การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึ้งและยั่งยืนต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าพระเยซูคริสต์
  Footnotes

  การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึ้งและยั่งยืนต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าพระเยซูคริสต์

  จุดประสงค์ของเราคือสร้างดุลยภาพของประสบการณ์ที่โบสถ์กับที่บ้านในวิธีที่จะเพิ่มพูนศรัทธา ความเข้มแข็งทางวิญญาณ และการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึ้ง

  ดังที่ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวไว้อย่างไพเราะน่าฟังว่าผู้นำศาสนจักรทำงานมานานกับ “แผนที่ให้ บ้านเป็นศูนย์กลาง และ ศาสนจักรสนับสนุน การเรียนรู้หลักคำสอน เสริมสร้างศรัทธา และส่งเสริมการนมัสการส่วนตัว” จากนั้นประธานเนลสันประกาศการปรับเปลี่ยนเพื่อให้บรรลุ “ดุลยภาพใหม่และการเชื่อมโยงระหว่างการสอนพระกิตติคุณในบ้านกับในศาสนจักร”1

  เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เหล่านี้—ดังที่อธิบายโดยและภายใต้การนำของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันและตามการตัดสินใจของสภาฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง—ตารางการประชุมวันอาทิตย์จะปรับเปลี่ยนดังนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2019

  ตารางเวลาการประชุมวันอาทิตย์

  การประชุมวันอาทิตย์ของศาสนจักรจะประกอบด้วยการประชุมศีลระลึก 60 นาทีทุกวันอาทิตย์ มุ่งเน้นที่พระผู้ช่วยให้รอด ศาสนพิธีศีลระลึก และข่าวสารทางวิญญาณ หลังจากนั้นจะไปชั้นเรียน สมาชิกศาสนจักรจะเข้าชั้นเรียน 50 นาทีซึ่งจะหมุนเวียนทุกวันอาทิตย์

  • โรงเรียนวันอาทิตย์จะจัดชั้นเรียนในวันอาทิตย์ที่หนึ่งและที่สามของเดือน

  • โควรัมฐานะปุโรหิต สมาคมสงเคราะห์ และเยาวชนหญิงจะจัดประชุมในวันอาทิตย์ที่สองและที่สี่

  • การประชุมวันอาทิตย์ที่ห้าจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการ

  ปฐมวัยจะจัดทุกสัปดาห์ในช่วง 50 นาทีเดียวกัน ช่วงเวลาร้องเพลงและชั้นเรียนจะรวมอยู่ในนั้นด้วย

  ตารางวันอาทิตย์

  เกี่ยวกับตารางการประชุมวันอาทิตย์ ผู้นำอาวุโสของศาสนจักรทราบมานานหลายปีว่าสำหรับสมาชิกที่มีค่าบางคนของเรา ตารางวันอาทิตย์สามชั่วโมงที่โบสถ์เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบิดามารดาที่มีลูกเล็ก เด็กปฐมวัย สมาชิกสูงอายุ ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ และคนอื่นๆ2

  แต่การปรับเปลี่ยนครั้งนี้มีมากยิ่งกว่าการลดตารางการประชุมวันอาทิตย์ ประธานเนลสันซาบซึ้งใจอย่างยิ่งกับความสำเร็จมากมายอันเนื่องจากความซื่อสัตย์ของท่านต่อคำเชื้อเชิญก่อนหน้านี้ ท่านและผู้นำทุกคนของศาสนจักรปรารถนาจะทำให้บิดามารดา เด็ก เยาวชน คนโสด ผู้สูงอายุ ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ และคนที่ผู้สอนศาสนากำลังสอนเกิดปีติมากขึ้นจากดุลยภาพของการให้บ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุน จุดประสงค์และพรเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนครั้งนี้และการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาได้แก่

  • ทำให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าพระเยซูคริสต์ลึกซึ้งขึ้นและเสริมสร้างศรัทธาในทั้งสองพระองค์

  • เสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคคลและครอบครัวผ่านหลักสูตรที่ให้บ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุนซึ่งเอื้อต่อการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างเบิกบาน

  • ให้เกียรติวันสะบาโต โดยเน้นที่ศาสนพิธีศีลระลึก

  • ช่วยบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์ทั้งสองด้านของม่านผ่านงานเผยแผ่ศาสนาตลอดจนรับศาสนพิธี พันธสัญญา และพรของพระวิหาร

  การเรียนรู้พระกิตติคุณที่มีบ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุน

  ตารางวันอาทิตย์ดังกล่าวทำให้มีเวลาสังสรรค์ที่บ้านและศึกษาพระกิตติคุณที่บ้านในวันอาทิตย์มากขึ้น หรือเวลาอื่นสุดแท้แต่บุคคลและครอบครัวจะเลือก ท่านสามารถจัดคืนกิจกรรมครอบครัวในวันจันทร์หรือเวลาอื่น ด้วยเหตุนี้ ผู้นำจึงไม่ควรจัดการประชุมและกิจกรรมศาสนจักรช่วงเย็นวันจันทร์ แต่ครอบครัวจะจัดเวลาสังสรรค์ที่บ้าน ศึกษาพระกิตติคุณและกิจกรรมสำหรับบุคคลและครอบครัวตามสภาวการณ์ส่วนตัวของพวกเขา

  จงตามเรามา—สำหรับบุคคลและครอบครัว

  หลักสูตรที่สอดคล้องกันและแหล่งช่วย จงตามเรามา สำหรับบุคคลและครอบครัว ซึ่งตรงกับที่สอนในโรงเรียนวันอาทิตย์และปฐมวัยจะทำให้การศึกษาพระกิตติคุณเป็นส่วนตัวและกับครอบครัวที่บ้านดีขึ้นมาก3 ในเดือนมกราคม โรงเรียนวันอาทิตย์ของเยาวชนและผู้ใหญ่และชั้นเรียนปฐมวัยจะศึกษาพันธสัญญาใหม่ แหล่งช่วย จงตามเรามา สำหรับบุคคลและครอบครัว ฉบับครอบครัวเล่มใหม่— ซึ่งครอบคลุมพันธสัญญาใหม่เช่นกัน—จัดทำไว้ช่วยสมาชิกเรียนพระกิตติคุณในบ้าน แหล่งช่วยนี้มีคำอธิบายว่า “หนังสืออ่านประกอบเล่มนี้มีไว้ให้ทุกคนและทุกครอบครัวในศาสนจักร ออกแบบไว้ช่วยท่านเรียนพระกิตติคุณ—ไม่ว่าด้วยตนเองหรือกับครอบครัว [ของเรา] … โครงร่างในหนังสือเล่ม [ใหม่] นี้จัดเรียงตามตาราง … ประจำสัปดาห์”4

  บทเรียน จงตามเรามา เล่มใหม่ของปฐมวัยจะเรียงตามตารางเดียวกัน ชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์สำหรับผู้ใหญ่และเยาวชนในวันอาทิตย์ที่หนึ่งและที่สามจะตรงกันเพื่อจะสนับสนุน จงตามเรามา ฉบับครอบครัวเล่มใหม่ ในวันอาทิตย์ที่สองและที่สี่ ผู้ใหญ่ในฐานะปุโรหิตและสมาคมสงเคราะห์จะยังคงศึกษาคำสอนของผู้นำศาสนจักร โดยเน้นข่าวสารปัจจุบันของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน5 เยาวชนหญิงและเยาวชนชายฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจะศึกษาหัวข้อพระกิตติคุณของวันอาทิตย์เหล่านั้น

