2019
Antananarivo, Madagascar
Tháng Mười năm 2019


Giáo Hội Ở Đây

Antananarivo, Madagascar

Hình Ảnh
women planting a rice paddy in Madagascar

Ảnh do Getty Images cung cấp

Đây là một vài thông tin về Madagascar và Giáo Hội ở đó:

18

Các bộ lạc bản địa trên đảo

5

Ảnh hưởng văn hóa chủ yếu: Polynesia, Ả Rập, Châu Á, Châu Phi, và Pháp

26

Triệu người ở Madagascar

2

Ngôn ngữ chính thức: Malagasy và Pháp

12.000

Tín hữu Giáo Hội

40

Giáo đoàn

1986

Tín hữu người Malagasy đầu tiên được báp têm ở Bordeaux, Pháp

1990

Năm người chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận

1998

Phái bộ truyền giáo đầu tiên được thành lập

2000

Giáo khu đầu tiên được thành lập

In