Lk 2:52). Kui pöördume rohkem Jeesusesse Kristusesse ja Tema evangeeliumi, tunneme soovi aidata teistel, nagu oma perel, sõpradel ning kvoorumi ja klassi liikmetel lepingurajal edeneda.

  Kes neid koosolekuid juhatab?

  Jumal on kutsunud teid kvoorumi ja klassi juhatusteks ning andnud teile volituse juhtida. Seepärast peaks igat teie kvoorumi või klassi koosolekut juhatama teie kvoorumi või klassi juhatuse liige. Täiskasvanud juhid peaksid pakkuma juhatust ja tuge, kuid ei peaks täitma teie kohustusi. Vaadake osa „Pidage koos nõu” selle ülevaate iga osa alguses, et leida ideid, mis aitavad teil teada, kuidas koosolekut juhatada ja selle peamisi eesmärke saavutada. Kasutage juhatuse koosolekuid, et planeerida, kuidas te neid pühapäevaseid koosolekuid juhatate.

  Kes peaks tundi õpetama?

  Tundi võivad õpetada täiskasvanud juhid, kvoorumi või klassi juhatuse liikmed või teised kvoorumi või klassi liikmed. Kvoorumi või klassi juhatusena pidage nõu oma täiskasvanud juhtidega selle üle, keda peaks määrama õppetundi läbi viima. Pidage meeles, et teie täiskasvanud juhtidel on teile palju pakkuda. Püüdke õppida nende kogemustest ja tunnistustest. Samuti on eeliseid sellel, kui palute noortel õpetada – õpetamine võib süvendada nende pöördumist ja tugevdada nende suhteid teiste kvoorumi või klassi liikmetega. Seepärast andke neile sobilikke võimalusi õpetada kas tervet õppetundi või osa sellest, kuid pidage meeles oma kvoorumi ja klassi liikmete võimeid. Näiteks võivad täiskasvanud juhid õpetada sagedamini nooremate noorte kvoorumi ja klassi tundides, või noori, kellel on evangeeliumi õpetamisel vähem kogemusi. Kui noori õpetama palutakse, siis peaks lapsevanem või täiskasvanud nõustaja neid vajadusel valmistumisel aitama.

  Need, keda õpetama määratakse, võivad kasutada osa „Õpetage põhiõpetust” selle materjali iga ülevaateosa alguses, et õpetamiseks valmistuda. See osa sisaldab soovitusi vastava nädala õpetuse õpetamiseks ja arutamiseks, kuid õpetajad ei peaks piirduma ainuüksi nende soovitustega. Vaimu juhatusel võivad õpetajad kohandada neid ideid või kasutada oma ideid, et õpetada viisil, mis vastab kõige paremini kvoorumi või klassi liikmete vajadustele ja aitab neil õpetust mõista.

  Milliseid õpetusteemasid me koosolekutel arutame?

  Iga nädala ülevaate teema on õpetuspõhimõte, mis on valitud vastava nädala Mormoni Raamatu lugemissoovitustest materjalis Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks. Sel viisil toetavad arutelud kvoorumi ja klassi koosolekul seda, mida noored kodus õpivad.

  Kuigi ülevaateid õpetatakse teatud pühapäevadel, on teil siiski võimalus arutada teisi teemasid vastavalt teie kvoorumi või klassi vajadustele.

  See vahend sisaldab ülevaateid iga nädala kohta, mil toimuvad Aaroni preesterluse kvoorumi ja Noorte Naiste klassi koosolekud. Mõnikord tuleb teil tund vahele jätta kas vaiakonverentsi või mõne muu põhjuse tõttu.

  Mis on täiskasvanud juhtide roll?

  Teie täiskasvanud juhid mängivad Aaroni preesterluse kvoorumis ja Noorte Naiste klassis olulist rolli. Nad annavad teile juhatust ja nõu teie juhikutsetes. Nad toetavad ja innustavad teid kvoorumi- või klassitöös. Nad õpetavad teile põhiõpetust ja õnnistavad teid oma eeskuju, kogemuse ja tunnistusega.