Как чувстваме силата на свещеничеството
назад напред


Как чувстваме силата на свещеничеството

Жените, които помагат при ръководенето на Църквата, бяха попитани за това какво влияние оказва свещеничеството върху техния живот. Ето някои от размислите, които споделиха те:

Изображение

Илюстрации от Матис Хейлс

„Мъжете и жените имат различни, но еднакво важни отговорности в дома и Църквата. Силата на свещеничеството може да помогне на всеки човек да изпълнява тези отговорности в полза на всички.

Тъй като Божията сила на свещеничеството е на земята днес, велики благословии са на разположението на всички достойни членове на Църквата, възрастни или млади, мъже или жени, несемейни или семейни“.

– президент Джой Д. Джоунс, обща президентка на Неделното училище за деца

„Службата увеличава душата, разширява гледната ни точка и ни позволява да черпим по-изобилно от Божията сила. Господ знае това, обаче Сатана също го знае. Винаги стараещ се да ни откъсне от силата на Бог, противникът ни ни изпълва с отчаяние или ни кара да чувстваме, че това, което можем да предложим, е недостатъчно. …

… Никога не се отказвайте да вършите добро.

Когато целенасочено превръщаме службата към другите в част от нашия живот, ще откриваме тайнствата Божии. Ще намираме мир, ще намираме сила и ще получаваме повече сил(и), ако служим на нашия Спасител Исус Христос“.

– президент Бони Л. Оскарсън, обща президентка на Младите жени

„Твърде често жените се сравняваме с другите. Но никоя от нас не се чувства добре, като го прави. Всяка жена има уникална комбинация от способности и таланти и всички те са дарени от Бог. Това, че вие и аз не сме еднакви, не ни издига или принизява – всички жени са различни. Трябва да откриваме даровете си и да ги развиваме, като не забравяме Кой ни ги е дал и съответно да ги използваме за Неговите цели. Като споделяме даровете си, за да благославяме другите, ние чувстваме силата на свещеничеството в нашия живот“.

– президент Джийн Б. Бингъм, обща президентка на Обществото за взаимопомощ

„Често търсете възможности да увеличавате разбирането си (относно) „учението за свещеничеството“. Всяка от нас ще трябва да търси разбиране за себе си.

Изучаването на Писанията и словата на съвременните пророци ще предостави богата основа за нарастването на това знание. Това важи и за спазването на Божиите заповеди и за оставането ни предани на заветите, които сме сключили чрез свещенически обреди. Разбирането ни се дава „ред по ред, правило след правило“ (2 Нефи 28:30). Посредством лично откровение то „ще поръси душата ви като небесна роса“ (Учение и завети 121:45)“.

– Сестра Лиса Л. Харкнес, първа съветничка в Общото президентство на Неделното училище за деца

„Всеки от нас е на един вид поход. … Преминаваме през трудности в отношенията, финансови затруднения, психически и физически здравословни проблеми. Преминаваме през трудни задачи и ежедневните си задължения. Някои от нас може да преминават през скръб или дори самота или скука. Трудностите ни са различни, но всички ги имаме.

Спазването на заветите ни не означава, че тези трудности ще бъдат премахнати, а означава, че Господ ни обещава да бъде с нас“.

– Сестра Мишел Д. Крейг, първа съветничка в Общото президентство на Младите жени

„Представям си силата на свещеничеството като единичен, фин, гладък и бял конец, който идва от Бог, и влиза и излиза, извива се насам и натам, сякаш има своя посока в нашия живот. Но с времето се разкрива сложен модел. Той включва Божия олтар, най-святото място, където завързваме на земята и завързваме на небесата. …

Винаги, когато видя покривало на храмов олтар, чувствам, че то е един от най-въздействащите символи за това как Господ дава на преданите Си чеда от силата Си, за да се събират и свързват заедно в един сложен и свят модел“.

– Сестра Шерън Юбенк, първа съветничка в Общото президентство на Обществото за взаимопомощ

„От личен опит знам, че начините да имаме достъп до Неговата сила на свещеничеството са да спазваме Господните заповеди, да имаме вяра и изцяло да (се) уповаваме на Него. …

… Ако останем предани, можем да получаваме тези сили и благословии на свещеничеството във всички аспекти на живота ни. Тази сила може да ни осигури защита, утеха, сила, мир и обещания, които достигат до небесата. Чрез тази сила на свещеничеството Светият Дух ми помага да си припомням преживявания, които да продължават да изграждат свидетелството и вярата ми в Бог“.

– Сестра Кристина Б. Франко, втора съветничка в Общото президентство на Неделното училище за деца

„Изминаха години, откакто получих патриархалната си благословия, но ясно си спомням преживяването. …

То оформи много решения, които взех в живота си. Знаех, че за да може да се осъществят тези желани благословии, ще трябва да положа усилия.

Сега разбирам, че има още неща, които нашият Отец желае да получа, дори повече от тези, които са споменати в патриархалната ми благословия“.

– Сестра Беки Крейвън, втора съветничка в Общото президентство на Младите жени

„Присъединих се към Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 26-годишна възраст. Въпреки че чувствах успокоение в сърцето си, когато послушах желанието да бъда благословена от Бог, като сключа завет с Него, аз знам, че тогавашното ми разбиране за този завет бе като малко семенце.

Изминаха години и тъй като като полагах усилия да спазвам този кръщелен завет и другите завети, които съм сключила с Небесния Отец, аз чувствам, че Той ме е благословил с по-задълбочено разбиране за Него, за моя Спасител и за ролята ми като заветна дъщеря на Небесни Родители“.

– Сестра Рейна И. Абурто, втора съветничка в Общото президентство на Обществото за взаимопомощ