2022
Van Gods patroon voor raden leren
Juni 2022


‘Van Gods patroon voor raden leren’, Liahona, juni 2022.

Van Gods patroon voor raden leren

Zeven manieren om uw persoonlijke, gezins- en kerkraden zinvoller te maken.

Afbeelding
een vergadering van leidinggevenden en werknemers van de kerk in de leidinggevende raad zendingswerk

Ouderling Dieter F. Uchtdorf (aan het hoofd van de tafel) leidt een vergadering met leidinggevenden en werknemers van de kerk in de leidinggevende raad voor het zendingswerk.

Foto, Jeffrey D. Allred, Deseret News

Vanaf het begin heeft God zijn werk door raden verricht. Van onze ervaring voordat we op aarde kwamen, kunnen we veel leren over het belang van raden en gezamenlijk overleg.

‘We lezen over die eerste echte raadsvergadering in de Parel van grote waarde’, zegt president M. Russell Ballard, waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen, over de grote raadsvergadering in de hemel. In die gezinsraad presenteerde onze hemelse Vader een plan voor de vooruitgang van zijn kinderen – een plan dat mogelijk werd gemaakt door het gewillige offer van Jezus Christus, die Jehova werd genoemd. Onze hemelse Vader presideerde liefdevol, moedigde ons aan om vrijuit te spreken en respecteerde de gave van keuzevrijheid.1

Tijdens de schepping van hemel en aarde toonde onze hemelse Vader een goddelijk patroon voor raadsvergaderingen. Er werden instructies gegeven, opdrachten uitgedeeld en er werd verslag uitgebracht. Onze hemelse Vader en Jezus Christus blijven Gods gezin en de kerk door raden besturen.

Dat goddelijke patroon van overleg is op elk niveau ‘cruciaal’, zegt president Ballard. In de kerk gaat het om raden op algemeen, ring- en wijkniveau.

Een patroon voor personen en gezinnen

Afbeelding
een gezin praat samen

Dit patroon is ook een leidraad voor personen en gezinnen. President Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het Eerste Presidium, heeft gezegd: ‘Het beginsel van overleg is nergens belangrijker dan in de relatie tussen man en vrouw en in hun relatie met de kinderen – of wie ook in familieverband bij hen wonen.’

President Ballard heeft gezinsraden ‘de fundamenteelste en misschien wel de belangrijkste van alle raden’ genoemd.2 Als een vader met zijn tienerzoon in gesprek gaat, zegt president Ballard, is dat meer dan een contactmoment tussen vader en zoon. ‘Hij zit in raadsvergadering met het dierbaarste lid met wie hij kan spreken.’

We kunnen allemaal beginselen van goede raden toepassen door met ouders, leidinggevenden in de kerk, mentoren en anderen in gesprek te gaan, ook als we voor belangrijke beslissingen staan of moeilijkheden moeten oplossen.

‘Alleenstaanden en zelfs studenten die niet meer thuis wonen, kunnen het goddelijke patroon van gezinsraden volgen door met hun vrienden en huisgenoten te overleggen’, zegt president Ballard.3

Ook iemand die alleen woont, kan in een raadsvergadering met de Heer in gebed overleggen. Ze kunnen liefde en dankbaarheid uiten en om inspiratie en leiding vragen terwijl ze naar de ingevingen van de Geest luisteren, zegt hij.4

Ongeacht de soort raadsvergadering, zegt president Henry B. Eyring, tweede raadgever in de Eerste Presidium, ‘komt de kracht van raadsvergaderingen grotendeels voort uit het geloof van de mensen die er deel van uitmaken.’

Beginselen van effectieve raden

Hieronder noemen kerkleiders enkele beginselen die onze ring-, wijk- en gezinsraden tot zegen kunnen zijn.

Ken uw doel

In een raadsvergadering krijgt niet iedereen te horen wat ze moeten doen’, zegt president Ballard. In een raadsvergadering wordt niet iedereen gevraagd om verslag uit te brengen. In een raadsvergadering zegt een bisschop bijvoorbeeld: ‘We hebben een probleem met eerbied in de wijk. Laten we daar eens over praten. Wat kunnen we doen?’ Een raadsvergadering is een gelegenheid om samen te komen en zich rond een gemeenschappelijk doel te verenigen.

In de grote raadsvergadering in de hemel presenteerde onze hemelse Vader zijn plan om zijn kinderen te helpen om meer op Hem te gaan lijken. Hij legde dat plan ook uit (zie Abraham 3:22–28). Net zoals bij de grote raadsvergadering in de hemel is ‘zielen tot Christus brengen’ een van de belangrijkste doelen van een gezins- of kerkraad, zegt president Ballard. ‘Die raden zijn bedoeld om ze voor te bereiden op de verordeningen en verbonden die essentieel zijn voor het eeuwig heil.’

Stel de Heiland centraal

Net zoals de Heiland het middelpunt van de grote raadsvergadering in de hemel was, zou Jezus Christus het middelpunt van elke raad moeten zijn, ‘niet ons eigen ego of onze eigen denkwijze’, zegt ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen.

