2019
Целта, която ще промени начина ни на служение
напред

Принципи на служението, януари 2019 г.

Целта, която ще промени начина ни на служение

Има много причини за служение, но нашите усилия трябва да се ръководят от желанието да помагаме на другите да бъдат по-пълно обърнати във вярата и да стават по-подобни на Спасителя.

Когато обичаме другите по същия начин, както Спасителят го прави, ние ще искаме да им помагаме по същия начин, както Той помага. Като добрия Пастир, Той е върховният пример за съдържателно служение.

Като се стремим да служим, както Той служи, е важно да помним, че Неговите усилия да обича, подкрепя, служи и благославя имат по-велика цел от просто задоволяване на належащите нужди. Определено Той познавал ежедневни нужди на другите и им съчувствал за настоящите страдания. Така Той изцелявал, хранил, прощавал и учил. Но Той искал да прави повече от това да се грижи за належащите им нужди (вж. Йоан 4:13–14). Той искал тези около Него да Го следват (вж. Лука 18:22, Йоан 21:22), да Го познават (вж. Йоан 10:14, Учение и завети 132:22–24) и да постигнат своя божествен потенциал (вж. Матей 5:48). Същото важи и днес (вж. Учение и завети 67:13).

Има много начини, по които можем да помагаме да благославяме другите, но когато крайната цел на нашето служение е да им помогнем да опознаят Спасителя и да станат по-подобни на Него, ние ще работим за деня, когато няма да учим нашите ближни да опознаят Господа, защото всички ние ще Го познаваме (вж. Йеремия 31:34).

Погледът на Спасителя се простира отвъд належащите нужди

 • Няколко човека полагат огромни усилия да доведат своя приятел, за да бъде изцелен от парализа. В крайна сметка Спасителят го изцелява, но за Него е по-важно да прости греховете му (вж. Лука 5:18–26).

 • Когато хората представят пред Спасителя жената, хваната в прелюбодеяние, Неговото справедливо отсъждане спасява физическия ѝ живот. Но Той желае да спаси и нейната духовност, казвайки ѝ: „Иди си, отсега нататък не съгрешавай вече“ (вж. Йоан 8:2–11).

 • Мария и Марта изпращат вест до Исус, молейки Го да дойде и изцели Своя приятел Лазар. Исус, Който изцелява другите в различни ситуации, отлага Своето пристигане, чак след като Лазар умира. Исус знае какво желае семейството, но възкресявайки Лазар от мъртвите, Той укрепва техните свидетелства относно Неговата божественост (вж. Йоан 11:21–27).

Какви други примери може да добавите към този списък?

Какво можем да правим?

Ако нашата цел е да помагаме на другите да стават по-подобни на Спасителя, то тя ще промени начина, по който служим. Ето няколко начина, по които това разбиране може да насочва нашите усилия да служим.

Идея 1: Да свързваме службата със Спасителя

Всички наши усилия да вършим добро са достойни, но можем да търсим възможности да подобряваме начина, по който служим, като обвързваме служението със Спасителя. Например, ако семейството, на което служим е болно, храна може да е от помощ, но вашият прост израз на любов боже да бъде умножен, чрез свидетелството ви за любовта на Спасителя към тях. Вашата помощ в градината би била оценена, но вероятно би могла да бъде по-значима с даването на свещеническа благословия.

Старейшина Нийл Л. Андерсън от Кворума на дванадесетте апостоли учи: „Човек с добро сърце може да помогне на другиго да ремонтират гума, да заведе съквартиранта си на лекар, да обядва с някого, който е тъжен или да се усмихне и да каже здравей, за да озари деня му.

Но този, който съблюдава първата заповед, по непринуден начин ще добави към тези важни жестове на служба“1.

Идея 2: Да се съсредоточаваме върху заветната пътека

Обръщайки се към членовете за първи път като президент на Църквата, президент Ръсел М. Нелсън казва: „Останете на заветната пътека“. Сключването и спазването на завети „ще разтваря вратите към всяка духовна благословия и привилегия“2.

