2018
Åpenbaring for Kirken, åpenbaring for vårt liv
May 2018


Åpenbaring for Kirken, åpenbaring for vårt liv

I tiden fremover vil det ikke være mulig å overleve åndelig uten Den hellige ånds veiledende, rettledende, trøstende og konstante innflytelse.

Hvilket strålende privilegium det har vært å feire påske sammen med dere på denne generalkonferansesøndagen! Ingenting kunne vært mer passende enn å minnes den viktigste begivenheten som noensinne har funnet sted på jorden, ved å tilbe den viktigste personen som noensinne har vandret på denne jorden. I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tilber vi ham som innledet sin altomfattende forsoning i Getsemane. Han var villig til å lide for alles synder og svakheter, en lidelse som fikk ham “til å blø fra hver pore”.1 Han ble korsfestet på Golgatas kors2 og oppsto på den tredje dag som den første oppstandne person blant vår himmelske Faders barn. Jeg elsker ham, og vitner om at han lever! Det er han som leder og veileder sin kirke.

Uten vår Frelsers altomfattende forsoning ville ingen av oss ha noe håp om noensinne å vende tilbake til vår himmelske Fader. Uten hans oppstandelse ville døden være slutten. Vår Frelsers forsoning gjorde evig liv til en mulighet og udødelighet til en realitet for alle.

Det er på grunn av hans transcendentale misjon og den fred han gir sine tilhengere at min hustru Wendy og jeg følte trøst sent den 2. januar 2018, da vi ble vekket av en telefon om at president Thomas S. Monson hadde gått gjennom sløret.

Bilde

Vi savner virkelig president Monson! Vi hedrer hans liv og hans arv. Han var en åndelig kjempe som gjorde et uutslettelig inntrykk på alle som kjente ham, og på den Kirken han elsket.

Søndag 14. januar 2018, i det øvre rom i Salt Lake tempel, ble Det første presidentskap omorganisert ifølge det enkle, men hellige mønster fastsatt av Herren. Under gårsdagens høytidelige forsamling rakte så Kirkens medlemmer over hele verden opp hånden for å bekrefte apostlenes tidligere handling. Jeg er ydmykt takknemlig for deres oppholdelse og støtte.

Jeg er også takknemlig for dem hvis skuldre jeg står på. Det har vært mitt privilegium å virke i De tolv apostlers quorum i 34 år, og personlig kjenne 10 av Kirkens 16 tidligere presidenter. Jeg lærte mye av hver av dem.

Jeg står også i stor gjeld til mine forfedre. Alle mine åtte oldeforeldre var konvertitter til Kirken i Europa. Hver av disse trofaste sjeler ofret alt for å komme til Sion. I påfølgende generasjoner var imidlertid ikke alle mine forfedre like trofaste. Som følge av dette er jeg ikke oppvokst i et hjem der evangeliet sto i sentrum.

Bilde
Bilde

Jeg elsket foreldrene mine. De betydde alt for meg og ga meg avgjørende lærdommer. Jeg kan ikke takke dem nok for det lykkelige familielivet de ga meg og mine søsken. Men selv som gutt visste jeg at jeg manglet noe. En dag hoppet jeg på trikken og dro til en SDH-bokhandel for å finne en bok om Kirken. Jeg elsket å lære om evangeliet.

Da jeg begynte å forstå Visdomsordet, ønsket jeg at mor og far skulle etterleve denne loven. Så en dag, da jeg var svært ung, gikk jeg ned i kjelleren vår og knuste hver eneste flaske med alkohol i betonggulvet! Jeg regnet med at far ville straffe meg, men han sa aldri et ord.

Da jeg ble eldre og begynte å forstå hvor storslagen vår himmelske Faders plan er, sa jeg ofte til meg selv: “Jeg vil ikke ha en eneste julegave til! Jeg vil bare bli beseglet til mine foreldre.” Denne etterlengtede begivenheten skjedde ikke før de var over 80, men da skjedde den. Jeg kan ikke fullt ut uttrykke gleden jeg følte den dagen,3 og hver dag kjenner jeg denne gleden over at de er beseglet, og at jeg er beseglet til dem.

Bilde

I 1945, mens jeg studerte medisin, giftet jeg meg med Dantzel White i Salt Lake tempel. Hun og jeg ble velsignet med ni flotte døtre og én dyrebar sønn. I dag er vår stadig voksende familie en av de største gledene i mitt liv.

Bilde
Bilde

I 2005, etter nesten 60 års ekteskap, ble min kjære Dantzel uventet kalt hjem. En stund var min sorg nesten lammende. Men påskens budskap og løftet om oppstandelse holdt meg gående.

Bilde

Så førte Herren Wendy Watson til min side. Vi ble beseglet i Salt Lake tempel 6. april 2006. Jeg elsker henne inderlig! Hun er en enestående kvinne – en stor velsignelse for meg, for vår familie og for hele Kirken.