  แหล่งช่วยฉบับครอบครัวเล่มใหม่นี้ให้ “แนวคิดสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์กับครอบครัวและการสังสรรค์ในครอบครัว”6 โครงร่างแต่ละสัปดาห์มีแนวคิดและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาสำหรับบุคคลและครอบครัว แหล่งช่วย จงตามเรามา สำหรับบุคคลและครอบครัว มีภาพประกอบมากมายด้วยที่จะช่วยยกระดับการเรียนรู้ของบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ7 หนังสือเล่มใหม่นี้จะมีให้ทุกครัวเรือนประมาณเดือนธันวาคมของปีนี้

  ประธานเนลสันชักชวนเราจากการปราศรัยครั้งแรกกับสมาชิกศาสนจักรในเดือนมกราคมให้เตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์โดยเดินตามเส้นทางพันธสัญญา8

  สภาพของโลกเรียกร้องให้บุคคลเปลี่ยนใจเลื่อมใสลึกซึ้งขึ้นและเสริมสร้างศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ พระเจ้าทรงเตรียมเรา บรรทัดมาเติมบรรทัด ให้พร้อมรับเวลาที่น่ากลัวซึ่งเราเผชิญอยู่เวลานี้ เมื่อไม่กี่ปีมานี้ พระเจ้าทรงนำทางให้เราพูดเกี่ยวกับข้อกังวลหลักๆ ได้แก่

  • เน้นการให้เกียรติวันสะบาโตและศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ของศีลระลึกอีกครั้งตลอดสามปีที่ผ่านมา

  • ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการ โควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์ที่เข้มแข็งเน้นย้ำจุดประสงค์และหน้าที่รับผิดชอบของศาสนจักรที่กำหนดไว้จากสวรรค์9 ช่วยให้สมาชิกทำและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์

  • เรายินดีปฏิบัติศาสนกิจในวิธีที่ดีกว่าและศักดิ์สิทธิ์กว่า

  • ด้วยเหตุนี้ พันธสัญญาพระวิหารและงานประวัติครอบครัวจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งตามจุดประสงค์ของเส้นทางพันธสัญญา

  การปรับเปลี่ยนที่ประกาศเช้านี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการนำทางสำหรับความท้าทายของยุคนี้

  หลักสูตรเดิมของศาสนจักรเน้นประสบการณ์ที่โบสถ์วันอาทิตย์ เรารู้ว่าเมื่อเราสอนดีขึ้นและสมาชิกชั้นเรียนมีความพร้อมทางวิญญาณมากขึ้น เราจะมีประสบการณ์ที่โบสถ์วันอาทิตย์ดีขึ้น เราได้รับพรที่บ่อยครั้งพระวิญญาณเพิ่มพูนและเพิ่มพลังการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่โบสถ์

  แต่หลักสูตรใหม่ที่ให้บ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุนต้องมีอิทธิพลมากขึ้นต่อการปฏิบัติศาสนาและความประพฤติของบุคคลและครอบครัว เรารู้ว่าผลทางวิญญาณและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึ้งและยั่งยืนจะบรรลุความสำเร็จได้ที่บ้าน หลายปีก่อน การศึกษาแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นบ่อยที่สุดกับเยาวชนชายหญิงที่ศึกษาพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอนในบ้าน จุดประสงค์ของเราคือสร้างดุลยภาพของประสบการณ์ที่โบสถ์กับที่บ้านในวิธีที่จะเพิ่มพูนศรัทธา ความเข้มแข็งทางวิญญาณ และการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึ้งต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าพระเยซูคริสต์

  ในส่วนของการให้บ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุน มีความยืดหยุ่นตรงที่แต่ละบุคคลและครอบครัวสามารถกำหนดร่วมกับการสวดอ้อนวอนได้ว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนนี้อย่างไรและเมื่อใด ตัวอย่างเช่น แม้นี่จะเป็นพรแก่ทุกครอบครัวอย่างมาก ตามความต้องการในท้องที่ แต่จะเหมาะสมอย่างยิ่งถ้าให้คนหนุ่มสาว ผู้ใหญ่โสด บิดามารดาตัวคนเดียว ครอบครัวที่เป็นสมาชิกเพียงบางคน สมาชิกใหม่10 และคนอื่นๆ มารวมกลุ่มกันนอกเวลานมัสการปกติวันอาทิตย์เพื่อพบปะในสังคมพระกิตติคุณ และเพิ่มพลังให้กันโดยศึกษาแหล่งช่วยที่ให้บ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุนด้วยกัน ผู้ปรารถนาเช่นนั้นย่อมทำได้อย่างไม่เป็นทางการ

