2018
Ո՞ւր է գնում տասանորդի գումարը
նախորդ հաջորդ

Ինչին ենք մենք հավատում

Ո՞ւր է գնում տասանորդի գումարը

Ի՞նչ է տեղի ունենում այն գումարի հետ, որը դուք մուծում եք որպես տասանորդ:

Liahona Magazine, 2018/10 Oct
 • Դուք գումար եք վաստակում:

 • Դուք նվիրաբերում եք ձեր եկամտի 10 տոկոսը որպես տասանորդ (տես ՎևՈւ 119):

 • Դուք ձեր տասանորդը տալիս եք ձեր եպիսկոպոսության կամ ճյուղի նախագահության անդամին կամ ներկայացնում եք առցանց donations.lds.org:

 • Եկեղեցու գլխավոր գրասենյակում, Առաջին Նախագահությունը, Տասներկու Առաքյալների Քվորումը և Նախագահող Եպիսկոպոսությունը կազմում են Տասանորդի Տնօրինման Խորհուրդը (տես ՎևՈւ 120): Ինչպես հրահանգված է Տիրոջ կողմից, նրանք կայացնում են ոգեշնչված որոշումներ այն մասին, թե ինչպես պետք է օգտագործվեն այս սուրբ ֆոնդերը:

Տասանորդը կարող է օգտագործվել.

 • Տաճարների, եկեղեցիների և Եկեղեցու սեփականություն հանդիսացող այլ շենքերի կառուցման և պահպանման համար

 • Եկեղեցու կրթական ծրագրերի իրականացման համար

 • Սուրբ գրությունների և այլ նյութերի տպագրության համար

 • Ընտանիքի պատմության հետազոտության կատարման համար

 • Բարօրության ծրագրի և մարդասիրական նախաձեռնությունների իրականացման համար

 • Միսիոներական աշխատանքի կատարման համար

 • Եկեղեցու միջոցառումների կազմակերպման համար՝ ծխի և ճյուղի անդամների միջև ընկերակցությունը զարգացնելու նպատակով

Նկարը` Դեյվիդ Գրինի