Hver av disse velsignelsene har kommet som følge av å søke og følge tilskyndelser fra Den hellige ånd. President Lorenzo Snow sa: “Dette er enhver siste-dagers-helligs store privilegium… å motta Åndens tilkjennegivelser hver dag i vårt liv.”4

Noe av det Ånden gjentatte ganger har innprentet i mitt sinn siden mitt nye kall som Kirkens president, er hvor villig Herren er til å åpenbare sitt sinn og sin vilje. Privilegiet å motta åpenbaring er en av Guds største gaver til sine barn.

Gjennom Den hellige ånds tilkjennegivelser vil Herren hjelpe oss i alle våre rettferdige gjøremål. Jeg husker at jeg i en operasjonsstue har stått over en pasient – usikker på hvordan jeg skulle utføre et helt nytt inngrep – og opplevd at Den hellige ånd skisserte teknikken i mitt sinn.5

For å styrke mitt frieri til Wendy sa jeg til henne: “Jeg er kjent med åpenbaring og hvordan man mottar den.” Hun skal ha ros for – og jeg har siden lært at det er typisk for henne – at hun allerede hadde søkt og mottatt sin egen åpenbaring om oss, og dette ga henne mot til å si ja.

Som medlem av De tolv apostlers quorum ba jeg daglig om åpenbaring og takket Herren hver gang han talte til mitt hjerte og sinn.

Forestill dere det miraklet! Uansett hvilket kall vi har i Kirken, kan vi be til vår himmelske Fader og motta veiledning og rettledning, bli advart mot farer og distraksjoner og bli styrket til å gjøre ting som vi rett og slett ikke kunne klart på egenhånd. Hvis vi virkelig mottar Den hellige ånd og lærer å skjelne og forstå hans tilskyndelser, vil vi bli ledet i både stort og smått.

Da jeg nylig sto overfor den krevende oppgaven å skulle velge to rådgivere, lurte jeg på hvordan jeg skulle kunne velge bare to av tolv menn som jeg er glad i og respekterer.

Fordi jeg vet at god inspirasjon bygger på god informasjon, møtte jeg bønnfylt hver apostel på tomannshånd.6 Jeg trakk meg så tilbake til et privat rom i tempelet og søkte Herrens vilje. Jeg vitner om at Herren veiledet meg til å velge president Dallin H. Oaks og president Henry B. Eyring som mine rådgivere i Det første presidentskap.

På samme måte vitner jeg om at Herren inspirerte eldste Gerrit W. Gongs og eldste Ulisses Soares’ kall til å bli ordinert som hans apostler. Jeg og vi ønsker dem velkommen til dette unike brorskapet for tjenestegjerning.

Når vi møtes som et råd av Det første presidentskap og De tolvs quorum, blir våre møterom til åpenbaringsrom. Ånden er merkbart tilstede. Når vi kjemper med komplekse saker, utspiller det seg en spennende prosess idet hver apostel fritt uttrykker sine tanker og synspunkter. Selv om våre første perspektiver kan være forskjellige, er kjærligheten vi har til hverandre konstant. Vårt fellesskap hjelper oss å skjelne Herrens vilje for sin kirke.

På våre møter er det aldri flertallet som råder! Bønnfylt lytter vi til hverandre og snakker med hverandre til vi blir forenet. Når vi har oppnådd fullstendig enighet, er Den hellige ånds samlende innflytelse til å få frysninger på ryggen av! Vi opplever det profeten Joseph Smith visste da han sa: “Ved fellesskap i følelser får vi kraft fra Gud.”7 Intet medlem av Det første presidentskap eller De tolvs quorum ville noensinne overlate avgjørelser for Herrens kirke til sitt eget beste skjønn!

Brødre og søstre, hvordan kan vi bli de menn og kvinner – de Kristus-lignende tjenere – som Herren trenger at vi er? Hvordan kan vi finne svar på spørsmål som forvirrer oss? Hvis Joseph Smiths opphøyde opplevelse i Den hellige lund lærer oss noe, er det at himlene er åpne og at Gud taler til sine barn.

Profeten Joseph Smith fastsatte et mønster for oss for å finne svar på våre spørsmål. Tiltrukket av Jakobs løfte om at hvis vi mangler visdom, kan vi be til Gud,8 gikk den unge Joseph direkte til vår himmelske Fader med sitt spørsmål. Han søkte personlig åpenbaring, og dette innledet denne siste evangelieutdeling.

Hva kan åpne seg for deg når du søker åpenbaring? Hvilken visdom mangler du? Hva føler du et presserende behov for å vite eller forstå? Følg profeten Josephs eksempel. Finn et fredelig sted hvor du kan gå jevnlig. Ydmyk deg for Gud. Utøs ditt hjerte for din himmelske Fader. Vend deg til ham for å få svar og trøst.

