2022
De zending van de Middelaar
Augustus 2022


Boodschap van de gebiedsleiding

De zending van de Middelaar

Het woord ‘middelaar’ betekent bemiddelaar, tussenpersoon.

Het kan voorkomen dat we, bijvoorbeeld als we zakendoen, een huis kopen of huren, een auto kopen of leasen, of bij een conflict, een bemiddelaar nodig hebben.

Een bemiddelaar die het bemiddelingsproces met succes wil afronden, moet neutraal, eerlijk, en onpartijdig zijn, en moet erop toezien dat de rechten van de betrokken partijen niet worden geschonden.

Als onderdeel van het plan van geluk heeft de Heer ieder van ons een leven als sterveling geschonken. Onze geboorte is het gevolg van de keuze die we vóór dit leven hadden gemaakt en is een heel belangrijke stap in onze eeuwige vooruitgang.

Ons eindige sterfelijk leven is kort en wordt met de dag korter. En toch is het essentieel voor ons heil, omdat het ons de kans geeft dagelijks keuzes te maken, die ons ofwel dichter bij onze hemelse Vader brengen of ons juist van Hem wegleiden.

Koning Benjamin leerde ons: ‘De natuurlijke mens is een vijand van God, en is dat vanaf de val van Adam geweest, en zal dat voor eeuwig […] zijn, tenzij hij zich overgeeft aan de ingevingen van de Heilige Geest’ (Mosiah 3:19). We kunnen het doel van dit leven, in onze vleselijke staat en zonder hulp, alleen niet realiseren.

Er zijn twee tegengestelde krachten die constant aan ons trekken, de ene kracht probeert ons over te halen om goed te doen en de andere kracht probeert ons over te halen kwaad te doen. ‘Daarom stond de Here God de mens toe zelfstandig te handelen. Welnu, de mens kon niet zelfstandig handelen, tenzij hij door het een of het ander werd verlokt’ (2 Nephi 2:16).

De Heer weet uiteraard dat dit sterfelijk leven een broeinest van zonde is. Hij kent onze zwakke en sterke kanten. Hij weet dat onze keuzes niet volkomen foutloos zijn en daarom heeft Hij in een Middelaar voorzien.

‘Er is [slechts] één Middelaar tussen God en mensen’ (1 Timotheüs 2:5). Die Middelaar is Jezus Christus, Hij is de Middelaar van onze verbonden met de Vader. Het is in en door Hem dat we tot onze hemelse Vader komen.

Christus ‘is de Middelaar van het nieuwe verbond’ (Hebreeën 8:6). Dankzij dit verbond kunnen de eisen van de gerechtigheid en de eisen van de barmhartigheid worden bevredigd.

Dankzij de verzoening van Jezus Christus, die over onze zonden heeft bemiddeld, kunnen wij ons bekeren en aan alle eisen van het verbond voldoen. Hij heeft deze overeenkomst mogelijk gemaakt.

Onze Heer heeft ons in zijn oneindige wijsheid één dag tegelijk gegeven, opgedeeld in perioden van 24 uur; elke dag is een nieuwe dag, een nieuwe kans, een wedergeboorte.

Aan het eind van de dag kunnen we onze daden overdenken; we kunnen in nederig gebed onze inspanningen, onze problemen voor de Heer brengen, dankzeggen en om zijn hulp vragen voor de volgende dag. Elke dag is een wedergeboorte. Dan krijgen we opnieuw de kans om voor het goede te kiezen en iets beter te worden dan de dag ervoor.

Naast onze Meester Jezus Christus, onze eeuwige hoogste Middelaar, weet de Heer dat wij, als onderdeel van het plan, andere middelaars vlakbij nodig hebben. Daarom heeft Hij zijn kerk in deze laatste dagen hersteld met het fundament van profeten en apostelen, die alle sleutels van het priesterschap bezitten, en met plaatselijke leiders, om ons te helpen.

Bovenal weet ik dat onze Heiland, Jezus Christus, onze grootste Middelaar is. Wat is het een geweldige zegen te weten en te voelen dat we door oprechte bekering van onze zonden bevrijd kunnen worden.

Zelfs als alles in ons leven fout loopt, zelfs als ons onrecht wordt aangedaan of als we tot de dood toe worden vervolgd, weet ik dat onze Middelaar, Jezus Christus, ons niet in de steek zal laten. Ik stel al mijn vertrouwen in Hem. Ik weet dat Hij erop zal toezien en garanderen dat al onze rechten, zegeningen en privileges aan het eind niet in het gedrang komen en wij zullen zegevieren. In de naam van Jezus Christus. Amen.

Afdrukken