2018
Да се съветваме относно техните нужди
напред

Принципи на служението, септември 2018 г.

Да се съветваме относно техните нуждиНе трябва да се справяте сами.

Съветването може да предоставя помощта, от която се нуждаете, за да помагате на другите.

Бог ви е призовал да служите на отделен човек или семейство във вашия район или клон, според техните нужди. Как разбирате какви са тези нужди? Принципът на съветването, който е типичен в Църквата, заема ключово място.

След като обсъдим за какви теми може да се съветваме, ние ще разгледаме:

 1. Да се съветваме с Небесния Отец.

 2. Да се съветваме с определения човек или семейство.

 3. Да се съветваме с нашия колега/нашата колежка.

 4. И да се съветваме с другите, служещи на същия човек или семейство.

Съветването с нашите ръководители също е съществено. Предстоящите теми за принципите на служение в Лиахоната ще разгледат съветването с ръководителите и също функцията на интервютата за служение в този процес.

Относно какви теми се съветваме

Разбирането на нуждите е съществено, за да си служим един на друг. Но под каква форма се проявяват тези нужди и има ли нещо отвъд тях, което трябва да открием?

Нуждите могат да са от различно естество. Тези, на които служим, може да се изправят пред трудности, които са емоционални, финансови, материални, образователни и др. Някои нужди са с по-голям приоритет от други. За някои нужди ще можем да помогнем, за други може да е необходима помощта или подкрепата на още някого. В усилията си да им помагаме за посрещането на материалните нужди, нека не забравяме,, че призованието ни да служим включва да помагаме на другите да продължават по заветната пътека, подготвяйки се за и приемайки най-важните свещенически обреди за възвисяване.

В допълнение към съветването за нуждите на отделните членове или семейства, ние би трябвало да се опитваме да научим и техните силни страни. От какво не се нуждаят? Какви способности и таланти имат, с които биха могли да благославят другите? С какво са особено подходящи да помагат за изграждането на Божието царство? Може да е толкова важно да разбираме какви са силните страни на хората, колкото и да разбираме техните нужди.

Да се съветваме с Небесния Отец

Един от главните принципи на нашата вяра е, че Небесният Отец говори на Своите чеда (вж. Символът на вярата 1:9). Когато получим ново назначение да служим на някого, ние трябва да се съветваме с Небесния Отец в молитва, търсейки вдъхновение и разбиране на техните нужди и силни страни. Този процес на съветване чрез молитва трябва да продължава през цялото време на нашето възложено служение.

Да се съветваме с отделните членове и семействата

Как и кога се свързваме с отделните членове и семейства, на които сме призовани да служим, може да варира в зависимост от обстоятелствата, но съветването директно с тях е съществено за изграждане на взаимоотношения и разбирането на нуждите им, включително и това по какъв начин те искат да им бъде помогнато. Може да отложите задаването на някои въпроси, докато не бъде изградена истинска връзка. Макар и да не съществува един правилен начин по който може да направите това, обмислете следното:

 • Разберете как и кога предпочитат да се свързвате с тях.

 • Научете повече за техните интереси и преживявания.

 • Дайте предложения как вие бихте могли да помогнете и питайте за техните предложения.

Докато изграждаме доверие, може да обсъждаме нуждите на отделния човек или семейство. Задавайте въпроси, когато сте подтиквани от Светия Дух.1 Например:

 • Какви са техните трудности?

 • Какви са техните семейни или лични цели? Например, искат ли да провеждат по-редовно семейни домашни вечери или да могат в по-голяма степен да разчитат на собствените си сили?

 • Как можем да им помагаме за техните цели и трудности?

 • Кои са предстоящите евангелски обреди в живота им? Как можем да им помагаме да се подготвят?

Не забравяйте да предлагате конкретна помощ като: Коя вечер от тази седмица можем да ти донесем храна?“. Не е много полезно да отправяте безсмислено предложение като: „Кажи ни, ако има нещо, с което можем да ти помогнем“.

Да се съветваме с нашия колега/нашата колежка.

Тъй като не може да сте винаги заедно с вашия колега/вашата колежка, когато общувате с дадено семейство или член, е важно да се координирате и съветвате заедно, като търсите вдъхновение в ролята си на колеги/колежки. Ето някои въпроси, които трябва да обсъдите:

 • Как и колко често ще общувате един с друг в ролята на колеги?

 • Как всеки един от вас може да използва собствения си потенциал, за да служи на семейството или отделния член и да посреща нуждите им?

 • Какви неща научихте, какъв опит придобихте и какви подтици получихте, откакто последно говорихте за дадено семейство или член?

Да се съветваме с други служещи братя или сестри

Може да е добре от време на време да говорите с други, които са служили на същия човек или семейство, на които вие служите сега.

Общувайте, за да разрешавате проблеми

Старейшина Чи Хонг (Сам) Уонг от Седемдесетте оприличава един разказ от Марк 2 на нашите дни, за да покаже как четирима души успяват да решат как да помогнат на парализиран човек да стигне до Исус, след като се съветват заедно.

„Може да стане и по този начин – казва старейшина Уонг. – Четирима изпълняват задача, дадена им от техния епископ – да направят домашно посещение на човек, болен от парализа. … В последния съвет на района, след като се съветвали заедно относно нуждите в района, епископът разпределил „спасителни“ задачи. Тези четирима получават задачата да помогнат на мъжа. …

(Когато те пристигат в сградата, където е Исус), стаята била препълнена. Не могли да минат през вратата. Сигурен съм, че направили всичко по силите си, но не могли да влязат. … Съветвали се какво следва да направят, за да донесат човека при Исус Христос за изцеление. … Изготвили план – не много лесен, но приложим.

„… разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът“ (Марк 2:4).

„А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете“ (Марк 2:5)“2.

Покана за действие

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф от Кворума на дванадесетте апостоли увещава: „Да се посъветвате заедно, да използвате всички налични ресурси, да търсите вдъхновението от Светия Дух, да помолите Господ за потвърждение, след което да запретнете ръкави и да се захванете за работа.

Давам ви следното обещание: ако следвате този модел, вие ще получите конкретно напътствие по въпросите кой, как, кога и къде при грижата по Господния начин“3.

Бележки

 1. Вж. Проповядвайте Моето Евангелие: ръководство за мисионерска служба, 2004 г., с. 192.

 2. Чи Хонг (Сам) Уонг, „Спасение чрез единство“, Лиахона, ноем. 2014 г., с.14–15.

 3. Дитер Ф. Ухтдорф, „Да се грижим по Господния начин“, Лиахона, ноем. 2011 г., с. 55.