Бог ни е казал да бъдем кръстени
назад напред


„Бог ни е казал да бъдем кръстени“, Лиахона, февруари 2021 г.

Месечно послание от Лиахона, февруари 2021 г.

Бог ни е казал да бъдем кръстени

Исус Христос ни е дал пример, като е бил кръстен от човек, който имал власт от Бог.

Макар да не разполагаме с много подробности за личния живот на Исус Христос, знаем, че е бил кръстен, когато е бил на около 30 години (вж. Лука 3:23). Ето някои неща, които научаваме за кръщението от Неговия пример.

За всеки човек

Ако сме достатъчно големи и достатъчно зрели да разпознаваме доброто от злото, Небесният Отец иска от нас да бъдем кръстени (вж. Учение и завети 18:42). Исус е бил съвършен, но въпреки това е избрал да бъде кръстен, за да спази Божиите заповеди (вж. Матей 3:13–17, 2 Нефи 31:7). Дори и тези, които вече са починали, могат да получат кръщение. Даваме им тази възможност, като участваме в кръщения за тях в храмовете. (Вж. Учение и завети 128:15–18.)

Изображение

Извършено с власт

Исус не е бил кръстен от когото и да е. Той специално отишъл при Своя братовчед Йоан, който имал свещеническа власт от Бог. След като Исус умрял и Неговите апостоли били убити, тази свещеническа власт била изгубена от земята. Тогава, през 1829 г. Йоан Кръстител се явил на Джозеф Смит и му дал власт да кръщава в Божието име. Благодарение на това възстановяване, можем днес да бъдем кръстени чрез същата тази власт.

Изображение

Двустранно обещание

Кръщението включва двустранно обещание или завет между нас и Бог. Ние обещаваме:

  1. Да вземем върху си името на Христос.

  2. Да си спомняме винаги за Него.

  3. Да спазваме заповедите Му.

В замяна, Бог ни обещава, че Неговият Дух винаги ще бъде с нас. Думите на молитвите за причастието всяка седмица ни напомнят за този завет. (Вж. Учение и завети 20:77, 79.)

Изображение

Приемането на Светия Дух е важна част от кръщението

След като Исус бил кръстен, Светият Дух се появил във вид на гълъб (вж. 2 Нефи 31:8). В днешно време, след като хората бъдат кръстени, биват потвърдени. Това означава, че получават специална благословия, в която биват поканени да приемат духовно пречистващия дар на Светия Дух (вж. 2 Нефи 31:17). Светият Дух може да ни предупреждава за опасности, да ни утешава, да ни води, за да вземаме правилни решения, и да ни помага да чувстваме Божията любов (вж. Учение и завети 39:6).

Изображение

Можем винаги да се покайваме

Бог е знаел, че ще правим грешки. Дори да даваме най-доброто от себе си, ние грешим и не успяваме да живеем според кръщелните си обещания. Затова Той дава на всеки от нас възможност да се покайва. (Вж. Учение и завети 18:13.) Всеки ден можем да се стараем да се извиняваме и да поправяме грешките си. Можем да се молим и да искаме опрощение от Бог. След това, щом вземем от причастието със смирено сърце, Светият Дух може да бъде с нас (вж. 3 Нефи 18:11).

Изображение

Какво пише в Писанията за кръщението?

Родителите трябва да помагат на децата си да се подготвят за кръщение (вж. Учение и завети 68:25).

Тези, които нямат навършени 8 години, не се нуждаят да бъдат кръстени (вж. Мороний 8).

При кръщението си обещаваме да „скърби(м) с онези, които скърбят… и да утешава(ме) онези, които се нуждаят от утешение, и да бъде(м) свидетели Божии по всяко време, за всяко нещо и на всяко място“ (Мосия 18:9).