  ในหลายภูมิภาคของโลก ผู้คนเลือกอยู่ที่อาคารประชุมหลังเลิกประชุมตามปกติเพื่อสานสัมพันธ์ทางสังคม ไม่มีสิ่งใดในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ห้ามการปฏิบัติที่เกิดผลดีดังกล่าว

  เพื่อช่วยให้สมาชิกเตรียมพร้อมสำหรับสะบาโต มีบางวอร์ดส่งอีเมล ข้อความ หรือข่าวสารแจ้งกลางสัปดาห์ เพราะการปรับเปลี่ยนดังกล่าว เราจึงแนะนำให้ใช้การสื่อสารรูปแบบนี้ การเชิญชวนเหล่านี้จะเตือนสมาชิกเรื่องตารางการประชุมวันอาทิตย์ของสัปดาห์นั้น รวมถึงหัวข้อบทเรียนครั้งต่อไป และสนับสนุนการสนทนาพระกิตติคุณอย่างต่อเนื่องที่บ้าน นอกจากนั้น การประชุมผู้ใหญ่วันอาทิตย์ยังจะให้ข้อมูลเชื่อมโยงการศึกษาที่โบสถ์กับที่บ้านทุกสัปดาห์ด้วย

  การประชุมศีลระลึกและช่วงชั้นเรียนจะต้องพิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนให้แน่ใจว่าได้เน้นเรื่องทางวิญญาณก่อนงานบริหาร ตัวอย่างเช่น ข้อประกาศส่วนใหญ่ทำได้ในการเชิญชวนกลางสัปดาห์หรือพิมพ์เป็นโปรแกรมแจ้งให้ทราบ ขณะที่การประชุมศีลระลึกจะมีการสวดอ้อนวอนเปิดและปิด การประชุมที่สองมีเพียงการสวดอ้อนวอนปิดเท่านั้น11

  ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ตารางใหม่วันอาทิตย์จะไม่เริ่มใช้จนถึงเดือนมกราคม ปี 2019 มีหลายเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ ข้อสำคัญที่สุดสองข้อคือ หนึ่ง มีเวลาแจกจ่ายแหล่งช่วย จงตามเรามา สำหรับบุคคลและครอบครัว และสอง เพื่อให้เวลาประธานสเตคและอธิการจัดตารางการประชุมโดยให้มีวอร์ดประชุมช่วงเช้ามากขึ้น

  ขณะผู้นำแสวงหาการดลใจ การนำทางที่ได้รับตลอดสามสี่ปีที่ผ่านมาคือเพื่อเพิ่มพลังการประชุมศีลระลึก ให้เกียรติวันสะบาโต ส่งเสริมและช่วยเหลือให้บิดามารดาและบุคคลทำบ้านของพวกเขาเป็นแหล่งของพลังทางวิญญาณและศรัทธาที่เพิ่มขึ้น—สถานที่แห่งปีติและความสุข

  พรพิเศษ

  การปรับเปลี่ยนเหล่านี้มีความหมายอะไรต่อสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรามั่นใจว่าสมาชิกจะได้รับพรอย่างยิ่ง วันอาทิตย์จะเป็นวันแห่งการเรียนและการสอนพระกิตติคุณที่โบสถ์และในบ้าน เมื่อบุคคลและครอบครัวมีส่วนในสภาครอบครัว ประวัติครอบครัว การปฏิบัติศาสนกิจ การรับใช้ การนมัสการส่วนตัว และเวลาครอบครัวที่เบิกบาน วันสะบาโตจะเป็นวันปีติยินดีอย่างแท้จริง