Като светии от последните дни ние биваме кръстени и потвърдени и получаваме дара на Светия Дух. Достойни мъже, членове на Църквата, стават носители на свещеничеството. Отиваме в храма за собственото си надаряване и да бъдем запечатани заедно като семейство за вечността. Тези спасителни обреди и свързаните с тях завети са от съществено значение за нас да станем като Него, така че да можем да бъдем с Него.

Можем да играем важна роля, като помагаме на другите по този път, като им помагаме да спазват своите завети и ги подготвяме да сключват бъдещи завети3. Как вие можете да помогнете да отделните членове или семейства, на които служите, да получат следващия обред, от който се нуждаят? Това може да означава да помогнем на баща да се подготви да кръсти дъщеря си, обяснявайки благословиите на следващия завет, който трябва да се сключи или споделяйки начини, по които да имаме по-смислено преживяване, докато подновяваме заветите си, вземайки от причастието.

Идея 3: Да каним и насърчаваме

Когато е подходящо, съветвайте се с тези, за които се грижите, относно обръщането им във вярата и усилията да бъдат по-подобни на Христос. Споделете силните страни, които виждате и уважавате в тях. Открийте в кои области смятат, че биха могли да се подобряват и говорете за това как бихте могли да им помагате. (Повече за съветване заедно с тези, на които служим вж. „Да се съветваме относно техните нужди“, Лиахона, септ. 2018 г., с. 6–9.).

Не се страхувайте да ги каните да следват Спасителя и да Му позволяват да им помага да достигнат своя божествен потенциал. Тази покана може да промени живота, когато заедно с нея, изразявате своята вяра в тях и вярата ви в Него.

Шест начина, по които можем да помагаме на другите да напредват към Христос

Следват предложения, чрез които да подкрепяте другите да подобряват живота си и да напредват по заветната пътека. (Вж. Проповядвайте Моето Евангелие, глава 11, за повече идеи.)

 1. Споделяйте. Бъдете искрени и уверени, когато споделяте как Спасителят ви е помагал в опитите ви да се доближавате до Него, като живеете според евангелските принципи, независимо от неуспехите.

 2. Обещавайте благословии. Хората се нуждаят от причина да се променят, която е по-важна от причината да не се променят. Като обяснявате благословиите, свързани с определено действие, това може да предоставя силна мотивация (вж. Учение и завети 130:20–21).

 3. Отправяйте покани. Животът според даден евангелски принцип води както до получаването на свидетелство, че той е истинен (вж. Йоан 7:17), така и до по-пълно обръщане във вярата4. Почти всеки разговор би могъл да включва простичка покана да направят нещо, което би им помогнало да напредват.

 4. Планирайте заедно. Какво е необходимо да се случи, за да постигнат успех в решението си за промяна? Как можете да помагате? Необходимо ли е нещо да се случи в определен период от време?

 5. Оказвайте подкрепа. Когато е необходимо, изградете подкрепяща мрежа от хора, които могат да помагат на отделния човек да не губи своята мотивация и да постигне успех. Всички ние се нуждаем от подкрепа.

 6. Проследявайте напредъка. Споделяйте постигнатия напредък редовно. Оставяйте съсредоточени върху плана, но ако е необходимо го подобрявайте. Бъдете търпеливи, постоянни и насърчителни. Промяната може да отнеме време.

Покана за действие

Помислете за начини – както големи, така и малки – по които да служите и които могат да помагат на другите да задълбочават обръщането си във вярата и да стават по-подобни на Спасителя.

Бележки

 1. Neil L. Andersen, “A Holier Approach to Ministering” (Brigham Young University devotional, Apr. 10, 2018), 3, speeches.byu.edu.

 2. Ръсел М. Нелсън, „Да вървим заедно напред“, Лиахона, апр. 2018 г., с. 7.

 3. Хенри Б. Айринг, „Дъщери в завета“, Лиахона, май 2014 г., с. 125–128.

 4. Дейвид A. Беднар, „Обърнати към Господа“, Лиахона, ноември 2012 г., с. 106–109.