Как мога да знам, че чувам Господния глас в живота си?
назад напред


„Как мога да знам, че чувам Господния глас в живота си?“ За укрепването на младежите, фев. 2021 г., с. 29.

Месечно послание от За укрепването на младежите, февруари 2021 г.

Как мога да знам, че чувам Господния глас в живота си?

Изображение

Президент Ръсел М. Нелсън ни покани да „мисли(м) задълбочено и често „ за това как чуваме гласа на Исус Христос и да „прави(м) необходимото, за да се вслушва(ме) в Него по-добре и по-често“ (“‘How Do You #HearHim?’ A Special Invitation,” Feb. 26, 2020, blog.ChurchofJesusChrist.org).

Можем да Го чуваме чрез Писанията и словата на пророците. Но от ключово значение е не само да слушаме или четем думите. Чрез пророка Джозеф Смит, Господ обяснява:

„Моят глас е, който ви… говори (тези слова); защото те са ви дадени чрез Моя Дух…

Затова можете да свидетелствате, че сте чули гласа Ми“ (Учение и завети 18:35–36).

Освен това, да се стремим да Го чуваме не е нещо, което правим на приливи и отливи. Президент Нелсън казва: „Нужни са обмислени и последователни усилия“ („Слушайте Него“, обща конференция, апр. 2020 г. (Лиахона, май 2020 г., с. 89).

Когато изучавате, молите се, участвате в богослужения, служите и се подчинявате на заповедите на Господ, Той ще ви благославя със Своя Дух и ще ви променя чрез Единението на Исус Христос. Тогава ще знаете, че сте чували Неговия глас.