2018
Грижете се със съчувствие
напред

Принципи на служението, юли 2018 г.

Грижете се със състрадание

Като следвате примера за състрадание на Спасителя, ще откривате, че можете да влияете положително върху живота на другите.

Сстраданието е способността да усещаме тревогите и страданията на другите и да имаме готовността да ги намаляваме и облекчаваме. Заветът да следваме Спасителя е завет на състрадание да „носи(м) един другиму тегобите си“ (Мосия 18:8). Задължението да се грижим за някого другиго е възможност да служим така, както Господ би служил, проявявайки милост (вж. Юда 1:22). Господ заповядва: „Показвайте милост и състрадание всеки към брат си“ (Захария 7:9).

Състраданието на Спасителя

Състраданието е движеща сила в служението на Спасителя (вж. странично поле: „Състраданието на Спасителя“). Неговото състрадание към ближния безброй пъти Го подтиква да се грижи за хората около Него. Усещайки нуждите и желанията на хората, Той ги благославя и учи по начини, които били най-въздействащи за тях. Желанието на Спасителя да ни издига над нашето нещастие Го подтикна да извърши върховния акт на състрадание – Неговото Единение за греховете и страданията на човечеството.

Можем да следваме примера Му и да усъвършенстваме способността си да откликваме на нуждите на хората. Когато живеем праведно и се вслушваме в подтиците на Духа, ще бъдем вдъхновявани да се грижим за хората по съдържателни начини.

Сключили завет да бъдем съпричастни

Небесният Отец желае Неговите чеда да изпиват състрадание (вж. 1 Коринтяните 12:25–27). За да бъдем истински ученици на Исус Христос, ние трябва да развиваме и изразяваме състрадание към другите, особено към нуждаещите се (У. и З. 52:40).

Като взимаме върху си името на Исус Христос чрез сключването на завет при кръщението, ние свидетелстваме, че имаме желание да проявяваме състрадание. Президент Хенри Б. Айринг, втори съветник в Първото президентство, учи, че дарът на Светия Дух ни помага да правим това: „Вие сте заветни членове на Църквата на Исус Христос. …

Ето защо изпитвате желание да помогнете на човек, на когото е трудно да продължи напред, под бреме от скръб и трудности. Вие сте обещали, че ще помагате на Господ да облекчава тегобите им и така те да бъдат утешени. Била ви е дадена силата да помагате в облекчаването на тези тегоби, когато сте получили дара на Светия Дух“1.

Например една сестра в Русия имала трудности в семейството, които ѝ пречели да посещава църковните събрания в продължение на повече от една година. Друга сестра от клона със състрадание ѝ помагала всяка неделя, като се обаждала, за да ѝ разкаже за уроците, призованията за мисия, новородените бебета и други новини от клона. Когато проблемите на тази сестра били разрешени, тя все още чувствала, че е част от клона, благодарение на седмичните обаждания на нейната приятелка.

Бележка

  1. Хенри Б. Айринг, „Утешителят“, Лиахона, май 2015 г., с. 18.