2019թ․
189-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի ամփոփում
նախորդ հաջորդ

189-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի ամփոփում

Եկեղեցու ղեկավարները, ովքեր ելույթ ունեցան գերագույն համաժողովին, կրկին ու կրկին հրավիրեցին մեզ դառնալ ավելի երջանիկ, ավելի սուրբ, ավելի նմանվել Փրկիչին և օգնել ուրիշներին անել նույնը:

Դեռ ավելին, նրանք այդ փոփոխությունը հասանելի դարձրին մեզանից յուրաքանչյուրի համար:

«Տերը ցանկանում է, որ Իր զավակները ճաշակեն հավերժական օրհնությունները, որոնք հասանելի են Նրա տաճարներում»,- ուսուցանեց Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը: «… Տիրոջ տունը մտնելու անհատական արժանավորությունը պահանջում է մեծ հոգևոր պատրաստվածություն: Բայց Աստծո օգնությամբ ոչ մի բան անհնարին չէ»:

Գտնել երջանկություն և սրբություն

Նախագահ Նելսոնը հրավիրեց մեզանից յուրաքանչյուրին արժանանալ տաճարի օրհնություններին (տես էջ 120):

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգը բացատրեց կապը աճող սրբության և աճող երջանկության միջև (տես էջ 100):

Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնը ուսուցանեց մեզ՝ ինչպես գտնել «սրբերի ուրախությունը» (տես էջ 15):

Սիրելու և կիսվելու հրավեր

Նախագահ Նելսոնը ուսուցանեց մեր մերձավորին սիրելու մասին և մանրամասնեց Եկեղեցու հեռանկարային մարդասիրական աշխատանքը (տես էջ 96):

Երեց Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը բացատրեց այն զորությունը, որը գալիս է, երբ ուրիշներին հրավիրում ենք «գալ և տեսնել» (տես էջ 86):

Քույր Քրիստինա Բ. Ֆռանկոն նկարագրեց ավետարանով կիսվելու ուրախությունը (տես էջ 83):

Զորացնել երիտասարդներին

Մարգարեն ներկայացրեց երիտասարդների կազմակերպությունների փոփոխությունները, որոնք կխրախուսեն քվորումների և դասարանի նախագահության երիտասարդներին աճել և ղեկավարել (տես էջ 38):

Երեց Քվենտին Լ. Քուքը ներկայացրեց, թե ինչպես կգործի Ահարոնյան ղեկավարությունը (տես էջ 40):

Քույր Բոննի Հ․ Քորդոնը կիսվեց Երիտասարդ Կանանց կազմակերպության փոփոխություններով (տես էջ 67):

Կառուցել տաճարները, կառուցել մեզ

Կանանց նիստի ժամանակ Նախագահ Նելսոնը հայտարարեց ութ նոր տաճարների մասին (տես էջ 120):

Կիրակի ցերեկային նիստին նա ուսուցանեց տաճար մտնելու արժանավորության մասին և ներկայացրեց տաճարային երաշխավորագրի վերանայված հարցերը (տես էջ 120):