2018
Հանդիսավոր ժողով
նախորդ հաջորդ

Հանդիսավոր ժողով

Եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, Նախագահ Նելսոնը խնդրել է, որ ես վարեմ հանդիսավոր ժողովը, որի համար հավաքվել ենք:

Սա Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու ամբողջ աշխարհի անդամների համար մեծ կարևորություն ունեցող իրադարձություն է:

Սկսած 1880թ. հոկտեմբերի 10-ից, երբ Բրիգամ Յանգից հետո Ջոն Թեյլորը հաստատվեց որպես մարգարե, տեսանող և հայտնող, և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, այսպիսի իրադարձություններից յուրաքանչյուրը հայտարարվել է որպես Եկեղեցու պաշտոնական հանդիսավոր ժողով Եկեղեցու ձայնը արտահայտելու համար:

Մենք կքվեարկենք քվորումներով և խմբերով: Որտեղ էլ գտնվեք, ձեզ խնդրելու ենք կանգնել և ձեռքը բարձրացնելով արտահայտել, որ հաստատում եք նրանց, ում անունները կներկայացվեն: Դուք պետք է քվեարկեք միայն այն ժամանակ, երբ ձեզ խնդրենք կանգնել:

Բարձրագույն Իշխանություններին հանձնարարվել է Թաբերնաքլում և Տաճարային Հրապարակի Ժողովների Սրահում հետևել այնտեղի քվեարկությանը: Ցցերի կենտրոններում ցցի նախագահությունը պետք է հետևի քվեարկությանը: Եթե դեմ քվեարկողներ լինեն, այդ մարդիկ պետք է կապ հաստատեն իրենց ցցերի նախագահների հետ։

Այժմ, մենք կսկսենք։ Կրկին, խնդրում ենք կանգնել և քվեարկել միայն այն ժամանակ, երբ կխնդրենք ձեզ։

Առաջին Նախագահության անդամներին խնդրում ենք ոտքի կանգնել:

Առաջարկվում է Առաջին Նախագահությանը հաստատել Ռասսել Մարիոն Նելսոնին որպես մարգարե, տեսանող և հայտնող և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ:

Առաջին Նախագահությունից ովքեր կողմ են, խնդրում եմ արտահայտել դա:

Առաջարկվում է Առաջին Նախագահությանը հաստատել Դալլին Հարիս Օուքսին որպես Եկեղեցու առաջին նախագահության առաջին խորհրդական և Հենրի Բոնյոն Այրինգին` որպես երկրորդ խորհրդական:

Առաջին Նախագահության այն անդամները, ովքեր կողմ են, կարող են արտահայտել դա:

Առաջարկվում է Առաջին Նախագահությանը հաստատել Դալլին Հարիս Օուքսին որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ և Մելվին Ռասսել Բալլարդին՝ որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի գործող Նախագահ։

Առաջին Նախագահության անդամները կարող են քվերակել:

Առաջարկվում է Առաջին Նախագահությանը հաստատել Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամներ` Մ. Ռասսել Բալլարդին, Ջեֆրի Ռ. Հոլանդին, Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆին, Դեյվիդ Ա. Բեդնարին, Քուենթին Լ. Քուքին, Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնին, Նիլ Լ․ Անդերսենին, Ռոնալդ Ա․ Ռասբենդին, Գարի Է․ Սթիվենսոնին, Դեյլ Գ․ Ռենլանդին, Գերրիտ Վոլտեր Գոնգին և Ուլիսես Սոարեսին։

Առաջին Նախագահության անդամնե՛ր, խնդրում եմ քվեարկել:

Առաջարկվում է Առաջին Նախագահությանը հաստատել Առաջին Նախագահության խորհրդականներին և Տասներկու Առաքյալների Քվորումին որպես մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ:

Առաջին Նախագահության անդամնե՛ր, խնդրում եմ քվեարկել։

Այժմ, Առաջին Նախագահությունը կարող է նստել։

Հրավիրում ենք Երեց Գոնգին և Երեց Սոարեսինգրավել իրենց տեղերը Տասներկուսի Քվորումի շարքում:

Միայն Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամներին, այդ թվումԵրեց Գոնգին և Երեց Սոարեսին, խնդրո՛ւմ ենք, կանգնե՛ք:

Առաջարկվում է Տասներկու Առաքյալների Քվորումին հաստատել Ռասսել Մարիոն Նելսոնին որպես մարգարե, տեսանող, հայտնող և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, իր խորհրդականների և Տասներկուսի Քվորումի անդամների հետ միասին, ինչպես որ նրանք ներկայացվել և քվեարկվել են Առաջին Նախագահության կողմից:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամներին խնդրում ենք քվեարկել:

