2018
Създаване на съдържателни взаимоотношения
напред

Принципи на служението, август 2018 г.

Създаване на съдържателни взаимоотношения

Способността ни да се грижим за хората се увеличава, когато имаме съдържателни взаимоотношения с тях.

Поканата да служим на другите е възможност да създаваме взаимоотношения, основани на полагането на грижи към тях, така че те да не изпитват неудобство да търсят или приемат нашата помощ. Когато полагаме усилия да развиваме подобни взаимоотношения, Бог може да променя живота и на даващия, и на получаващия.

„Искрено вярвам, че не може да има съществена промяна без здрави взаимоотношения“ – казва Шарън Юбанк, първа съветничка в Общото президентство на Обществото за взаимопомощ. За да може службата ни да оказва влияние върху живота на другите, тя трябва да „се основава на искреното желание да лекува, изслушва, съдейства и уважава“1.

Съдържателните взаимоотношения не представляват тактика. Те се градят чрез състрадание, искрени усилия и „любов нелицемерна“ (У. и З. 121:41)2.

Начини за създаване и задълбочаване на взаимоотношенията

„Изграждаме тази връзка с всеки човек поотделно“ – казва старейшина Дитер Ф. Ухтдорф от Кворума на дванадесетте апостоли3. Като се стремим да създаваме съдържателни взаимоотношения с хората, на които служим, Светият Дух може да ни напътства. Следните предложения се основават на модела, предложен от старейшина Ухтдорф4.

 • Запознайте се с тях.

  Президент Езра Тафт Бенсън (1899 – 1994) учи: „Не може да служите добре на някого, когото не познавате добре“. Той предлага да знаем имената на всеки член на дадено семейство и да помним датите на важни събития като рождени дни, благословии, кръщения и бракове. Това дава възможност да напишете съобщение или да се обадите, за да поздравите някой член на семейството за специално постижение5.

 • Прекарвайте време заедно.

  За изграждане на взаимоотношения е нужно време. Търсете възможности да поддържате връзка. Проучвания сочат, че проявата на загриженост е от съществено значение за здравите взаимоотношения6. Посещавайте често онези, на които сте призовани да служите. Говорете с тях на църква. Използвайте каквото и да е подходящо допълнително средство – като имейл, Фейсбук, Инстаграм, Туитър, Скайп, телефонни обаждания или изпращане на картичка. Старейшина Ричард Г. Скот (1928 – 2015) от Кворума на дванадесетте апостоли говори за силата от искрения израз на любов и подкрепа: „Често отварях Писания си… и намирах изразяваща обич и подкрепа бележка от (съпругата ми) Джанийн, пъхната между страниците. … Тези скъпоценни бележки… продължават да бъдат едно безценно съкровище на утеха и вдъхновение“7.

  Също помнете, че взаимоотношения се градят от двама. Може да предлагате любов и приятелство, но взаимоотношенията няма да се развиват, докато не станат взаимни. Ако човека изглежда неподготвен, не насилвайте връзката. Дайте му/ѝ време да разбере, че сте искрени и при нужда се посъветвайте с вашите ръководители дали да продължите с опита за създаване на съдържателни взаимоотношения.

 • Общувайте с искрена загриженост.

  Създаването на съдържателни взаимоотношения изисква задълбоченост от наша страна. Повърхностното общуване се върти около разговори за графици, времето и други незначителни проблеми, но не включва споделяне на чувства, вярвания, цели и интереси, нужни за създаване на по-съдържателни взаимоотношения. Небесният Отец дава пример за този по-близък вид общуване, като споделя Своите чувства и планове със Своя Син (вж. Йоан 5:20) и с нас чрез Своите пророци (вж. Амос 3:7). Като споделяме помежду си какво ни се случва всеки ден и какви житейски трудности имаме, ръководени от Духа, ние развиваме взаимна признателност, откриваме общи интереси и обменяме опит.

  Изслушването е съществен елемент при изразяване на нашата загриженост8. Когато слушате внимателно, възможността да помагате на другите да идват при Христа се увеличава, както като получавате разбиране и проникновение за техните нужди, така и когато те се чувстват обичани, разбирани и защитавани.

 • Ценете както различията, така и общите черти.