  ครอบครัวการ์วัลโฮ

  ครอบครัวหนึ่งจากบราซิลเป็นสมาชิกของสเตคที่ทดสอบ จงตามเรามา ฉบับครอบครัวเล่มใหม่ เฟอร์นันโดบิดาและอดีตผู้สอนศาสนากับแนนซีภรรยาของเขาเป็นพ่อแม่ของลูกเล็กสี่คน เขารายงานว่า “เมื่อนำโปรแกรม จงตามเรามา มาใช้ในสเตคของเรา ผมตื่นเต้นมาก และคิดว่า ‘วิธีศึกษาพระคัมภีร์ของเราที่บ้านจะเปลี่ยนไป’ นั่นเกิดขึ้นจริงในบ้านของผม และในฐานะผู้นำผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบ้านอื่นด้วย … ช่วยให้เราสนทนาพระคัมภีร์ในบ้านเราจริงๆ ผมกับภรรยาเข้าใจหัวข้อที่ศึกษาลึกซึ้งขึ้น … ช่วยเรา … ขยายความรู้ในพระกิตติคุณ ยกระดับศรัทธาและประจักษ์พยานของเรา … ผมแสดงประจักษ์พยาน … ว่าผมรู้ว่าพระเจ้าทรงดลใจให้มีโปรแกรมนี้เพื่อให้การศึกษาหลักธรรมและหลักคำสอนในพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอนำศรัทธา ประจักษ์พยาน และแสงสว่างที่เจิดจ้ามาสู่ครอบครัวมากกว่าเดิม … ในโลกที่เสื่อมลงทุกวัน”12

  ในการทดสอบสเตคนำร่องทั่วโลก มีผลตอบรับน่าพอใจต่อ จงตามเรามา ฉบับครอบครัวเล่มใหม่ หลายคนรายงานว่าพวกเขาก้าวหน้าจากการอ่านพระคัมภีร์เป็นการศึกษาพระคัมภีร์จริงๆ อีกทั้งรู้สึกว่าประสบการณ์นั้นส่งเสริมศรัทธาและมีผลดีต่อวอร์ด13

  การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึ้งยั่งยืน

  เป้าหมายของการปรับเปลี่ยนเหล่านี้คือให้ผู้ใหญ่และอนุชนรุ่นหลังเกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึ้งและยั่งยืน หน้าแรกของหนังสือหมวดบุคคลและครอบครัวชี้ว่า “จุดมุ่งหมายของการเรียนและการสอนพระกิตติคุณทั้งหมดคือทำให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราลึกซึ้งขึ้นและช่วยให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น … หมายถึงการพึ่งพาพระคริสต์ให้เปลี่ยนใจเรา”14 ช่วยได้โดยการเอื้อม “ออกนอกห้องเรียนเข้าไปในใจบุคคลนั้นและในบ้าน อีกทั้งเรียกร้องความพยายามเข้าใจและดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณทุกวันอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงเรียกร้องอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์”15

  เป้าหมายสำคัญที่สุดและพรสูงสุดของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึ้งและยั่งยืนคือการรับพันธสัญญาและศาสนพิธีของเส้นทางพันธสัญญาอย่างมีค่าควร16

  เราวางใจให้ท่านหารือกันและแสวงหาการเปิดเผยเพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนเหล่านี้—โดยไม่มองข้ามเป้าหมายหรือพยายามบงการบุคคลหรือครอบครัว ศาสนจักรจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในโอกาสต่อๆ ไป รวมถึงจดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดและเอกสารที่ส่งมาพร้อมกัน

  ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าในการพิจารณาหารือของสภาฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองในพระวิหาร และหลังจากศาสดาพยากรณ์ของเราทูลขอการเปิดเผยจากพระเจ้าเพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ เราทุกคนได้รับการยืนยันแรงกล้า รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเป็นประธานและศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต ข้อประกาศวันนี้จะเป็นพรลึกซึ้งต่อผู้น้อมรับการปรับเปลี่ยนอย่างกระตือรือร้นและแสวงหาการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์มากขึ้นแน่นอน ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

  อ้างอิง

  1. รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “คำกล่าวเปิดการประชุม,” เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 8.