Om de Heiland als middelpunt te houden, kan een raad zich afvragen: ‘Wat wil Hij dat we doen? Hoe kunnen we zijn doel verwezenlijken?’

Camille N. Johnson, algemeen jeugdwerkpresidente, heeft gezegd dat raden niet alleen voor bestuurlijke of planningsdoeleinden worden gehouden. ‘Het gaat om de bediening van die ene, en de manier waarop we dat wereldwijd kunnen doen, is door onze Heiland bij het proces te betrekken en de Geest te herkennen.’

Nodig de Geest uit door de nodige voorbereiding

Voordat de raad een onderwerp bespreekt, doen de raadsleden er goed aan de achtergrondinformatie door te nemen, adviseert ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen. ‘Plaats het in de juiste context’, zegt hij. Dat kunnen historische of leerstellige contexten of eigen bevindingen zijn. Een gezin dat wil bespreken hoe ze de sabbat beter kunnen heiligen, kan bijvoorbeeld relevante Schriftteksten of conferentietoespraken lezen.

Goede informatie kan volgens ouderling Uchtdorf tot inspiratie leiden. ‘We moeten informatie verzamelen, waarna we ons in een positie bevinden om door de Geest openbaring te ontvangen.’

Zorg ervoor dat elke stem gehoord wordt

Ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Alle raadsleden kunnen openbaring ontvangen. Als er een kwestie ter overweging wordt voorgelegd, hebben we ieders inbreng nodig.’

De stem van ieder raadslid is nodig en moet gewaardeerd worden, of het nu een algemene, ring-, wijk- of gezinsraad betreft.

Als ouders hun kinderen doelbewust bij gezinszaken betrekken, komen ze er bijvoorbeeld achter dat ‘openbaring soms door de stem van een 8-jarige komt’, zegt zuster Bonnie H. Cordon, algemeen jongevrouwenpresidente.

Sta open voor het perspectief van vrouwen

Afbeelding
vrouw spreekt tijdens een raadsvergadering

‘De stem van vrouwen is op elk niveau, ook thuis, van essentieel belang’, zegt president Ballard.

Er wordt vooruitgang geboekt als vrouwen en mannen eensgezind zijn en samenwerken, zegt zuster Jean B. Bingham, algemeen ZHV-presidente. Tegen vrouwen die hun waarde in een raadsvergadering in twijfel trekken, zegt ze: ‘Uw stem als vrouw is belangrijk.’

Ouderling Cook beklemtoont de woorden van zuster Bingham: ‘We moeten op gelijke voet staan.’ Hij merkt op dat presidiums van het ouderlingenquorum en de ZHV op ‘gelijke voet staan’ wat betreft hun taken voor het heilswerk in de wijk. Als we in raden naar het standpunt van vrouwen luisteren, zal dat het heilswerk altijd ‘zeer tot zegen zijn’, zegt hij.

Luister om te leren

Hoewel iedereen wordt uitgenodigd om een bijdrage te leveren, behoren de raadsleden te ‘luisteren om te leren’ in plaats van alleen op hun beurt te wachten om te spreken, zegt zuster Bingham. De kracht van overleg komt tot uiting als we begrijpen dat we ‘naar iedereen in de raad kunnen luisteren en iets kunnen leren.’

Zuster Cordon heeft gezegd dat ‘de Geest ons meer inzicht en begrip geeft’ als we onze eigen ideeën opzijzetten en actief luisteren om van anderen en van de Heer te leren.

In de Raad van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen probeert bijvoorbeeld niemand een bepaald standpunt op te dringen, zegt ouderling Bednar. Beslissingen worden genomen met ‘bescheidenheid en zachtmoedigheid en door de macht van de Heilige Geest’.

Streef naar overeenstemming, niet naar compromissen

Zuster Bingham merkt op dat groepsoverleg in seculiere omstandigheden vaak tot compromissen leidt – een uitkomst waarbij ieder water bij de wijn doet.

‘Zo werkt een raad in de kerk niet. Wij werken op basis van overeenstemming’, zegt ze. Door eerlijk en openhartig over ideeën te praten, ‘blijven we samenwerken en naar de beste oplossing zoeken die door openbaring van de Geest wordt gevonden.’ Als de leden van een raad naar eensgezindheid streven, krijgt de macht van de Heer de ruimte om de beslissing te bevestigen en te verwezenlijken (zie Mattheüs 18:19; Leer en Verbonden 42:3; 107:27). Als er een besluit is genomen, heeft ieder de verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan en het besluit buiten de raad actief te steunen.

Soms wordt er snel overeenstemming bereikt, soms duurt het wat langer, waarschuwt zuster Johnson. ‘Geef het openbaringsproces de tijd.’

Een beter resultaat

President Ballard zegt dat zij die in hun ring, wijk en gezin doeltreffend leren overleggen – volgens het goddelijke patroon dat onze hemelse Vader en Jezus Christus ons hebben getoond – ‘altijd tot een beter resultaat, antwoord en geest zullen geraken.’

Afdrukken