2019թ․
Վիճակագրական հաշվետվություն, 2018
նախորդ հաջորդ

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2018

Ի գիտություն Եկեղեցու անդամների, Առաջին Նախագահությունը հրապարակել է Եկեղեցու աճի և կարգավիճակի վերաբերյալ հետևյալ վիճակագրական հաշվետվությունը՝ 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ։

Եկեղեցու միավորներ

Ցցեր

3,383

Միսիաներ

407

Շրջաններ

547

Ծխեր և Ճյուղեր

30,536

Եկեղեցու անդամություն

Անդամների ընդհանուր թիվը

16,313,735

Նոր գրանցված երեխաներ

102,102

Նորադարձների մկրտությունների թիվը

234,332

Միսիոներներ

Լիաժամկետ միսիոներներ

65,137

Եկեղեցում ծառայող միսիոներներ՝

37,963

Տաճարներ

2018թ. նվիրագործված տաճարներ (Կոնսեփսիոն Չիլի, Բարանգվիլա Կոլումբիա)՝

2

2018թ. վերանվիրագործված տաճարներ (Հյուստոն Տեխաս, Ջորդան Րիվեր Յուտա)՝

2

Գործող տաճարներ տարեվերջին՝

161