Be i Jesu Kristi navn angående dine bekymringer, din frykt, dine svakheter – ja, ditt hjertets lengsler. Og så må du lytte! Skriv ned de tanker som kommer til ditt sinn. Skriv ned dine følelser, og følg opp med å gjøre det du blir tilskyndet til å gjøre. Når du gjentar denne prosessen dag etter dag, måned etter måned, år etter år, vil du “vokse inn i åpenbaringens prinsipp”.9

Ønsker virkelig Gud å tale til deg? Ja! “Like gjerne kunne mennesket rekke ut sin svake arm for å stanse elven Missouri i dens fastsatte løp… som å forsøke å hindre Den Allmektige i å utøse kunnskap fra himmelen over de siste-dagers-helliges hoder.”10

Du behøver ikke å lure på hva som er sant.11 Du behøver ikke å lure på hvem du trygt kan stole på. Ved personlig åpenbaring kan du få ditt eget vitnesbyrd om at Mormons bok er Guds ord, at Joseph Smith er en profet og at dette er Herrens kirke. Uansett hva andre måtte si eller gjøre, kan ingen noensinne fjerne et vitnesbyrd båret til ditt hjerte og sinn om hva som er sant.

Jeg oppfordrer deg til å overgå din nåværende åndelige evne til å motta personlig åpenbaring, for Herren har lovet at “hvis du [søker det], skal du motta åpenbaring på åpenbaring, kunnskap på kunnskap, så du kan kjenne mysteriene og det som gir fred, det som bringer glede, det som bringer evig liv”.12

Å, det er så mye mer din himmelske Fader ønsker at du skal vite. Eldste Neal A. Maxwell sa: “For dem som har øyne til å se og ører til å høre med, er det tydelig at Faderen og Sønnen deler ut universets hemmeligheter!”13

Ingenting åpner himlene slik som kombinasjonen av større renhet, nøyaktig lydighet, oppriktig søking, daglig å nyte Kristi ord i Mormons bok,14 og regelmessig å sette av tid til tempelarbeid og slektshistorie.

Naturligvis hender det iblant at himlene kan virke lukket. Men jeg lover at hvis du fortsetter å være lydig og uttrykker takknemlighet for enhver velsignelse Herren gir deg, og hvis du tålmodig innretter deg etter Herrens timeplan, vil du få den kunnskap og forståelse du søker. Enhver velsignelse Herren har til deg – til og med mirakler – vil følge. Det er dette personlig åpenbaring vil gjøre for deg.

Jeg ser positivt på fremtiden. Den vil være full av muligheter for hver enkelt av oss til å utvikle oss, bidra og bringe evangeliet ut til alle verdenshjørner. Men jeg er heller ikke naiv med hensyn til tiden fremover. Vi lever i en verden som er kompleks og stadig mer trettekjær. Konstant tilgang på sosiale medier og nyheter døgnet rundt, bombarderer oss med uopphørlige budskap. Hvis vi skal ha noe håp om å kunne sortere mylderet av røster og menneskers filosofier som angriper sannheten, må vi lære å motta åpenbaring.

Vår Frelser og Forløser Jesus Kristus vil utføre noen av sine mektigste gjerninger i tiden fra nå og frem til han kommer igjen. Vi vil se mirakuløse indikasjoner på at Gud Faderen og hans elskede Sønn Jesus Kristus presiderer over denne kirken i majestetisk storhet og herlighet. Men i tiden fremover vil det ikke være mulig å overleve åndelig uten Den hellige ånds veiledende, rettledende, trøstende og konstante innflytelse.

Mine kjære brødre og søstre, jeg ber dere innstendig om å øke deres åndelige kapasitet til å motta åpenbaring. La denne første påskedag være et avgjørende øyeblikk i ditt liv. Velg å gjøre det åndelige arbeidet som kreves for å nyte Den hellige ånds gave og høre Åndens røst oftere og tydeligere.

Sammen med Moroni oppfordrer jeg deg denne første påskedag til å “komme til Kristus og gripe enhver god gave”,15 først og fremst Den hellige ånds gave, som kan og vil forandre ditt liv.

Vi følger Jesus Kristus. Den viktigste sannheten Den hellige ånd noensinne vil vitne om for deg, er at Jesus er Kristus, den levende Guds Sønn. Han lever! Han er vår Talsmann hos Faderen, vårt Forbilde og vår Forløser. Denne første påskedag minnes vi hans sonoffer, hans bokstavelige oppstandelse og hans guddommelighet.

Dette er hans kirke, som ble gjenopprettet gjennom profeten Joseph Smith. Jeg vitner om dette og uttrykker min kjærlighet til hver av dere, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.