2020
Վիճակագրական հաշվետվություն, 2019

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2019

Ի գիտություն Եկեղեցու անդամների, Առաջին Նախագահությունը հրապարակել է Եկեղեցու աճի և կարգավիճակի վերաբերյալ հետևյալ վիճակագրական հաշվետվությունը՝ 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ։

Եկեղեցու միավորներ

Ցցեր

3,437

Միսիաներ

399

Շրջաններ

542

Ծխեր և ճյուղեր

30,940

Եկեղեցու անդամություն

Անդամների ընդհանուր թիվը

16,565,036

Նոր գրանցված երեխաներ

94,266

Նորադարձների մկրտությունների թիվը

248,835

Միսիոներներ

Լիաժամկետ միսիոներներ

67,021

Եկեղեցու ծառայության միսիոներներ

31,333

Տաճարներ

2019 թվականի ընթացքում նվիրագործված տաճարները (Հռոմ Իտալիա, Կինշասա Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն, Ֆորտալեզա Բրազիլիա, Պորտ-օ-Պրենս Հաիթի, Լիսաբոն Պորտուգալիա և Արեկիպա Պերու)։

6

2019 թվականի ընթացքում վերանվիրագործված տաճարները (Մեմֆիս Թենեսի, Օկլահոմա Սիթի Օկլահոմա, Օքլենդ Կալիֆորնիա, Ռալեյ Նորթ Հյուսիսային Կարոլինա, Ֆրանկֆուրտ Գերմանիա, Ասունսիոն Պարագվայ և Բաթոն Ռուժ Լուիզիանա)։

7

Գործող տաճարները տարեվերջին՝

194