12. jaanuar. Miks on abielu ja pere olulised? 1. Nefi 1–7
  Footnotes
  Theme

  „12. jaanuar. Miks on abielu ja pere olulised? 1. Nefi 1–7”, Tule, järgne mulle – Aaroni preesterluse kvoorumitele ja Noorte Naiste klassidele: õpetusteemad 2020 (2020)

  „12. jaanuar. Miks on abielu ja pere olulised?” Tule, järgne mulle – Aaroni preesterluse kvoorumitele ja Noorte Naiste klassidele: õpetusteemad 2020

  Perekond jalutab templiaias

  12. jaanuar

  Miks on abielu ja pere olulised?

  1. Nefi 1–7

  Pidage koos nõu pisipilt

  Pidage koos nõu

  Juhatab kvoorumi või klassi juhatuse liige; umbes 10–20 minutit

  Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi teemat või Noorte Naiste teemat. Seejärel juhtige arutelu teemadel, nagu järgnevalt toodud, ja planeerige, kuidas tegutseda arutelu kohaselt.

  • Meie kvoorum või klass. Kes vajab meie abi või palveid? Mida saame teha, et neid aidata? Keda peaksime kutsuma eelseisvale üritusele?

  • Meie ülesanded ja kohustused. Milliseid ülesandeid oleme täitnud? Milliseid ülesandeid peame määrama? Kuidas oleme kutsunud teisi tulema Kristuse juurde ja kuidas võime teisi nüüd kutsuda?

  • Meie elu. Millised hiljutised kogemused on tugevdanud meie tunnistust? Mis meie elus toimub ja kuidas võime üksteist toetada?

  Kui sobilik, siis lõpetage koosolek, tehes järgmist.

  • Tunnistage õpetatud põhimõtetest.

  • Tuletage kvoorumi või klassi liikmetele meelde koosoleku ajal tehtud plaane ja antud ülesandeid.

  õpetage põhiõpetust pisipilt

  Õpetage põhiõpetust

  Juhib täiskasvanud juht või noor; umbes 25–35 minutit

  Valmistage ennast vaimselt ette

  Teie kvoorumi või klassi liikmed võisid nädala jooksul uurida peatükke 1. Nefi 1–7. Nad võisid täheldada pereliikmetevahelisi läbikäimisi – kuidas Lehhi kohtles oma abikaasat Saariat; kuidas Nefi ja tema vennad üksteist kohtlesid, või kuidas erinevad pereliikmed reageerisid Lehhi kaudu antud Issanda nõule. Kui te valmistute õpetama, siis mõtelge, miks on pere teie jaoks oluline. Milliseid kogemusi võite jagada, et aidata kvoorumi või klassi liikmetel mõista, kui oluline teie pere teile on? Kuidas võite innustada neid jagama oma kogemusi?

  Samuti mõtelge, millised maailma sõnumid on vastuolus sellega, mida prohvetid on pere tähtsuse kohta ütelnud. Et valmistuda aitama oma kvoorumi või klassi liikmetel süvendada nende soovi tugevdada oma peret, mõtisklege järgmiste kirjutiste üle: „Perekond: läkitus maailmale” (ChurchofJesusChrist.org) ja Vanem D. Todd Christoffersoni kõne „Milleks abielu, milleks perekond?” (2015. a kevadine üldkonverents).

  perekond koos mängimas

  Perekonnal on keskne koht Jumala plaanis.

  Õppige koos

  Et juhatada sisse vestlust perekonnast, võite küsida noortelt, mida nad panid tähele peatükke 1. Nefi 1–7 lugedes selle kohta, kuidas Lehhi pereliikmed üksteisega suhtlesid. Mida nad õppisid, mis võib aidata neil oma peret tugevdada? Seejärel valige üks või mitu järgnevalt toodud tegevust, et aidata kvoorumi või klassi liikmetel süvendada nende arusaamist, miks on perekond Taevase isa plaanis oluline.

  • „Perekond: läkitus maailmale” toob välja põhimõtted, millele „õnnestunud abielud ja perekonnad on üles ehitatud”. Kvoorumi või klassi liikmed võiksid need põhimõtted üles leida. Seejärel võiksid nad töötada koos, et leida näiteid peatükkidest 1. Nefi 1–7, kuidas Lehhi pere liikmed neid põhimõtteid järgisid või ei järginud (vt ka vastavaid videoid lehelt Mormoni Raamatu videod [ChurchofJesusChrist.org]). Nad võiksid samuti leida kirjakohti tugimaterjalide osas, mis toetavad perekonnaläkituses väljatoodud põhimõtteid. Nad võivad olla valmis jagama kogemusi, mis demonstreerivad nende põhimõtete väärtust.

  • Kas kvoorumi ja klassi liikmed on teadlikud maailma sõnumitest, mis on vastuolus Taevase Isa plaaniga perekonna suhtes? Nad võivad leida näiteid president Dallin H. Oaksi kõne „Plaan ja läkitus” ( 2017. a sügisene üldkonverents) kolmandast osast. Võib-olla oskavad nad ka teisi näiteid välja mõelda. Inimesed, keda te õpetate, võiksid otsida president Oaksi kõne neljandast osast õpetusi, mis aitaksid neil teada, kuidas sellistele valeideedele reageerida.

  • Et aidata kvoorumil või klassil vastata küsimusele „Miks on peredel Jumala plaanis tähtis koht?”, võite kirjutada selle küsimuse tahvlile. Siis võivad kvoorumi ja klassi liikmed uurida vanem D. Todd Christoffersoni kõne „Milleks abielu, milleks perekond?” (2015. a kevadine üldkonverents), et vastuseid leida. Paluge neil leitut jagada. Kuidas mõjutab perede tähtsuse mõistmine seda, kuidas me oma pereliikmeid kohtleme? Kuidas aitab Päästja meil leida õnne pereelus?

  • Õde Carole M. Stephens jagas olulisi tõdesid perede kohta oma kõnes „Pere on Jumalalt” (2015. a kevadine üldkonverents). Soovi korral võivad kvoorumi või klassi liikmed valida ühe nendest tõdedest ja arutada järgmisi küsimusi. Kuidas muudab selle tõe teadmine minu elu? Mis oleks maailmas teistmoodi, kui kõik seda tõde mõistaksid? Kuidas võime õpetada seda tõde oma peres ja kogukonnas ning olla selle eeskuju?

  Tegutsege usus

  Innustage kvoorumi või klassi liikmeid mõtisklema ja kirjutama üles, mida nad teevad, et tegutseda täna saadud õhutuste ajel. Kuidas seostub tänane tund nende isiklike eesmärkidega? Soovi korral võivad kvoorumi või klassi liikmed oma mõtteid jagada.

  Tugimaterjalid

  Päästja viisil õpetamine

  Päästja kutsus oma jüngreid tunnistama tõdedest, mida Ta neile õpetas. Kui te õpetate, miks on pered olulised, siis paluge kvoorumi või klassi liikmetel jagada tunnistust perekonna tähtsusest Jumala päästmisplaanis. (Vt Päästja viisil õpetamine [2016], lk 32.)