Դուք կարող եք նստել:

Յոթանասունի Բարձրագույն Իշխանավորնե՛ր և Նախագահող Եպիսկոպոսության անդամնե՛ր, խնդրում եմ կանգնեք:

Առաջարկվում է Յոթանասունի բարձրագույն Իշխանավորներին և Նախագահող Եպիսկոպոսության անդամներին հաստատել Ռասսել Մարիոն Նելսոնին որպես մարգարե, տեսանող, հայտնող և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, իր խորհրդականների և Տասներկուսի Քվորումի անդամների հետ միասին, ինչպես որ նրանք ներկայացվել և քվեարկվել են Առաջին Նախագահության կողմից:

Յոթանասունի Բարձրագույն Իշխանավորները և Նախագահող Եպիսկոպոսության այն անդամները, ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել։

Դուք կարող եք նստել:

Անկախ այն բանից, աշխարհի որ մասում եք գտնվում, խնդրում ենք կանգնել բոլոր Տարածքային Յոթանասունականներին, կարգված հայրապետերին, քահանայապետերին և երեցներին:

Առաջարկվում է հաստատելՌասսել Մարիոն Նելսոնինորպես մարգարե, տեսանող, հայտնող և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, իր խորհրդականների և Տասներկուսի Քվորումի անդամների հետ միասին, ինչպես որ նրանք ներկայացվել են և քվեարկվել:

Ովքեր կողմ են, խնդրում եմ արտահայտել դա:

Ովքեր դեմ են, կարող են արտահայտել նույն ձևով:

Խնդրում եմ նստել։

Սփոփող Միության բոլոր անդամնե՛ր, այսինքն` 18 տարեկանից բարձր բոլոր կանայք, խնդրում եմ կանգնել:

Առաջարկվում էՌասսել Մարիոն Նելսոնին հաստատել որպես մարգարե, տեսանող, հայտնող և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, իր խորհրդականների և Տասներկուսի Քվորումի անդամների հետ միասին, ինչպես նախկինում ներկայացվել են և քվեարկվել:

Ովքեր կողմ են, խնդրում եմ արտահայտել դա ձեռքի բարձրացումով:

Ովքեր դեմ են, արտահայտեք նույն կերպ:

Դուք կարող եք նստել:

Ահարոնյան Քահանայություն, այսինքն` բոլոր կարգված քահանաներ, ուսուցիչներ և սարկավագներ, խնդրում ենք կանգնել:

Առաջարկվում էՌասսել Մարիոն Նելսոնին հաստատել որպես մարգարե, տեսանող, հայտնող և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, իր խորհրդականների և Տասներկուսի Քվորումի անդամների հետ միասին, ինչպես նախկինում ներկայացվել են և քվեարկվել:

Ովքեր կողմ են, խնդրում եմ արտահայտել դա ձեռքի բարձրացումով:

Ովքեր դեմ են, արտահայտեք նույն կերպ:

Դուք կարող եք նստել:

Երիտասա՛րդ աղջիկներ, ովքեր 12–18 տարեկան են, խնդրում եմ կանգնել:

Առաջարկվում էՌասսել Մարիոն Նելսոնին հաստատել որպես մարգարե, տեսանող, հայտնող և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, իր խորհրդականների և Տասներկուսի Քվորումի անդամների հետ միասին, ինչպես նախկինում ներկայացվել են և քվեարկվել:

Ովքեր կողմ են, խնդրում եմ արտահայտել դա ձեռքի բարձրացումով:

Ովքեր դեմ են, արտահայտեք նույն կերպ:

Դուք կարող եք նստել:

Այժմ, խնդրում ենք կանգնել բոլոր անդամներին՝ անկախ հավաքման վայրից, նաև նրանց, ովքեր արդեն կանգնել են:

Առաջարկվում է հաստատել Ռասսել Մարիոն Նելսոնինորպես մարգարե, տեսանող, հայտնող և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, իր խորհրդականների և Տասներկուսի Քվորումի անդամների հետ միասին, ինչպես որ նրանք ներկայացվել են և քվեարկվել:

Ովքեր կողմ են, խնդրում եմ արտահայտել դա ձեռքի բարձրացումով:

Ովքեր դեմ են, արտահայտեք նույն կերպ:

Բոլորդ կարող եք նստել:

Եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, շնորհակալություն ձեր սիրո և աջակցության համար։