2018
Վիճակագրական հաշվետվություն, 2017

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2017

Ի գիտություն Եկեղեցու անդամների, Առաջին Նախագահությունը հրապարակել է Եկեղեցու աճի և կարգավիճակի վերաբերյալ հետևյալ վիճակագրական հաշվետվությունը՝ 2017թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:

Եկեղեցու միավորներ

Ցցեր

3,341

Միսիաներ

421

Շրջաններ

553

Ծխեր և ճյուղեր

30,506

Եկեղեցու անդամություն

Անդամների ընդհանուր թիվը

16,118,169

Նոր գրանցված երեխաներ՝

106,771

Նորադարձների մկրտությունների թիվը

233,729

Միսիոներներ

Լիաժամկետ միսիոներներ

67,049

Եկեղեցու ծառայության միսիոներներ

36,172

Տաճարներ

2017Թ.-ին նվիրագործված տաճարներ (Փարիզ Ֆրանսիա, Տուկսոն Արիզոնա, Մերիդիան Այդահո, Սեդար Սիթի Յուտա)

4

2017թ.-ին վերանվիրագործված տաճարներ (Այդահո Ֆոլս Այդահո)

1

Գործող տաճարները տարեվերջին՝

159