2018
Առաքյալները վկայում են Քրիստոսի մասին
նախորդ հաջորդ

Առաքյալները վկայում են Քրիստոսի մասին

«Վերականգնման հրաշքները», Ensign, նոյեմբեր 1994, 34:

Liahona Magazine, 2018/10 Oct

«Ես վկայում եմ Նրա՝ աշխարհի Քավիչի և մեր բոլորի Ուսուցչի մասին: Նա կենդանի Աստծո Միածին Որդին է: