2022
Het garment: een heilige herinnering aan de Heer Jezus Christus
Juni 2022


Digitaal thema-artikel: jongvolwassenen

Het garment: een heilige herinnering aan de Heer Jezus Christus

Het garment wijst ons op Jezus Christus en zijn centrale rol in ons heil en onze verhoging.

Afbeelding
Adam en Eva in de hof van Eden

Illustratie, Carolyn Vibbert

Of je nu in de kerk bent opgegroeid of later lid van de kerk bent geworden, je had misschien van garments gehoord voordat je zelf naar de tempel ging. Maar van het garment afweten en het belang ervan begrijpen, zijn twee heel verschillende dingen!

Het garment is niet zomaar ondergoed. Als we deze heilige kleding trouw dragen, krijgen we goddelijke macht omdat het ons eraan herinnert om het evangelie beter na te leven.

Heb je je ooit afgevraagd waarom er heilige onderkleding is gegeven aan hen die in de tempel verbonden met God sluiten? Hier zijn wat punten om te overwegen.

Een patroon van heilige herinneringen

God heeft zijn kinderen door de eeuwen heen verschillende patronen, gebruiken en verordeningen gegeven om ons aan onze band met Hem te herinneren en die te verdiepen. Dat zijn onder meer:

  • De sabbatdag: een dag van rust en aanbidding – een dag om Hem te eren en aan Hem te denken (zie Exodus 20:8–11; Leer en Verbonden 59:9–13).

  • Pascha: een plechtige maar vreugdevolle viering die de Israëlieten herinnert aan hun bevrijding uit de slavernij in Egypte en ze wijst op Jezus Christus, die de hele mensheid geestelijke bevrijding biedt (zie Exodus 12–13).

  • Het avondmaal: een heilige verordening die Jezus heeft ingesteld ter gedachtenis aan zijn zoenoffer (zie Mattheüs 26; Markus 14; Lukas 22; 3 Nephi 18). Door deze verordening hernieuwen de leden van de kerk ook de verbonden die ze met God hebben gesloten.

Elk van die verbonden is een geheugensteuntje dat ons naar God verwijst. Zo is het garment ook een tastbare herinnering aan onze verbondsrelatie met God de Vader, mogelijk gemaakt door zijn Zoon, Jezus Christus. Het garment bedekt het lichaam van de heiligste scheppingen van God: zijn kinderen.

Het Eerste Presidium heeft gezegd: ‘Het is een heilig voorrecht om het garment te dragen, een uiterlijk teken van uw innerlijke voornemen om de Heiland, Jezus Christus, te volgen.’1 Telkens als we aan een priesterschapsverordening deelnemen, anderen dienen, bidden of het evangelie bestuderen, geven we blijk van onze toewijding aan het volgen van de Heiland. Hoewel het garment voor de wereld niet zichtbaar is, kan trouw dragen ervan een voortdurende herinnering voor de drager zijn aan heilige tempelverbonden die met God zijn gesloten – een symbool van ons verlangen om te worden wie God weet dat we kunnen zijn.

Door de verbonden van de begiftiging trouw na te komen, bereiden we ons voor op de waardevolle gave van verhoging in het koninkrijk van onze hemelse Vader. Het garment herinnert ons eraan dat we de natuurlijke mens kunnen afleggen en een heilige kunnen worden door de verzoening van Jezus Christus (zie Mosiah 3:19).

De val en de belofte van een Heiland

We kunnen meer over de symboliek van het garment te weten komen door Gods omgang met Adam en Eva te bestuderen. Toen Adam en Eva van de verboden vrucht hadden gegeten, schaamden ze zich toen ze bedachten dat ze in Gods tegenwoordigheid moesten staan. Omdat ze wisten dat ze naakt waren, maakten ze schorten van vijgenbladeren en verborgen ze zich. (Zie Genesis 3:1–8.)

Maar toen God zag wat ze hadden gedaan, liet Hij hen niet in de steek en liet Hij hen niet in ongemak verkeren. Toen Adam en Eva met de realiteit van de geestelijke en de lichamelijke dood te maken kregen, onderwees God hen over geestelijke wedergeboorte en de gave van het eeuwige leven, die al zijn kinderen ter beschikking staan. ‘[Luister] naar mijn stem,’ zei God, ‘en gelo[of] en beke[er u] van al uw overtredingen en [laat u] dopen, ja, in water, in de naam van mijn eniggeboren Zoon, die vol genade en waarheid is, die Jezus Christus is, de enige naam die onder de hemel zal worden gegeven waardoor het heil tot de mensenkinderen zal komen’ (Mozes 6:52).

Adam en Eva begonnen hun reis in deze gevallen wereld met kennis van de Heiland, met een uitnodiging om tot Hem te komen en met toegang tot zijn verlossende macht. Zij gingen verbonden met God aan en kregen ‘kleren van huiden’ die God zelf had gemaakt om hen aan die verbonden te herinneren (Genesis 3:21; Mozes 4:27).

Als we naar de tempel gaan, worden we met macht begiftigd en gaan we persoonlijk verbonden met God aan. Het garment is een zinnebeeld van de bescherming die Adam en Eva ontvingen, en die wij ontvangen, en het herinnert ons aan die heilige verbonden.

Een symbolische belofte om Jezus Christus te volgen

President Russell M. Nelson heeft verklaard dat ‘het dragen van het garment van grote symbolische betekenis is. Het stelt een voortdurende toewijding voor.’2 Die toewijding omvat Gods belofte om zijn kinderen een Heiland te verschaffen (zie Moroni 10:33) en onze eigen belofte om Jezus Christus als onze Heiland en Verlosser te aanvaarden.

Als we de tempelverbonden nakomen en het garment trouw dragen, worden ons zegeningen van bescherming tegen verleiding en kwaad beloofd. We worden er voortdurend aan herinnerd dat onze Heiland ons van onze zonden wil reinigen en ons wil helpen om onze eigen zonden, zwakheden, frustraties en pijn te overwinnen.

Voor Adam en Eva diende het garment als symbool van hun relatie met God en herinnerde het hen aan de verbonden waardoor ze de vele zegeningen konden ontvangen die God voor zijn getrouwe kinderen heeft. Door de moeilijkheden en beproevingen van het sterfelijk leven te doorstaan, kan het garment ons helpen om aan Jezus Christus te denken, onze tempelverbonden te koesteren, en standvastig te blijven in ons voornemen om voor de zegeningen van het eeuwige leven in aanmerking te komen.

Noten

  1. Brief van het Eerste Presidium, 6 oktober 2019.

  2. Russell M. Nelson, ‘Uw voorbereiding op de tempelzegens’, Liahona, juli 2001, 38.

Afdrukken