2019
Как да споделяме свидетелство по-непринудено
напред

Принципи на служението, март 2019 г.

Как да споделяме свидетелство по-непринудено

Служението е вид свидетелство. Гъвкавостта на служението може да увеличи възможностите ни да споделяме свидетелство по формални и неформални начини.

Ние сме сключили завет да „бъд(ем) свидетели Божии по всяко време, за всяко нещо и на всяко място“ (Мосия 18:9). Споделянето на свидетелство е въздействащ начин да каним Светия Дух да докосне нечие сърце и да промени техния живот.

„Свидетелството, истинското свидетелство, което е родено от Духа и потвърдено от Светия Дух, променя живота на хората“ – казва президент М.Ръсел Балард, действащ президент на Кворума на дванадесетте апостоли1.

Но споделянето на нашето свидетелство може да бъде смущаващо или неудобно за някои от нас. Това може да е така, защото смятаме, че споделянето на нашето свидетелство е нещо, което правим на събранието за споделяне на свидетелства или когато преподаваме урок. В такава формална обстановка ние често използваме определени думи и изрази, които в непринуден разговор изглеждат не на място.

Споделянето на нашите свидетелства може да стане по-честа благословия в живота ни и в живота на другите, когато разберем колко просто може да бъде споделянето в ежедневни ситуации на това, в което вярваме. Следват няколко идеи, които да ви помогнат да започнете.

Опростявайте нещата

Не е необходимо свидетелството да започва с израза: „Искам да споделя свидетелството си“ и не е необходимо да завършва с: „В името на Исус Христос, амин“. Свидетелството е израз на нашите вярвания и познание за истината. Така че да говорите с вашия съсед на улицата за проблем, който тя има и да кажете „Знам, че Бог отговаря на молитви“ – може да бъде толкова въздействащо, колкото всяко едно споделено от амвона свидетелство в Църквата. Силата не произлиза от богатия ни речник, а от потвърждаването на истината чрез Светия Дух (вж. Учение и завети 100:7–8).

Вмествайте се в непринудени разговори

Ако желаем да споделяме свидетелството си, има възможности навсякъде около нас да го правим в ежедневни разговори. Например:

  • Някой ви пита как сте прекарали събота и неделя. „Беше чудесно – отговаряте вие. – В Църквата получих това, от което се нуждаех“.

  • Някой изразява съчувствие, след като научава за проблем в живота ви: „Много съжалявам“. Вие отговаряте: „Благодаря ти за загрижеността. Знам, че Бог ще ме подкрепи в този труден момент. Той ми е помагал и преди“.

  • Някой казва: „Надявам се скоро да се оправи това ужасно време“, или „Автобусът наистина закъснява“, или „Погледни това задръстване“. Вие може да отговорите: „Сигурен съм, че Бог ще помогне всичко да е наред“.

Споделяйте преживяванията си

Често говорим един с друг за проблемите си. Когато някой ви сподели през какво преминава, може да споделите момент, когато Бог ви е помогнал във вашите изпитания и да изразите своята увереност, че Той може да помогне и на тях. Господ казва, че Той ни укрепва в нашите изпитания, „за да можете да Ми бъдете свидетели отсега насетне и за да знаете със сигурност, че Аз, Господ Бог, посещавам Моя народ в страданията му“(Мосия 24:14). Ние можем да бъдем свидетели Божии, когато свидетелстваме за това как Той ни е помагал в нашите изпитания.

Бъдете подготвени

За някои от нас спонтанното споделяне на свидетелство може да е смущаващо. Има начини, по които предварително да планираме и да „бъде(м) винаги готови да отговаря(м)е на всеки, който (н)и пита за (н)ашата надежда“ (1 Петър 3:15).

Първо, да бъдем подготвени може да означава да си направим равносметка на начина си на живот. Каним ли Светия Дух в живота ни и усилваме ли своите свидетелства всеки ден чрез праведен живот? Даваме ли, чрез молитва и изучаване на Писанията, възможности на Духа да ни говори и да ни дава думите, от които се нуждаем? Както Господ съветва Хайръм Смит: „Не търси да провъзгласяваш словото Ми, а потърси първо да се сдобиеш със словото Ми и тогава езикът ти ще се развърже“ (Учение и завети 11:21).

Второ, да бъдем подготвени може да означава да мислим за бъдещето и да обмисляме възможностите, които може да имаме в определения ден или седмица да споделяме свидетелството си. Може да се подготвяте за тези удобни моменти, като размишлявате как те могат да ви дават възможност да споделяте това, в което вярвате.

Останете съсредоточени върху Спасителя и Неговото учение

Президент Балард учи: „Въпреки че можем да имаме свидетелства за много неща, като членове на Църквата има основни истини, на които е необходимо постоянно да се учим един друг и които да споделяме“. Като пример, той изброява: „Бог е нашият Отец и Исус е Христос. Планът на спасението има за свой център Единението на Спасителя. Джозеф Смит е възстановил пълнотата на вечното Евангелие на Исус Христос и Книгата на Мормон е доказателство, че нашето свидетелство е вярно“. Като изразяваме сърдечно тези истини, ние каним Духа да бъде свидетел, че казаното от нас е истина. Президент Балард набляга: „Духът не може да бъде спрян, когато се дава чисто свидетелство за Христос“2.

Примерът на Спасителя

Уморен от пътуването през Самария, Спасителят спрял да почине до кладенеца и срещнал там една жена. Той я заговорил и поискал да Му извади вода за пиене от кладенеца. Тази рутинна задача, с която жената била заета, дала възможност на Исус да свидетелства за живата вода и вечния живот, които са достъпни за вярващите в Него (вж. Йоан 4:13–15, 25–26).

Едно обикновено свидетелство може да променя живота на много хора

Президент Ръсел М. Нелсън разказва за една медицинска сестра, която му задала след трудна хирургическа операция. „Защо вие не сте като другите хирурзи“? Някои хирурзи, които познавала, били сприхави или арогантни, когато изпълнявали такава сложна операция.

Доктор Нелсън би могъл да отговори по много начини. Но той просто отговорил: „Защото знам, че Книгата на Мормон е истинна“.

Неговият отговор подтикнал сестрата и нейният съпруг да изучават Книгата на Мормон. Президент Нелсън по-късно кръстил сестрата. Десетилетия по-късно, докато председателствал на конференция на кол в Тенеси, САЩ, като наскоро ръкоположен апостол, президент Нелсън се зарадвал на неочаквана среща със същата сестра. Тя разказала, че нейното обръщане във вярата, подтикнато от неговото скромно свидетелство и влиянието на Книгата на Мормон, довели до обръщането във вярата на още 80 души3.

Покана за действие

Не се страхувайте да споделяте свидетелството си. То може да благославя тези, на които служите. Как ще използвате тези идеи или вашите собствени, за да споделите свидетелството си днес?

Бележки

  1. М. Ръсел Балард, „Чисто свидетелство“, Лиахона, ноември 2004 г., с. 40.

  2. М. Ръсел Балард, „Чисто свидетелство“, с. 41.

  3. В Jason Swensen, “Be Ready to Explain Your Testimony Using the Book of Mormon, President Nelson Says,” Church News section of LDS.org, Feb. 6, 2018, news.lds.org.