  2. เราทราบเช่นกันว่าในสังคมส่วนใหญ่ เหตุการณ์สำคัญมากมายสำหรับข้อมูล การศึกษา และแม้แต่ความบันเทิงสั้นลงมาก.

  3. หลักสูตรนี้จะมีให้อ่านทั้งดิจิทัลและแบบพิมพ์.

  4. จงตามเรามา—สำหรับบุคคลและครอบครัว (2019), vi.

  5. ดู “จงตามเรามา—สำหรับโควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2018, 140. แทนที่จะสนทนาวันอาทิตย์ที่สองและที่สาม ข่าวสารการประชุมใหญ่สามัญจะสนทนากันวันอาทิตย์ที่สองและที่สี่

  6. ดู จงตามเรามา—สำหรับบุคคลและครอบครัว, 4. บุคคลและครอบครัวกำหนดว่าการศึกษาพระกิตติคุณที่บ้าน การสังสรรค์ที่บ้าน และกิจกรรมครอบครัว ส่วนใดจะเป็นการสังสรรค์ในครอบครัว (ซึ่งหลายคนเรียกไปแล้วว่า การสังสรรค์ที่บ้าน) เพราะบุคคลและครอบครัวจะตัดสินใจเรื่องนี้ การสังสรรค์ที่บ้าน และ การสังสรรค์ในครอบครัว จึงใช้สลับกันในการปรับเปลี่ยนที่ประกาศไปแล้ว.

  7. ดู จงตามเรามา—สำหรับบุคคลและครอบครัว, 29.

  8. ดู รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ขณะที่เราเดินหน้าไปด้วยกัน,” เลียโฮนา, เม.ย. 2018, 7.

  9. ดู คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010), 2.2. ความรับผิดชอบที่ทรงกำหนด “ได้แก่ การช่วยให้สมาชิกดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ การรวบรวมอิสราเอลโดยผ่าน งานเผยแผ่ศาสนาการดูแลคนยากไร้และคนขัดสน ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนตายได้รับความรอดโดยการสร้างพระวิหารและประกอบศาสนพิธีแทนคนตาย” ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 110 ด้วย ซึ่งมีเรื่องราวของการฟื้นฟูกุญแจที่จำเป็น.

  10. เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อเด็กที่บิดามารดาไม่เป็นสมาชิกหรือไม่ได้มาโบสถ์เป็นประจำ คนโสดและคนอื่นๆ อาจประชุมกับครอบครัวหนึ่งถ้าเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง.

  11. โดยปกติการประชุมที่สองจะไม่มีพิธีเปิด.

  12. ครอบครัวของเฟอร์นันโดกับแนนซี เดการ์วัลโฮ บราซิล.

  13. บุคคลและครอบครัวที่มีส่วนในการทดสอบนำร่องโดยเฉลี่ยแล้วศึกษาพระกิตติคุณบ่อยขึ้น การศึกษาพระคัมภีร์และการสนทนาพระกิตติคุณในบ้านของพวกเขามีความหมายมากขึ้น พวกเขารายงานว่ามีการสนทนาพระกิตติคุณอย่างไม่เป็นทางการกับครอบครัวและสมาชิกวอร์ดมากขึ้น และเห็นคุณค่าของการศึกษาพระคัมภีร์ข้อเดียวกันในครอบครัว นี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชน.

  14. จงตามเรามา—สำหรับบุคคลและครอบครัว, v; ดู 2 โครินธ์ 5:17 ด้วย.

  15. จงตามเรามา—สำหรับบุคคลและครอบครัว, v.

  16. ดู รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ขณะที่เราเดินหน้าไปด้วยกัน,” 7.