2020 г.
Събиране на Израил чрез служение
напред

Принципи на служението, януари 2020 г.

Събиране на Израил чрез служение

Служението е възможност да следваме напътствията на пророка да събираме Израил.

Президент Ръсел М. Нелсън ни кани да помагаме за събирането на Израил, което е „най-важното нещо, случващо се на земята днес“1.

За онези, които искат да участват в делото по събиране на Израил, служението дава прекрасни възможности. Това е вдъхновяващ начин да променяме живота на хората. Независимо дали служим на слабоактивни членове или ги каним да ни помагат да служим на хора извън нашата вяра, служението предоставя възможности да събираме Израил.

Спасяване на завръщащи се членове

„Когато любовта е задвижващата сила, чудеса ще се случват и ние ще откриваме начини, по които да приобщаваме нашите неактивни братя и сестри във всеобхватните обятия на Евангелието на Исус Христос“ – Джийн Б. Бингъм 2.

„Бях неактивна в продължение на поне шест години, когато съпругът ми и аз се преместихме в нов град. Новата ми президентка на Обществото за взаимопомощ ме посети и ме попита дали би могла да изпрати сестра, която да ме посещава. Малко притеснена, аз приех. Тази сестра ме посещаваше всеки месец, въпреки че беше алергична към кучета – а аз имам куче, което много обича вниманието! Тя продължи да ми служи за две години и това имаше голямо влияние върху мен.

Въпреки че някои от посещенията ѝ бяха от чисто социален характер, тя от време навреме ми задаваше въпроси, които пораждаха духовни разговори. Това ме караше да се чувствам малко неудобно, но те ми помогнаха да реша дали да продължа напред в Евангелието или да си стоя на едно място. Решението не беше лесно, но избрах да се срещна със сестрите мисионерки.

В деня, когато отидох на събранието за причастие за първи път след шест години, ме беше страх да вляза вътре. Когато влязох, моята служеща сестра ме чакаше и ме съпроводи в сградата. След това дойде с мен до колата, искайки да знае какво може да направи, за да ми помогне възможно най-добре да се доближавам до Спасителя.

Вложените време и обич от страна на моята служеща сестра ми помогнаха да се върна към активност и нейните усилия към мен са един от най-скъпите давани ми някога дарове. Толкова съм благодарна, че тя беше там – до мен, по пътя ми обратно към Църквата на Спасителя“.

Името не е дадено, Британска Колумбия, Канада

Принципи, върху които да помислите

„Посещаваше (ме) всеки месец“

Как можете да засвидетелствате на хората, на които служите, че те са много по-важни за вас от други неща? (Вж. Учение и завети 121:44.)

„Въпроси“

Задаването на правилните въпроси може да води до самооценка. Не забравяйте, че нашето служение има цел, която се простира отвъд това просто да общуваме3.

„Чакаше (ме)“

Всеки трябва да се чувства добре дошъл (вж. 3 Нефи 18:32).

„Там – до мен, по пътя ми обратно“

Нашата подкрепа може да е от съществено значение за хората, които се затрудняват да се завърнат при Спасителя и да бъдат изцелени (вж. Евреите 12:12–13).

Служение и събиране

„По всякакви естествени за вас начини споделяйте с хората защо Исус Христос и Неговата Църква са важни за вас. …

… Вашата роля е да споделяте това, което вярвате и чувствате, и да живеете според вярванията си“ – старейшина Дитер Ф. Ухтдорф4.

Служението и споделянето на Евангелието са взаимно свързани. Следват някои начини, по които можем чрез служение да събираме нашите приятели и съседи или да служим, докато ги събираме.

  • Служете заедно. Търсете възможности да каните приятели или съседи да се присъединяват към вашето служение към някого в нужда. Помолете ги да ви помогнат да приготвите храна за нова майка, да посетите възрастен съсед или да почистите дома на болен.

  • Учете заедно. Бихте могли да поканите някой приятел или съсед, който не посещава често събранията, да бъде домакин на урок между мисионерите и проучвател. Или вашият приятел би могъл да ви подкрепи в това вие да сте домакинът на такъв урок или да ви придружи по време на урок в нечий дом.

  • Помагайте на другите, когато виждате, че е нужно. Предлагайте превоз до сградата на Църквата. Канете деца на дейности за младежите или в Неделното училище за деца. По какви други начини бихте могли да служите или да събирате?

  • Използвайте предоставяните от Църквата източници. Църквата предлага множество източници за членовете, които да им помагат да споделят Евангелието. Бихте могли да потърсите информация в раздела „Мисионери“ в приложението Gospel Library и да посетите ComeUntoChrist.org за идеи как да събираме Израил в нашите общности.

Бележки

  1. Ръсел М. Нелсън, „Смели воини на Израил“ (духовно послание за младежи по света, 3 юни 2018 г.), HopeOfIsrael.ChurchofJesusChrist.org.

  2. Джийн Б. Бингам, „Да служим като Спасителя“, Лиахона, май 2018 г., с. 106.

  3. Вж. „Принципи на служението: Целта, която ще промени начина ни на служение“, ян. 2019 г.

  4. Дитер Ф. Ухтдорф, „Мисионерската работа: да споделяме това, което вярваме и чувстваме“, Лиахона, май 2019 г., с.17.