2018
Пет неща, които добрите слушатели правят
напред

Принципи на служението, юни 2018 г.

Пет неща, които добрите слушатели правят

Истинското слушане ще ви помогне да узнаете как да помагате в посрещането на духовните и материални нужди на другите, по начина, по който Спасителят би го правил.

Старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли казва: „Може би, обаче, по-важно от говоренето е слушането. … Ако слушаме с любов, няма да се налага да се чудим какво да кажем. То ще ни бъде дадено – от Духа“1.

Слушането е умение, което можем да усвоим. Слушането изразява любовта ни към другите, помага ни да изграждаме силни взаимоотношения и кани Духът да ни благославя с дара на проникновението, за да ни помага да разбираме нуждите на другите2. Ето пет начина, по които да слушаме по-добре.

1.Давайте им време

Много хора имат нужда от време да помислят, преди да говорят. Дайте им време да помислят както преди, така и след като кажат нещо (вж. Послание на Яков 1:19). Само защото са спрели да говорят не означава, че са казали всичко, което са искали да кажат. Не се страхувайте от тишината (вж. Йов 2:11–3:1 и Алма 18:14–16).

2.Внимавайте

Ние мислим по-бързо, отколкото другите говорят. Устоявайте на изкушението да правите заключения или да мислите предварително за това какво ще кажете, когато приключат (вж. Притчи 18:13). Вместо това, слушайте с намерението да разберете. Вашият отговор ще е по-добър, защото ще е основан на по-задълбочено разбиране.

3.Уточнявайте

Не се страхувайте да задавате въпроси, които уточняват нещо, което не сте разбрали (вж. Марк 9:32). Уточняването намалява неразбирателството и показва вашия интерес към казаното.

4.Размишлявайте

Перифразирайте какво сте чули и как сте разбрали другите. Това им помага да разберат дали са били разбрани и им дава възможността да уточнят.

5.Намирайте обща основа

Вие може да не сте съгласни с всичко казано, но се съгласявайте с това, което представя вашите собствени мисли. Любезността може да помогне да намалим безпокойството и склонността към защита на позицията в събеседника (вж. Матей 5:25).

Президент Ръсел М. Нелсън учи, че ние би трябвало да се „научим да слушаме и да слушаме, за да се учим един друг“3. Когато слушате с намерението да научите нещо за другите, вие ще сте в по-добра позиция да разберете техните нужди и да почувствате подтици за това как можете да се грижите за тези около вас, както Спасителят би го правил.

Слушането е проява на обич

Една история от старейшина Холанд обяснява силата на слушането:

„Моят приятел Трой Ръсел изкарал бавно от гаража си своя пикап. … Той усетил задната му гума да минава през нещо. … Той излязъл да открие, че скъпоценният му деветгодишен син, Остин, лежи по лице на паважа. … Остин си бил отишъл.

Неспособен да спи, неспособен да намери покой, Трой бил безутешен. … Но в това време на агонизиране се появил Джон Манинг. …

Нямам никаква представа по какъв график Джон и неговият по-млад колега са правили посещения в дома на семейство Ръсел. … Това, което знам, е че миналата пролет брат Манинг протегнал ръка и измъкнал Трой Ръсел от трагедията пред този гараж, все едно че взел на ръце самия малък Остин. Като брат в Евангелието, какъвто трябва да бъде, Джон просто поел свещеническата грижа за Трой Ръсел. Той започнал, като казал: „Трой, Остин би желал да си стъпиш на краката, включително и на баскетболното игрище, затова ще съм тук всяка сутрин в 5:15. Да си готов“. …

Трой ми каза по-късно: „Не исках да ходя, защото винаги съм водил Остин с мен сутрин. … Но Джон настояваше и аз отидох. От този първи ден нататък ние говорихме – или по-точно аз говорих, а Джон слушаше. … В началото беше трудно, но с времето осъзнах, че съм намерил своята опора (в лицето на Джон Манинг), който… ме обичаше и ме изслушваше, докато слънцето накрая отново изгря в живота ми“4.

Бележки

  1. Джефри Р. Холанд, „Свидетели за Мене“, Лиахона, юли 2001 г., с. 16.

  2. Вж. David A. Bednar, in “Panel Discussion” (worldwide leadership training meeting, Nov. 2010), broadcasts.lds.org.

  3. Ръсел М. Нелсън, “Listen to Learn,” Ensign, май 1991, с. 23.

  4. Джефри Р. Холанд, „Пратеници към членовете на Църквата“, Лиахона, ноем. 2016 г., с. 62, 67.