Kuidas saab Vaim aidata teil teenida
  Footnotes

  Teenimispõhimõtted, september 2019

  Kuidas saab Vaim aidata teil teenida

  Preesterluse ülesanne teenida, mis on antud nii meestele kui ka naistele, kätkeb endas õigust ilmutusi saada.

  ministering

  Illustratsioonid Getty Images

  Kutse Päästja-sarnaselt teenida ja isegi armastada võib mõnikord tunduda raskena, eriti siis, kui peame seeläbi hoolitsema nende eest, keda me hästi ei tunne. Miljonite teenimisviiside juures mõtiskleme selle üle, kuidas jõuda parimal viisil nendeni, keda oleme teenima määratud.

  Me ei pea pikalt mõtlema, sest Püha Vaim võib juhtida meie siiraid püüdeid.

  „Teie püha ülesanne teenida annab teile jumaliku õiguse saada inspiratsiooni,” ütles Noorte Naiste üldjuhataja, õde Bonnie H. Cordon. „Te võite otsida seda inspiratsiooni enesekindlalt.”1

  Kui püüame Päästja-sarnaselt teenida, võib meid juhatada sama Vaim, kes Teda juhatas. See on nii eriti siis, kui teenimisülesanded, näiteks kellegi teenimine, on antud piiskopi preesterluse võtmete volitusega. Järgnevalt kuus soovitust, kuidas Vaimuga teenida.

  Kuidas ma saan teenides Vaimu tunda?

  • Paluge juhatust. Taevane Isa tahab, et me Temaga palve kaudu suhtleksime. Palve mitte üksnes ei võimalda Temaga lähedasemaks saada, vaid kindlustab ka „õnnistused, mida Jumal on juba nõus andma, kuid selleks, et neid saada, tuleb meil neid paluda”.2 Õde Cordon on öelnud: „Ma tunnistan, et kui palvetame ja püüame nende südant mõista, juhib Taevane Isa meid ja Tema Vaim on koos meiega.”3

  • Ärge jääge õhutust ootama. Tegutsege aktiivselt. Püüdke õhinaga head teha (vt ÕL 58:27) ja te näete, et teie püüdeid juhitakse ja tõhustatakse. President Dallin H. Oaks, esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas, on öelnud: „Oma teenimise ja tööga jätkamine on ilmutuse saamiseks oluline osa. Olen pühakirju uurides märganud, et enamik ilmutusi tulevad Jumala lastele siis, kui nad tegutsevad, mitte ei istu oma elamus oodates, et Issand räägiks neile, millist sammu esimesena teha.”4

  Kuidas ma tunnen ära õhutused kedagi teenida?

  • Võtke kuulda Mormoni nõuannet. Me ei pea muretsema selle pärast, kas meie mõte oli õhutus või mitte. See pole vajalik, kui meil on Mormoni lihtne nõuanne: kui teil on mõte, mis kutsub teid tegema head ja Kristusesse uskuma või aitama teistel seda teha, siis võite teada, et see on Jumalast (vt Mn 7:16).

  • Ärge sellepärast muretsege. „Lihtsalt hüpake basseini ja hakake ujuma,” ütles vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. „Ujuge abivajajate poole. Ärge laske end halvata mõtetest, kas peaksite ujuma selili või koera. Kui järgime peamisi õpetatud põhimõtteid, joondume preesterluse võtmete järgi ja otsime Pühalt Vaimult juhatust, ei saa me ebaõnnestuda.”5

  Milline on parim viis õhutuse järgimiseks?

  • Kohe. Õde Susan Bednar (Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem David A. Bednari abikaasa) on suurepärane eeskuju õhutuste järgimisel. Olles palvetanud, „et tal oleksid vaimusilmad, et näha neid, kes abi vajavad”, vaatab ta koguduses ringi ja sageli „tunneb vaimset tõuget kellegagi rääkida või teatud inimesele helistada”, rääkis vanem Bednar. „Ja kui õde Bednar sellise õhutuse saab, tegutseb ta kohe ja kuuletub. Sageli juhtub, et niipea kui öeldakse lõpupalves aamen, räägib ta mõne teismelisega või kallistab mõnda õde või võtab koju jõudes kohe telefoni ja helistab.” 6

  • Julgelt. Hirm äraütlemise ees ning häbelikkus, küündimatus või ebamugavus võivad meil teenimisõhutuste järgimist takistada. Vanem Gerrit W. Gong Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on öelnud: „Eri ajal ja viisil tunneme kõik end küündimatu, kindlusetu, ehk isegi väärituna. Ja ometi, kui püüame ustavalt Jumalat armastada ja oma ligimest teenida, võime tunda Jumala armastust ning nende ja enda eluks vajalikku inspiratsiooni uuel ja pühamal viisil.”7

   Üks vend rääkis, kuidas ta kõhkles, kas minna rääkima enesetappu teha püüdnud naise abikaasaga. Kuid lõpuks kutsus ta tolle mehe lõunale. „Kuid kui ma ütlesin: „Sinu naine üritas teha enesetappu. See peab sinu jaoks väga raske olema. Kas sa tahad sellest rääkida?”, hakkas mees nutma,” meenutas see vend. „Meil oli tundeline ja usalduslik jutuajamine ning me saime kohe väga lähedaseks ja usaldasime teineteist.”8

  Viited

  1. Bonnie H. Cordon. Karjaseks saamine. – 2018. a sügisene üldkonverents.

  2. Vt Pühakirjajuht, märksõna „Palve”.

  3. Bonnie H. Cordon. Karjaseks saamine. – 2018. a sügisene üldkonverents.

  4. Dallin H. Oaks. In His Own Time, in His Own Way. – Liahona, aug 2013, lk 24.

  5. Jeffrey R. Holland. Lepitusamet. – 2018. a sügisene üldkonverents.

  6. David A. Bednar. Quick to Observe. – Liahona, dets 2006, lk 17.

  7. Gerrit W. Gong. Meie usulõke. – 2018. a sügisene üldkonverents.

  8. Bonnie H. Cordon. Karjaseks saamine. – 2018. a sügisene üldkonverents.