Hōʼē temeio i roto i te fare o te Fatu i Kiev
  Footnotes

  Hōʼē temeio i roto i te fare o te Fatu i Kiev

  Doru Vasile

  Bucharest, Rūmānia

  President Monson greeting members in the temple

  Faʼahōho’araʼa nā Allen Garns

  ʼUa ʼanaʼanatae rahi tōʼu ʼutuafare ʼe ʼo vau nei i te tere atu nā niʼa i te pere’oʼo uira mai Rūmānia ʼe tae atu i Kiev, ’Ūterenia, nō te ʼōroʼa haʼamoʼaraʼa o te hiero i te ʼāvaʼe ʼĀtete 2010. Nō tō mātou ʼiteraʼa ē e riro teie hiero nō te Feiā Moʼa i roto i te Misiōni no Rūmānia/Moldova, ʼua tere mātou fātata e 14 hora nō te tae atu i reira. I tō mātou taeraʼa atu i reira, ʼua fārerei mātou i te tahi atu pupu tei tere atoʼa mai nā Rūmānia mai. ʼUa ʼoaʼoa pāʼātoʼa mātou i te taeraʼa atu i Kiev nō teie ʼōroʼa moʼa.

  I te mahana nō te haʼamoʼaraʼa, ʼua faʼataʼahia tō mātou pupu nō te mātaʼitaʼi i te ʼōroʼa haʼamoʼaraʼa nā roto i te haʼapurororaʼa i roto i te hōʼē piha i niʼa i te tahua mātāmua o te hiero. ʼUa haʼamata te tahi i te faʼaʼite i tō rātou māuruuru ʼore. ʼUa tiʼaturi rātou e haere atu i te haʼamoʼaraʼa ʼe te peropheta i roto i te piha tiretiera. ʼUa parau atoʼa mai te tahi ē ʼua nehenehe noa ia rātou ’ia faʼaea atu i te fare ʼe ʼia mātaʼitaʼi i te haʼapurororaʼa i roto i tā rātou fare pureraʼa i Rūmānia.

  ʼUa haʼamata vau i te pure i roto i tōʼu nei ʼāʼau, « e te Metua i te Ao ra, nāhea e nehenehe ai ia mātou ʼia tauturu i teie mau melo nō Rūmānia mai ’ia ʼite i te hōʼē ʼohipa e ʼore roa e moʼehia ia rātou i roto i tō ʼoe nā fare ? »

  ’Aita ā vau i fāriʼi i te hōʼē pāhonoraʼa ’a haʼamata ai te ʼōroʼa haʼamoʼaraʼa. ’Aita i maoro roa ʼua ʼite mai mātou ē e pou mai te peropheta, te peresideni Thomas S. Monson (1927-2018) nō te tuʼu i te ʼōfaʼi tihi. Penei aʼe ʼo teie paha tā mātou nei pāhonoraʼa ! ʼUa pure au e ʼia noaʼa te hōʼē rāveʼa ʼia haere mai te peropheta e fārerei i te Feiā Moʼa nō Rūmānia.

  ʼUa pure au ē « ʼaita vau e ani ra i te reira nōʼu iho, nō tōʼu rā mau taeaʼe ʼe mau tuahine ».

  I muri aʼe i te ʼōroʼa nō te ʼōfaʼi tihi, ʼua haere mai te peresideni Monson nā pīha’i iho i tō mātou piha nō te hoʼi atu i te piha tiretiera. ʼUa ʼite tāʼue noa vau i roto i tōʼu nei ʼāʼau ē e tiʼa iāʼu ’ia tiʼa i niʼa ’e ʼia ani iāna ’ia haere mai i roto i tā mātou nei piha.

  ʼUa tiʼa vau i niʼa ʼe ʼua parau, « e tō mātou peropheta e ! ’A haere mai e hi‘o ia mātou. Nō Rūmānia mai mātou ».

  E au ra ʼaita ʼoia i faʼaroʼo mai iāʼu. I reira, tau taime i muri mai, ʼua hoʼi mai ʼoia. « Rūmānia ! » ʼua parau mai ʼoia ʼe ʼua tomo mai i roto i te piha.

  ʼUa fārerei ʼoia ia mātou pāʼātoʼa ʼe ʼua parau mai ē ʼua here rahi ʼoia ia mātou. ʼUa ’ī tōʼu ʼāʼau ʼa mātaʼitaʼi ai au i te mau hōhoʼa mata ʼoaʼoa o tō mātou mau melo here. « Māuruuru, e te Metua, nō teie temeio i roto i tō ʼoe nā fare » ʼua pure atu vau.

  I tō te peropheta faʼaruʼeraʼa i te piha, ʼaore roa e taʼata i ʼoto faʼahou. ʼUa ʼite au e tei roto mātou i te piha haʼamaitaʼi-roa-aʼe-hia i roto i te hiero. ʼO te hōʼē ʼohipa e ʼore roa e moʼehia iāʼu.