2021
Gud ba oss bli døpt
forrige neste

Evangeliets grunnprinsipper

Gud ba oss bli døpt

Jesus Kristus var et eksempel på å bli døpt av en som hadde Guds myndighet.

Selv om vi ikke har mange detaljer om Jesu Kristi privatliv, vet vi at han ble døpt da han var rundt 30 år gammel (se Lukas 3:23). Her er noe av det hans eksempel lærer oss om dåp.

For alle mennesker

Hvis vi er gamle nok og modne nok til å skille mellom rett og galt, ønsker vår himmelske Fader at vi skal bli døpt (se Lære og pakter 18:42). Jesus var fullkommen, men han valgte likevel å bli døpt for å følge Guds bud (se Matteus 3:13–17; 2 Nephi 31:7). Selv de som allerede er døde, kan ta imot dåp. Vi tilbyr dem den ved å bli døpt for dem i templer. (Se Lære og pakter 128:15–18.)

Utført med myndighet

Jesus ble ikke døpt av hvem som helst. Han gikk til sin fetter Johannes, som hadde prestedømsmyndighet fra Gud. Etter at Jesus døde og hans disipler ble drept, gikk denne prestedømsmyndigheten tapt fra jorden. I 1829 viste døperen Johannes seg så for Joseph Smith og ga ham myndighet til å døpe i Guds navn. På grunn av denne gjengivelsen har vi anledning til å bli døpt med myndighet i dag.

Et gjensidig løfte

Dåpen innbefatter et gjensidig løfte, eller en pakt, mellom oss og Gud. Vi lover:

  1. Å påta oss Kristi navn.

  2. Å alltid minnes ham.

  3. Å holde hans bud.

Til gjengjeld lover Gud at hans Ånd alltid vil være hos oss. Ordene i nadverdsbønnene minner oss om denne pakten hver uke. (Se Lære og pakter 20:77, 79.)

Den hellige ånd er en viktig del av dåpen

Skriftene forteller oss at etter at Jesus ble døpt, viste Den hellige ånd seg i form av en due (se 2 Nephi 31:8). I dag blir man bekreftet etter at man har blitt døpt. Det betyr at man mottar en spesiell velsignelse hvor man oppfordres til å motta Den hellige ånds åndelig rensende gave (se 2 Nephi 31:17). Den hellige ånd kan advare oss mot fare, trøste oss, veilede oss til å ta gode avgjørelser og hjelpe oss å føle Guds kjærlighet (se Lære og pakter 39:6).

Vi kan alltid omvende oss

Gud visste at vi ville gjøre feil hver dag. Til tross for vår beste innsats, ville vi synde og komme til kort når det gjelder å leve opp til våre dåpsløfter. Derfor gir han hver enkelt av oss anledning til å omvende oss. (Se Lære og pakter 18:13.) Hver dag kan vi gjøre vårt beste for å be om unnskyldning og rette opp i det gale vi har gjort. Vi kan be om Guds tilgivelse. Når vi så tar nadverden med et ydmykt hjerte, kan vi ha Den hellige ånd med oss (se 3 Nephi 18:11).

Hva sier Skriftene om dåp?

Foreldre skulle hjelpe sine barn å forberede seg til dåp (se Lære og pakter 68:25).

De som er yngre enn åtte år, trenger ikke å bli døpt (se Moroni 8).

Når vi blir døpt, lover vi å “sørge med dem som sørger … trøste dem som trenger trøst, og stå som Guds vitner til alle tider og i alle ting og på alle steder” (Mosiah 18:9).

Upon You My Fellow Servants [Til dere, mine medtjenere], av Michael Malm og Linda Curley Christensen