Бележки от погребението на старейшина Робърт Д. Хейлз
назад


Бележки от погребението на старейшина Робърт Д. Хейлз

6 октомври 2017 г., Табернакълът в Солт Лейк Сити

Изображение
Elder Hales Funeral

Старейшина М. Ръсел Балард от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Моят скъп приятел Робърт Д. Хейлз ми липсва. В продължение на повече от 40 години служихме заедно като висши ръководители в Църквата на различни позиции и в комитети. През последните няколко години седяхме един до друг в Кворума на дванадесетте апостоли. Ще ни липсват остроумието и понякога наистина забавните коментари на старейшина Хейлз. Неговите мъдри съвети и задълбочени прозрения… също ще липсват много на всички нас. …

През август 1991 г. Боб преживя първия си сърдечен удар…

Оттогава насетне здравословните проблеми идваха един след друг. Докато седяхме заедно през всички тези години, съм наблюдавал голямата смелост и пълната отдаденост на Робърт Д. Хейлз. Много пъти съм се пресягал, докосвал съм ръката му, държал съм я и съвсем леко съм усещал болката и трудностите, които преживяваше. …

Моят скъп приятел винаги е бил герой за мен и знам, че сега е свободен и спокоен заедно със своите обични родители… и други членове на семейството му и най-вече, че се е завърнал при своите Небесни Родители и своя Възлюбен Спасител, Господ Исус Христос, на Когото отдаваше всичко като един от Неговите избрани апостоли“.

Старейшина Ръсел М. Нелсън, президент на Кворума на дванадесетте апостоли

„Старейшина Хейлз беше скъп член на Кворума на дванадесетте апостоли в продължение на повече от 23 години. Каквото и да се каже за неговия принос за цялата Църква и всеки член на Кворума на дванадесетте, няма да е прекалено. Той беше неуморим в служението си. През своите 42 и половина години служба като висш ръководител, той е участвал в почти всеки съвет и комитет в централата на Църквата. Неговата мъдрост, проницателност и влияние са имали изключително силна роля за напредъка на Божието царство по света. …

… Най-дълбокото му желание винаги беше да цени Мери и да се грижи за нея, да служи на скъпоценното си семейство и членовете на Църквата, а също и да бъде смел ученик на Господ, Когото дълбоко почиташе.

Постоянството на Боб, въпре-ки здравословните проблеми, е легендарно. Той продължаваше напред въпреки сериозните изтощителни последици от безмилостните проблеми със здравето. Тези от нас, които го наблюдавахме, се чудехме как беше способен на това! …

… Със смелостта на пилот на изтребител, с издържливостта на атлет-шампион, със смирението и отдадеността на ученик на Господ старейшина Хейлз изпълни своята мисия в живота по начин, достоен за пример. Той успешно премина през изпитанията на смъртността и се завърна у дома с възможно най-голяма чест“.

Президент Хенри Б. Айринг, първи съветник в Първото президентство

„Наблюдавал съм старейшина Хейлз, работил съм заедно с него и съм се учил от него. Споделяли сме преживявания, които са изисквали много от нас, които са ни укрепвали, а някои са ни изпитвали. Всеки път съм научавал нещо от него и съм го виждал да получава все повече духовна сила.

Сякаш откакто го познавам, винаги е притежавал една духовна дарба. Това е дарбата да бъде съвършено верен приятел. Можете да смятате, че това не е особено важно качество. Но Самият Господ изразява признателност към Своите апостоли, като говори за приятелството. …

… Господ ясно показва каква сила ще имат тези приятели, които се отричат от света, за да Му служат:

„И който ви приеме, там ще съм и Аз, защото ще вървя пред лицето ви. Ще бъда от дясната ви страна и от лявата, и Моят Дух ще бъде в сърцата ви, и ангелите Ми ще са около вас, за да ви подкрепят“ (У. и З. 84:88). …

Сега се надявам, че потомците на старейшина Хейлз и всички, които го обичат, ще четат тези Господни слова сякаш те описват Робърт Д. Хейлз – един съвършено верен приятел и последовател. …

… Бил съм свидетел как при изпитания е доказвал верността си към това, което знаеше, че неговият приятел Бог желае“.