  „Някои хора… вярват, че Църквата иска да извая всеки член по един и същи шаблон и че всеки трябва да изглежда, да се чувства, да мисли и да се държи като всички останали – казва старейшина Ухтдорф. – Това би противоречало на характера на Бог, Който е създал всеки човек различен от брат си. …

  Църквата процъфтява, когато се възползваме от това разнообразие, когато се насърчаваме взаимно в развиването и използването на нашите таланти, за да подпомагаме и укрепваме останалите ученици“9.

  Да обичаме ближните по начина, по който Бог ни обича, изисква да се опитваме да ги виждаме по начина, по който Бог ги вижда. Президент Томас С. Монсън (1927 – 2018) учи: „Трябва да развиваме способността си да виждаме хората не в настоящето им състояние, а такива, каквито могат да станат“10. Можем да се молим за помощ, за да виждаме другите така, както Бог ги вижда. Когато се отнасяме към другите по начин, зачитащ техния потенциал за развитие, те вероятно ще успеят да посрещнат или надминат очакванията11.

 • Служете им.

  Бъдете чувствителни към потребностите на хората, на които служите и бъдете готови да отдавате от своето време и таланти не само в случай на нужда, но и от искрена загриженост. Може да се отзовавате, за да давате утеха, подкрепа и нужната помощ при спешен случай, заболяване или извънредна ситуация. Но в твърде много взаимоотношения се фокусираме върху случващото се. Бог ни е дал свобода на избор, за да можем да действаме, а не да ни се въздейства (вж. 2 Нефи 2:14). Апостол Йоан учи, че ние обичаме Бог, защото първо Той възлюби нас (вж. 1 Йоан 4:19), когато хората чувстват нашата искрена любов посредством делата ни на служба, това може да смекчава сърца и да развива чувства на любов и доверие12. Създава се възходяща спирала от добри дела, което изгражда взаимоотношенията.

Да служим като Спасителя

Исус Христос изградил близки взаимоотношения със Своите ученици (вж. Йоан 11:5). Той ги познавал (вж. Йоан 1:47–48). Той прекарвал време заедно с тях (вж. Лука 24:13–31). Неговото общуване с тях не било повърхностно (вж. Йоан 15:15). Той познавал техните различия (вж. Матей 9:10) и виждал потенциала им (вж. Йоан 17:23). Той служил на всички, въпреки че бил Господ на всички, казвайки, че не е дошъл да Му служат, а да служи (вж. Марк 10:42–45).

Какво ще правите, за да изграждате по-здрави взаимоотношения с хората, на които сте призовани да служите?

Бележки

 1. Sharon Eubank, in “Humanitarian Acts Must Be Rooted in Relationship, Sharon Eubank Says,” mormonnewsroom.org.

 2. Вж. „Принципи на служението: Грижете се със съчувствие“, Лиахона, юли 2018 г., с. 6–9.

 3. Дитер Ф. Ухтдорф, „За най-важните неща“, Лиахона, ноем. 2010 г., с. 22.

 4. Вж. Дитер Ф. Ухтдорф, „За най-важните неща“, с. 22.

 5. Вж. Ezra Taft Benson, “To the Home Teachers of the Church,” Ensign, May 1987, 50.

 6. See Charles A. Wilkinson and Lauren H. Grill, “Expressing Affection: A Vocabulary of Loving Messages,” in Making Connections: Readings in Relational Communication, ed. Kathleen M. Galvin, 5th ed. (2011), 164–73.

 7. Ричард Г. Скот, „Вечните благословии на брака“, Лиахона, май 2011 г., с. 96.

 8. Вж. „Принципи на служението: Пет неща, които добрите слушатели правят“, Лиахона, юни 2018 г., с. 6–9.

 9. Дитер Ф. Ухтдорф, „Четири звания“, Лиахона, май 2013 г., с. 59.

 10. Томас С. Монсън, „Да виждаме другите такива, каквито могат да станат“, Лиахона, ноем. 2012 г., с. 69.

 11. See Terence R. Mitchell and Denise Daniels, “Motivation,” in Handbook of Psychology, vol. 12, ed. Walter C. Borman and others (2003), 229.

 12. See Edward J. Lawler, Rebecca Ford, and Michael D. Large, “Unilateral Initiatives as a Conflict Resolution Strategy,” Social Psychology Quarterly, vol. 62, no. 3 (Sept. 1999), 240–56.